Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Met dit programma dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis.

Aanleiding

Het programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces komt voort uit het alternatieve pakket voor de Regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij ziekte en WIA dat het kabinet in overleg met werkgevers en werknemers heeft opgesteld.

We voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Werknemersregelingen.

Doel

Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces focust  op de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen en re-integratie van zieke werknemers bij de eigen werkgever (eerste spoor).

Met het programma:

 • stimuleren we kennisontwikkeling over (1) verbeteringen in uitvoeringsstappen en toetsing in het poortwachtersproces en (2) verbeteringen in de begeleiding van de zieke werknemer tijdens het poortwachtersproces;
 • zetten we praktijkgericht onderzoek in om bestaande beloftevolle initiatieven voor verbeteringen in het poortwachtersproces en in het re-integratieproces – inclusief de eigen regie van werknemers – een stap verder te brengen;
 • bevorderen we de  samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs;
 • dragen we bij aan het verbeteren van de benutting en borging van kennis.

Programmaspecifieke informatie

Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces bestaat uit 2 programmalijnen en een overkoepelende impuls voor kwaliteits- en innovatiecyclus voor de ontwikkelde kennis. De te honoreren projecten binnen beide programmalijnen moeten aandacht hebben voor de participatie van werkgevers en werknemers, kennisverspreiding en implementatie.

Programmalijn 1: Professionalisering poortwachtersproces

Het verbeteren van de afstemming tussen verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen is in het poortwachtersproces van belang voor alle partijen en krijgt dan ook een centrale rol in deze programmalijn.

In deze lijn kunnen projecten worden gehonoreerd op de volgende thema’s:

 • Multidisciplinaire richtlijnen en leidraden
 • Multidisciplinair beoordelingsinstrument
 • Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking

Gehonoreerde subsidieaanvragen

De subsidieoproepen zijn in juni 2021 uitgezet. Het ging om 3 gerichte subsidieoproepen voor uitgewerkte subsidieaanvragen op de bovengenoemde thema’s. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de drie beroepsverenigingen. De projecten zijn gefaseerd uitgezet: fase 1 van een jaar, fase 2 van drie jaar. Er zijn op 1 februari 2022 drie projecten van start gegaan met fase 1. Begin 2023 start naar verwachting fase 2.

Er uiteindelijk zijn 3 subsidieaanvragen gehonoreerd die op 1 februari van start gaan.

Programmalijn 2: Verbetering re-integratieproces

Programmalijn 2 is gericht op het verbeteren van het re-integratieproces en omvat de thema’s:

 • Versterking eigen rol zieke werknemer
 • Bevordering re-integratiegerichte aanpak
 • Facilitering van arbeidsorganisaties

Gehonoreerde projecten

Op 22 september 2020 is een open subsidieoproep voor projectideeën uitgezet. Voor deze ronde waren 33 projectideeën ingediend. Op 18 februari 2021 is de oproep voor uitgewerkte subsidieaanvragen van deze ronde uitgezet. In totaal zijn er 20 uitgewerkte subsidieaanvragen ingediend. Uiteindelijk zijn 11 projecten gehonoreerd in de zomer van 2021. Hiervan zijn drie onderzoeken gericht op het thema ‘Versterking eigen rol zieke werknemer’, vijf onderzoeken op het thema ‘Bevordering re-integratiegerichte aanpak’ en drie onderzoeken op het thema ‘Facilitering van arbeidsorganisaties’.

Impuls Kwaliteits- en innovatiecyclus

Het programma faciliteert de kennisdeling en netwerkvorming tussen praktijk, onderzoek en onderwijs en stimuleert de duurzame borging daarvan. Er wordt een stap gezet ter versterking en verbreding van kennisnetwerken op het terrein van de re-integratie van zieke werknemers. In overleg met de programmacommissie en met input vanuit het veld wordt deze ‘impuls’ verder uitgewerkt. In de tweede helft van 2022 zullen daar subsidieoproepen voor worden opengesteld.

Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR)

Hier vindt u alle informatie over het BAR-instrument: een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat bedrijfsartsen de mogelijkheid biedt om de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie van zieke werknemers op uniforme wijze te beschrijven en documenteren.

Commissieleden Poortwachtersproces

Voorzitter

 • Prof.dr. (Tinka) van Vuuren

Leden

 • Prof.dr. R.S. (Ronald) Batenburg
 • Prof.dr. R.W.B. (Roland) Blonk
 • Prof.dr. A. (Lex) Burdorf
 • J. (Janny) Hoeflak
 • A. (Annelies) Hoogendoorn
 • Prof.dr. Ph.R. (Philip) de Jong
 • B. (Bernadette) Linssen
 • Mr. A. (Anne) Megens MSc
 • T.N.J. (Theo) van Rijmenam
 • Drs. M.K. (Mariska) Tuut
 • F.A. (Ineke) van Werven-Bruijne

Waarnemer(s)

 • C. (Claudia) Willems-Buijs, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 10.000.000
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %

Op de hoogte blijven?

Isabelle Borgman

Programmamanager
poortwachter [at] zonmw.nl

Natascha van Huessen - Lamster

Programmasecretaris
poortwachter [at] zonmw.nl