Over ZonMw

Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Daar staan we voor. Dat is waar ZonMw zich al decennialang voor inzet.

Met kennis werken aan goede gezondheid voor iedereen

Vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn gaat over gezond leven en voorkomen dat we ziek worden, over nieuwe behandelingen en geneesmiddelen en de juiste zorg op de juiste plek. Onze gezondheid is ook steeds nadrukkelijker verweven met bredere maatschappelijke opgaven.

Hiervoor is kennis en wetenschap nodig. Over de volle breedte van de kennisketen, van fundamenteel onderzoek tot en met implementatieprojecten. Het vraagt om een hechte samenwerking over disciplines heen en om het toegankelijk maken van de beschikbare data en resultaten uit projecten.

Door te signaleren, kennis te laten ontwikkelen en door gebruik van deze kennis in de praktijk te bevorderen, blijven wij inspelen op de veranderende wereld om ons heen. We vergroten relevantie, kwaliteit en impact van onderzoek en versnellen doorbraken om een goede gezondheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Verbindende kracht achter vernieuwing

We verbinden mensen en organisaties op relevante maatschappelijke opgaven en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met een brede groep stakeholders: van onderzoekers tot zorgverleners, hulpverleners en ondersteuners, van beleidsmakers tot cliënten, burgers en ervaringsdeskundigen. Want alleen samen kunnen we het verschil maken. En zo een verbindende kracht zijn achter vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn.

Kernactiviteiten

Om die toegevoegde waarde te realiseren, richten we ons op 3 kernactiviteiten: 

We programmeren en financieren onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. 

Samen met onze opdrachtgevers en stakeholders bepalen we welke kennis en activiteiten nodig zijn, maken hier een programma voor en financieren de ontwikkeling van deze kennis. Hiervoor brengen we mensen vanuit verschillende disciplines en praktijkvelden bij elkaar.

We stimuleren impact 

We zijn een stimulator van vernieuwing en aanjager van implementatie. We kijken waar welke kennis nodig is en helpen die kennis in de praktijk te brengen, zodat opbrengsten van programma’s en projecten ook daadwerkelijk worden gebruikt.

We signaleren kennisbehoeftes 

Door onze positie kunnen we zien waar ontbrekende kennis nodig is. Samen met onderzoekers, opdrachtgevers, de praktijk, onderwijs en burgers vragen we hier aandacht voor.

Het resultaat: samen zorgen we voor meer impact van kennis in het verbeteren van gezondheid, zorg en welzijn voor iedereen. Altijd met onze kernwaarden in het achterhoofd: zorgvuldig, toegankelijk, initiatiefrijk en zeker ook verbindend. Want alleen samen kunnen we bijdragen aan een wereld waarin goede gezondheid voor iedereen bereikbaar is.

Onze opdrachtgevers

Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)Ook andere ministeries – al dan niet samen met het ministerie van VWS – zijn opdrachtgever van programma’s bij ZonMw. Denk bijvoorbeeld het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het gebied van microplastics en klimaat en gezondheid of het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) op gebied van personen met onbegrepen gedrag.

Daarnaast werken we in programma’s met  een aantal (mede)financiers, zoals (gezondheids)fondsen en Health~Holland. Met medefinanciers programmeren en financieren we niet alleen samen, maar stemmen we ook samen werkprocessen af, zoals de omgang met maatschappelijk verantwoord licentiëren en hoe impact te versterken. Ook gebruiken we elkaars netwerken om te zorgen dat resultaten van projecten doorontwikkeld kunnen worden.

Internationaal

Veel van de vraagstukken waar we nu voor staan binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. ZonMw bekijkt daarom ook goed welke vraagstukken er internationaal spelen en of gezamenlijk opgetrokken kan worden. Zo kunnen kennis en middelen gebundeld worden om deze vraagstukken op te lossen.

We zijn partner in diverse initiatieven al dan niet medegefinancierd door de Europese Commissie. ZonMw speelt daarin een actieve rol als betrokkene bij het inrichten van de governance en het opstellen van internationale strategische onderzoeks- en innovatieagenda’s, financiering, opleiding en communicatie.

Ook kunt u via ZonMw indienen binnen verschillende internationale subsidierondes.

Wet- en regelgeving

ZorgOnderzoek Nederland (ZON) is in 1998 bij wet opgericht (De wet op ZON). Sinds 2001 bestaat tussen ZON en het gebiedsbestuur Medische Wetenschappen (MW) van Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het samenwerkingsverband ZonMw. ZonMw is een zelfstandig bestuursorgaan. Om onze deskundigheid en integriteit bij het vervullen van onze wettelijke taak te waarborgen zijn verantwoordelijkheden, regels en procedures vastgelegd in wet- en regelgeving.