Werk

Werken en deelnemen aan de maatschappij bevordert de gezondheid. We stimuleren onderzoek gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten in werk, inkomen en gezondheid. Hiermee willen we sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen en gezond gedrag op de werkvloer stimuleren.

Werk vinden en schulden terugdringen

Kennis voor betere dienstverlening gemeenten en UWV

Gemeenten ondersteunen inwoners bij het vinden van werk en bij het terugdringen van schulden. Het gaat dan vooral om economisch kwetsbare inwoners en inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Met het ontwikkelen van innovatieve kennis streven we naar een evidence-based practice, waarin professionals handelen op basis van hun eigen ervaring, wetenschappelijke kennis en de behoeften van cliënten. Zo helpen we gemeenten en UWV om te komen tot betere dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen. Ook zorgen we voor een kennisinfrastructuur waarin nieuwe en al bestaande kennis wordt verspreid.  Bekijk welke kennis wordt ontwikkeld over re-integratie, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en de begeleiding van statushouders naar werk.

Schulden en armoede

De armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we armoede bestrijden en het aantal mensen met problematische schulden verminderen? Er worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld om mensen met schulden effectiever te helpen. Dit gebeurt aan de hand van 3 thema’s:
1.    Leven in armoede en sociale uitsluiting
2.    Verborgen armoede bij diverse groepen
3.    Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies

Economische zelfstandigheid en veerkracht vrouwen

In Nederland lopen vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid nog steeds achter op mannen. Slechts 56% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 77% van de mannen, blijkt uit de emancipatiemonitor (2022) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met het programma Economische zelfstandigheid van vrouwen stimuleren we de ontwikkeling van kennis voor gemeenten op het gebied van Werk en inkomen. Ontdek de 3 projecten van gemeenten die gestart om hun vrouwelijke inwoners beter te begeleiden naar werk en economische zelfstandigheid.

Niet alleen lokaal, maar ook breder wordt met verschillende projecten gewerkt aan het vergroten van de economische veerkracht van vrouwen. Onderzoekers werken in deze projecten samen met maatschappelijke partijen in een living lab en overkoepelend project. Hiermee streven we naar concrete, wetenschappelijk onderbouwde aanpakken voor alle betrokkenen in het ecosysteem, van vrouwen zelf tot overheidsinstanties en werkgevers, om economisch kwetsbare vrouwen te helpen zelfstandig te worden en te blijven. Bekijk de projecten.

Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen

Medewerkers die langdurig ziek zijn, werken samen met de werkgever aan de terugkeer naar werk. Hoe kunnen ze de re-integratiemogelijkheden beter benutten?

ZonMw draagt met onderzoek bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het re-integratieproces van zieke werknemers (poortwachtersproces). Zowel bij de eigen werkgever, in de huidige of een nieuwe functie, als bij een andere werkgever (tweede spoortraject). De programma's Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces en Verbetering re-integratie 2e spoor bevorderen kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en het gebruik van innovatieve aanpakken voor arbeidskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Hiermee kunnen zij werken aan het verbeteren van het re-integratieproces, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Daarnaast voert ZonMw als één van de domeinen van NWO de KIC-subsidieoproep ‘Meedoen op de arbeidsmarkt’ uit. In deze subsidieoproep wordt interdisciplinair onderzoek gedaan naar technologische innovaties, zodat mensen met een ziekte of beperking toch passend werk kunnen vinden.

Innovatieve arbozorg: voorkomen is beter dan genezen

Innovatieve Arbozorg richt zich op preventie: het voorkomen van ziekte door slechte arbeidsomstandigheden. De kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg staat onder druk door een tekort aan bedrijfsartsen. De verwachte resultaten omvatten de verbetering van de kwaliteit van opleidingen, het vergroten van het aanbod van bedrijfsartsen en het integreren van aandacht voor preventieve zorg op werk. Ontdek hoe we dit doen met innovatieve en praktijkgerichte projecten, waarbij multidisciplinaire, domeinoverstijgende samenwerking essentieel is.

Kanker en werk

Jaarlijks ontvangen zo'n 50.000 mensen in de werkende fase van hun leven de diagnose kanker. Met ons programma Kanker en Werk streven we naar een consortium dat zich richt op het verbeteren van de informatievoorziening voor het werkhervattingsproces bij of na kanker,  voor (ex-)patiënten, werkgevers en zorgprofessionals. Momenteel is de informatie versnipperd. Daarom is het belangrijk bestaande kennis te bundelen, toegankelijk te maken en beter te benutten, om de kans op een succesvolle terugkeer naar werk te vergroten.

Versterken van de mentale vitaliteit van werknemers

Door de coronapandemie hebben veel werkenden extra ondersteuning nodig om hun mentale vitaliteit te versterken, bijvoorbeeld bij langdurige gezondheidsklachten of thuis- of hybride werken. Met het programma Mentale vitaliteit van werkenden bieden we belangenbehartigende partijen de mogelijkheid om speciaal geselecteerde professionals in de huren voor ondersteuning en tools voor hun achterban. Daarnaast kunnen veelbelovende, innovatieve interventies in arbeidsorganisaties worden ingezet en geëvalueerd.

In totaal gaan maar liefst 16 projecten aan de slag binnen verschillende sectoren, waaronder onderwijs, zorg en welzijn en overheid. Zo worden bijvoorbeeld op middelbare scholen in Rotterdam interventies uitgevoerd met aandacht voor persoonlijk inzicht, regie en teamsamenwerking. Alle projecten richten zich op innovatieve interventies op organisatieniveau, met als doel werkenden weer mentaal fitter en sterker te maken. Lees meer over de gehonoreerde projecten.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen op werk

Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Kennis uit preventieonderzoek draagt bij aan het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de ervaren gezondheid van werknemers. Met het programma Werk(en) is gezond stimuleerden we onderzoek naar het (door)ontwikkelen van interventies die in te zetten zijn op de werkplek, zodat werknemers zelf kunnen werken aan een gezond(er) leven. Het programma is afgerond. In totaal zijn 20 projecten geanalyseerd waarvan 6 metastudies en 14 interventiestudies.