NWA Economische Veerkracht van vrouwen

Hoe kun je economisch kwetsbare vrouwen economisch zelfstandig laten worden én laten blijven? En wat kunnen zowel de vrouwen als alle partijen eromheen concreet doen om hun economische veerkracht te vergroten? Het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen probeert hier antwoorden op te vinden.

Aanleiding

Vrouwen lopen in economische en financiële zelfstandigheid achter op mannen. Volgens de meest recente cijfers van het CBS zijn in 2021 nog bijna 35% van de vrouwen economisch onzelfstandig, tegenover 19% van de mannen. Het kabinet wil dat het aandeel economisch zelfstandige vrouwen stijgt. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben daarom geld beschikbaar gesteld voor een thematisch programma binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Er zijn daarbij 3 groepen vrouwen te onderscheiden:

  • Vrouwen met een uitkering
  • Vrouwen met onvoldoende inkomsten uit betaald werk
  • Vrouwen zonder uitkering én zonder betaald werk

Het samenspel van invloeden op deze groepen is complex. Er is sprake van individuele voorkeuren, sociale normen en gewoontegedrag en ingesleten normatieve patronen. Dat geldt zowel voor het individu als binnen betrokken instituties. Zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek is nodig op de thematiek vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en met maatschappelijke partners.

Doel

Het doel van het programma is om de economische veerkracht van vrouwen duurzaam te vergroten. Daarvoor wordt door middel van living labs inzicht verkregen in de mogelijkheden voor het positief beïnvloeden van de economische veerkracht van vrouwen. Een living lab is een experimenteeromgeving die zich kenmerkt door nieuwe vormen van samenwerking, ruimte voor onderzoek, wederzijdse nieuwsgierigheid en een open en creatieve op leren gericht houding. Uiteindelijk moet dit leiden tot concrete en wetenschappelijk onderbouwde handelingsperspectieven voor alle spelers in het ecosysteem rondom economisch kwetsbare vrouwen: van de vrouwen en hun directe omgeving tot aan de gemeenten, UWV, lokale en landelijke overheid, koepelorganisaties van werkgevers en maatschappelijke organisaties.

Samenwerkingen

Het programma betreft een samenwerking tussen ZonMw en NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. Daarnaast wordt samengewerkt met het ZonMw-programma Vakkundig aan het Werk, waar ook gericht aandacht is voor hoe gemeenten vrouwen beter kunnen begeleiden richting economische zelfstandigheid.

Programmaspecifieke informatie

Het programma bestaat uit 3 living labs en 1 gezamenlijk overkoepelend project, waarin een groot aantal wetenschappelijke en maatschappelijke partijen samenwerken. Deze zijn samengebracht in de Nederlandse Economische Veerkracht Coalitie.  Meer over het onderzoek is te vinden op de speciale programmapagina die is gemaakt door de consortia.

Economische veerkracht van vrouwen is een programma in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).  NWO voert de NWA sinds 2018 uit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw in samenwerking met NWO.

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Commissie

De commissie voor het NWA-programma Economische Veerkracht van vrouwen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Mr. J. (Jacqueline) Prins

Vice-voorzitter

Prof. dr. J.J. (Joop) Schippers

Leden

Drs. A. (Aytun) Aydin
Prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma
Prof. dr. A. (Lex) Burdorf
Mevr. C. (Cilla) Ezerman-Solinger
Dr. A. (Anne) Roeters
Dr. A. (Arjan) Vliegenthart