Privacy

Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Voor het realiseren van onze doelen is gegevensverzameling en -uitwisseling van groot belang. ZonMw gaat uiterst zorgzaam om met die persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook gegevens die gerelateerd zijn aan een persoon, zoals welke informatie iemand opzocht, of informatie over een opleiding.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Waarvoor verwerkt ZonMw uw persoonsgegevens?

ZonMw verzamelt, gebruikt, archiveert en verwijdert persoonsgegevens van contactpersonen en van aanvragers van subsidies en andere programma’s van ZonMw. Deze gegevensverwerkingen zijn nodig om onze missie, met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen, goed te kunnen vervullen.

Praktijkgericht-/wetenschappelijk onderzoek

Regelmatig laat ZonMw in opdracht van haar opdrachtgevers (het ministerie van VWS en het NWO) praktijkgericht- en wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. We proberen dit altijd met anonieme gegevens te doen. Mocht het noodzakelijk zijn daarvoor niet-anonieme persoonsgegevens te verwerken, vragen we om toestemming van de betrokkene, of om een verklaring van geen bezwaar. In alle gevallen geldt dat we zo min mogelijk herleidbare persoonsgegevens verwerken en dat de resultaten van het onderzoek niet meer te herleiden zijn naar personen.

Hoe gaat ZonMw met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens hanteert ZonMw een aantal uitgangspunten en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Functionaris voor Gegevensbescherming

ZonMw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of ZonMw de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) correct toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Uitgangspunten bij het verwerken van persoonsgegevens

Voor een wettelijke reden en voor een doel

ZonMw verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken, of op basis van toestemming van degene over wie de persoonsgegevens gaan. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. In geval van toestemming, kunt u uw toestemming altijd weer intrekken.

Met zo min mogelijk gegevens

ZonMw verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Waar het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

ZonMw zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is

Bij VWS bewaren we uw persoonsgegevens:

  • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
  • of zolang als op grond van de archiefwet is vereist, en
  • nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen bij omgang met persoonsgegevens

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

ZonMw neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat ZonMw zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken;
  • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging;
  • ZonMw maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters. En ZonMw controleert of externe partijen deze afspraken nakomen

Wanneer worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen is ZonMw bevoegd en soms verplicht om aan andere organisaties gegevens en inlichtingen te vragen of ze te verstrekken. Hiervoor moet er wel sprake zijn dat de doelen verenigbaar moeten zijn met het oorspronkelijke verzameldoel.

Welke rechten heeft u?

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ZonMw van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. ZonMw behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Doet u een beroep op een of meer van uw privacyrechten, vergeet dan niet een bewijs van uw identiteit mee te sturen. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en via deze link leest u hoe u de KopieID app kunt downloaden.

Als u inzage wilt in bijzondere persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen, dan vragen wij u om zich persoonlijk te identificeren als u de informatie bij ons komt ophalen. Zodat wij zeker weten dat wij de informatie aan de juiste persoon geven.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, verwijderen, of aan te vullen.

Indienen verzoeken, vragen, opmerkingen

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is uw aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoeken digitaal of op papier indienen.

Digitaal via: privacy@zonmw.nl

Schriftelijk naar:
ZonMw
Functionaris voor Gegevensbescherming

Laan van Nieuw Oost Indië 334
2593 CE Den Haag
Postbus 93245
2509 AE Den Haag                       

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met  het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens,