Innovatieve Arbozorg

Innovatieve Arbozorg richt zich nadrukkelijk op preventie: voorkomen van ziekte of sterfte door slechte arbeidsomstandigheden en verminderen van werkgerelateerde ongevallen. Dit programma biedt ruimte aan innovatie- en praktijkgerichte projecten. Samenwerking tussen meerdere disciplines en organisaties is hiervoor cruciaal.

Aanleiding

De zorg in Nederland staat steeds meer in dienst van het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Dat geldt ook voor werkenden. Bedrijfsartsen leveren hierin een belangrijke bijdrage, als sociaal geneeskundig specialisten op het gebied van gezondheid, preventie en participatie. Mede door het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen staat de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg onder druk. 

Ondanks een lichte stijging, loopt het aantal bedrijfsartsen in opleiding achter op de benodigde instroom. Het tekort aan bedrijfsartsen en praktijkopleiders zal door de vergrijzing verder toenemen in de komende jaren. De minister van SZW heeft tijdelijke financiële middelen ter beschikking gesteld voor maatregelen om het bestand van praktijkopleiders te vergroten en het vakgebied toekomstbestendig te maken. 

Doel

Hoofddoel van het programma is de kwaliteit en opleiding van bedrijfsartsen te verbeteren en een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg. Het programma geeft een impuls aan het proces waarbij de bedrijfsgeneeskunde en (kern)deskundigen gezamenlijk experimenteren. Zij onderzoeken hoe de beroepspraktijk zich kan door ontwikkelen naar een praktijk met blijvende aandacht voor preventie van uitval door ziekte en/of ongevallen op het werk en het voorkomen van beroepsziekten. De tekorten aan bedrijfsartsen dienen we te verminderen door het vergroten van de instroom in de opleidingen bedrijfsgeneeskunde. Dit kan door te investeren in de kwaliteit van de opleiding en het verkennen van maatregelen om het aantal praktijkopleiders te vergroten. Het programma beoogt tot slot een impuls te geven aan de benodigde samenwerking tussen de bedrijfsartsen en andere (kern)deskundigen. 

Experimenteerruimte

Het programma biedt voldoende experimenteerruimte voor het uitproberen van nieuwe werkwijzen.  Ook is er ruimte voor onderzoek, verkenningen en het opzetten van samenwerkingsverbanden en kennisinfrastructuren voor de duurzame borging van het eindresultaat: Voorkomen dat mensen ziek worden of zelfs overlijden door slechte arbeidsomstandigheden en zorgen dat het aantal ongevallen en zieken door en op het werk daalt.

Programma specifieke informatie

In 3 programmalijnen zijn de doelstellingen en prioriteiten gedefinieerd die gezamenlijk een bijdrage leveren aan het programma. 

Programmalijn 1: versterking, vernieuwing en innovatie van opleiding en na- en bijscholing
Het versterken van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de opleiding bedrijfsgeneeskunde op alle fronten. 

Sub thema’s

  • Vernieuwing van de opleiding
  • Het ontlasten en ondersteunen van praktijkopleiders en het vergroten van het aantal praktijkopleiders
  • Toekomst van de praktijkopleiding

Programmalijn 2: stimuleren samenwerking tussen (kern)deskundigen 
Het versterken van de praktijk waarin samenwerking tussen (kern)deskundigen en aandacht voor het voorkómen van uitval door werk en het voorkómen van beroepsziekten meer centraal staat.  Naast het stimuleren van onderzoek naar de verbetering van samenwerking is er ook volop ruimte voor experimenten die het daadwerkelijk samen optrekken in de praktijk stimuleren.

Programmalijn 3: versterken van de kennisinfrastructuur, bevorderen (multidisciplinaire) kennisontwikkeling en kwaliteitsborging 
Het doel van deze programmalijn is tweeledig:

  • Het vergroten van de impact van multidisciplinaire kennis in de praktijk voor werkgevers en werkenden
  • Het borgen van de aandacht voor preventie en multidisciplinair werken in de toekomstige beroepspraktijk van bedrijfsgeneeskunde en (kern)deskundigen. 

Samenwerking

In het programma werken we samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de aanvragen zullen we actief de samenwerking opzoeken tussen verschillende relevante partijen, zoals SGBO, NSPOH, NVAB, arbodiensten, OVAL, verzekeraars, brancheverenigingen, werkgeversverenigingen, verenigingen voor werkenden, beroepsverenigingen van bedrijfsartsen en (kern)deskundigen, NLA academische werkplaatsen, universiteiten en  hogescholen.

Commissieleden

Voorzitter
K. (Kevin) de Decker

Leden
B. (Boukje) Cuelenaere, Msc
K. (Karin) Kanselaar
Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg
A. (Amerik) Klapwijk, Msc
S. (Simon) Klomp
D. (Dianne) van der Putte
P. (Piet) Vessies
E. (Everhard) Hofstra, Msc
F. (Femke) Reijenga, PhD

Waarnemers
M.G. (Marijke) Roseboom, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
M.J.A. (Mireille) Vrouenraets, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 14.700.000
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Anne Ballering

Senior Programmamanager
bedrijfsartsen [at] zonmw.nl

Natascha van Huessen

Programmasecretaris
bedrijfsartsen [at] zonmw.nl