Vakkundig aan het werk 2

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen, re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Wat werkt voor wie, wat niet en waarom?

In 2021 is het programma Vakkundig aan het werk 2 gestart. Vakkundig aan het werk 2 is het vervolgprogramma van Vakkundig aan het werk en levert kennis op voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. 

Aanleiding

In dit programma ligt het accent nog meer op innovatie binnen de lokale praktijk. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling- en ontsluiting en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.

Doel

Het programma draagt bij aan het ontwikkelen van een evidence based practice, door samen met
de lokale praktijk en andere stakeholders in het veld van Werk en Inkomen adequate, betrouwbare en goed toegankelijke kennis te ontwikkelen en te benutten.

We stimuleren kennisontwikkeling over ‘wat werkt voor wie’ bij de ondersteuning van mensen (al dan niet met een arbeidsbeperking) bij het vinden en behouden van werk of het verminderen van schulden- en armoedeproblematiek. Dit moet leiden tot een verbetering van de effectiviteit, het realiseren van maatwerk in dienstverlening en daarmee een verdere kwaliteitstoename in de praktijk.

Programmaspecifieke informatie

Twee thema's en subsidieoproepen

In het programma komen twee verschillende – maar wel samenhangende – thema’s aan bod, waarvoor we in 2021 en 2022 aparte subsidierondes hebben uitgezet:

  • Subsidieronde Re-integratie en verminderen van schulden- en armoedeproblematiek
  • Subisidieronde Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking (begin 2022)

Innovaties in lokale praktijk

Binnen een aantal grootschalige kennis- en innovatietrajecten gaan samenwerkingspartners op zoek naar in de lokale praktijk werkzame én werkbare innovaties. In het programma is ruimte om op en vanuit de werkvloer deze innovaties te ontwikkelen, uit te testen en beschikbaar en gereed te maken voor brede toepassing in het veld van Werk en Inkomen.

Digitale bundeling van kennis en inzichten

Het programma zet ook in op een digitale ‘plaats’ om kennis en inzichten te bundelen en te presenteren en op het ontwikkelen van een aantrekkelijke wijze om deze kennis digitaal te ontsluiten.

Evidence based practice

We streven naar een evidence based practice; een uitvoeringspraktijk waarbinnen professionals handelen op basis van én eigen ervaringskennis, én wetenschappelijke kennis én wensen en behoeften van cliënten.

Samenwerking

De evidence based practice komt tot stand door samen met de lokale praktijk en andere stakeholders in het veld van Werk en Inkomen adequate, betrouwbare en goed toegankelijke kennis te ontwikkelen en te benutten.

Dat kan alleen als er een goede samenwerking bestaat tussen:

  • lokale praktijk: UWV en gemeenten (professionals, hun leidinggevenden en beleidsmakers)
  • beroeps(organisaties)
  • maatschappelijke organisaties
  • cliënten en hun vertegenwoordigers
  • onderwijsinstellingen
  • kennisinstituten

Voortbouwen op Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk 2 is een vervolg op het eerdere Vakkundig aan het werk. Binnen dit eerste programma is veel aandacht uitgegaan naar het ontwikkelen van evidence based kennis. In het vervolgprogramma zal nadrukkelijker ook de kennisbundeling- en ontsluiting een plek krijgen, zodat een verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur kan plaatsvinden.

Ook is mede vanuit Vakkundig aan het werk 1 een beweging op gang gekomen waarbij samenwerken en kennis delen meer en meer gemeengoed is geworden. Het vervolgprogramma wil deze beweging in het veld van Werk en Inkomen verder aanjagen, vanuit de overtuiging dat samenwerken en het delen van kennis een belangrijke voorwaarde is voor het implementeren van nieuwe inzichten en aanpakken en daarmee voor het creëren van impact. Samen zijn we, vanuit ieders eigen taakstelling, verantwoordelijk voor het realiseren van een evidence based practice.

Commissie Vakkundig aan het werk

Per subsidieronde, wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie

Voorzitter

Y. (Yvonne) van Mierlo

Leden

Dr. M. (Minne) Bakker
Prof. dr. S. (Sandra) Brouwer
J. (Jos) Hartman
J. (Janny) Hoeflak
Drs. Y. (Yvon) van Houdt
Dr. R. (Rosanne) Oomkens
Dr. C.C.A.M. (Els) Sol
M. (Martine) Berendsen

Waarnemers

E. (Emma) Hofstra, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dr. M. (Maurice) Guiaux, UWV
M. (Marcel) van Druenen, Divosa en SAM
S. (Sandra) van Laar, VNG

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 8.500.000
Looptijd: 68%
Looptijd: 68 %
Vervolg op programma:
Onderdeel van programma:

Vakkundig aan het werk: de resultaten

In de artikelenreeks Vakkundig aan het werk: de resultaten leest u over de resultaten van de projecten van Vakkundig aan het werk. Projectleiders vertellen over de opbrengsten uit hun onderzoek en geven tips voor de praktijk, om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren.

Op de hoogte blijven?

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Anne Ballering

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl

Isabelle Borgman

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl