Werk

Mensen die werken en deelnemen aan de maatschappij zijn gezonder. Daarom zorgen we met onderzoek voor nieuwe inzichten op het gebied van werk, inkomen en gezondheid. Om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en om gezondheid en gezond gedrag op werk te stimuleren.

Werk vinden en schulden terugdringen

Kennis voor betere dienstverlening gemeenten en UWV

Gemeenten ondersteunen inwoners bij het vinden van werk en bij het terugdringen van schulden. Het gaat dan vooral om economisch kwetsbare inwoners en inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Door innovatieve kennis te ontwikkelen streven we naar een evidence based practice; een uitvoeringspraktijk waarin professionals handelen op basis van én eigen ervaringskennis, én wetenschappelijke kennis én wensen en behoeften van cliënten. Zo helpen we gemeenten en UWV om te komen tot betere dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen. Ook zorgen we voor een kennisinfrastructuur waarin nieuwe en al bestaande kennis wordt verspreid.  Bekijk welke kennis wordt ontwikkeld over re-integratie, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en de begeleiding van statushouders naar werk.

Schulden en armoede

De armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden en het aantal mensen met problematische schulden terugdringen? Nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld om mensen met schulden effectiever te helpen. Dit wordt gedaan aan de hand van 3 thema’s:
1.    Leven in armoede en sociale uitsluiting
2.    Verborgen armoede bij diverse groepen
3.    Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies

Economische zelfstandigheid en veerkracht vrouwen

In Nederland lopen vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid nog steeds achter op mannen. Slechts 56% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 77% van de mannen, blijkt uit de emancipatiemonitor (2022) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met het programma Economische zelfstandigheid van vrouwen stimuleren we de ontwikkeling van kennis voor gemeenten op het gebied van Werk en inkomen. Bekijk de 3 projecten van gemeenten die gestart zijn zodat zij hun vrouwelijke inwoners beter kunnen begeleiden naar werk en dus naar economische zelfstandigheid.

Niet alleen lokaal, maar ook breder wordt met verschillende projecten gewerkt aan het vergroten van de economische veerkracht van vrouwen. In deze projecten werken onderzoekers met maatschappelijke partijen samen in een living lab en overkoepelend project. Dit moet leiden tot concrete en wetenschappelijk onderbouwde aanpakken voor alle spelers in het ecosysteem – van de vrouwen en hun directe omgeving zelf tot gemeenten, UWV, lokale en landelijke overheid, werkgevers(organisaties) en maatschappelijke organisaties – die economisch kwetsbare vrouwen zelfstandig laten worden én laten blijven. Bekijk de projecten.

Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen

Medewerkers die langdurig ziek zijn, werken samen met de werkgever aan de terugkeer naar werk. Hoe kunnen zij de mogelijkheden voor re-integratie beter benutten?

ZonMw draagt met onderzoek bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het re-integratieproces van zieke werknemers (poortwachtersproces). Zowel bij de eigen werkgever, in de huidige of een nieuwe functie, als bij een andere werkgever (tweede spoortraject). Met de programma's Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces en Verbetering re-integratie 2e spoor stimuleren kennisontwikkeling en -uitwisseling, en het gebruik van innovatieve aanpakken voor arbeidskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Hiermee kunnen zij werken aan het verbeteren van het re-integratieproces, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Daarnaast voert ZonMw als één van de domeinen van NWO de KIC-subsidieoproep ‘Meedoen op de arbeidsmarkt’ uit. Binnen deze subsidieoproep wordt interdisciplinair onderzoek gedaan naar technologische innovaties, zodat mensen met een ziekte of beperking toch het werk kunnen doen dat bij hen past.

Versterken van de mentale vitaliteit van werknemers

Door de coronapandemie hebben veel werkenden extra ondersteuning nodig om hun mentale vitaliteit te versterken, bijvoorbeeld bij langdurige gezondheidsklachten of thuis- of hybride werken. Met het programma Mentale vitaliteit van werkenden geven we belangenbehartigende partijen de mogelijkheid om voor hun achterban ondersteuning en tools van speciaal geselecteerde professionals in de huren. Daarnaast kunnen veelbelovende, innovatieve interventies in arbeidsorganisaties worden ingezet en geëvalueerd.

Maar liefst 16 projecten binnen het werkveld van o.a. onderwijs, zorg en welzijn, overheid gaan ermee aan de slag. Bijvoorbeeld bij middelbare scholen in Rotterdam, met aandacht voor persoonlijk inzicht, regie en teamsamenwerking. Alle projecten zetten in op innovatieve interventies op organisatieniveau met als doel werkenden weer mentaal fitter en sterker te laten voelen. Lees meer over de gehonoreerde projecten.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen op werk

Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Kennis uit preventieonderzoek draagt bij aan het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in ervaren gezondheid van werknemers. Met het ZonMw programma Werk(en) is gezond stimuleren we onderzoeken gericht op het (door)ontwikkelen van interventies die in te zetten zijn op de werkplek, zodat werknemers zelf kunnen werken aan een gezond(er) leven.