Beleid en verantwoording

Waar we de komende jaren aan werken komt terug in ons beleidsplan 2020-2024 met het thema ‘Het verschil maken’. Jaarlijks volgt hieruit een jaarplan met de activiteiten die we in dat jaar aanpakken.

ZonMw is transparant in haar beleid en verantwoording. U vindt hier het beleidsplan, jaarplan, het laatste jaarverslag en de jaarrekeningen van de laatste vijf jaar.

Beleidsplan 2020-2024

De beleidsperiode 2020-2024 heeft als thema ‘Het verschil maken: met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’. We onderzoeken hoe we mensen het beste kunnen ondersteunen bij het maken van de goede en gezonde keuze. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor kwetsbare mensen met minder veerkracht. Daarbij kijken we ook of de omgeving ingericht is om deze keuzes mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de thuissituatie en het gezin, school, werk, de wijk waarin iemand woont, het sociale netwerk of de zorg.

Al deze factoren zijn bepalend voor de ondersteuning van kwetsbare mensen. Hierbij is het van belang dat u ook zelf als betrokkene vitaal en gezond bent, en dat u voldoende wordt toegerust zodat u anderen kunt helpen om gezond te worden of blijven.

In de komende vier jaar zetten we, om nog meer het verschil te maken, concrete acties in gericht op:

  • programmeren en financieren van wetenschappelijk en maatschappelijk relevante onderzoeken en projecten. Concreet zetten we de komende beleidsperiode onder meer in op missiegedreven onderzoek, meer ruimte voor nieuwsgierig gedreven onderzoek en het anders erkennen en waarderen van wetenschappers.
  • het stimuleren van de impact van kennis, die in deze onderzoeken en projecten is verworven, binnen de wetenschap, gezondheid(szorg) en het sociaal domein. Bovendien stimuleren we ook de vertaling en benutting van die kennis in de praktijk zodat de resultaten betekenis hebben en beschikbaar komen in toegankelijke en bruikbare vorm.
  • meer signaleren waar kennislacunes zijn of waarom bestaande kennis niet wordt toegepast in de medische wetenschap, gezondheid(szorg) en sociaal domein. Hierin zullen we nog nauwer samenwerken met kennisinstituten en adviesraden, en gebruik maken van de input van stakeholders en de kennis uit wetenschap, praktijk, onderwijs en beleid.

Beleidsplan 2020 - 2024

In verschillende artikelen nemen wij u mee langs de aandachtspunten en vindt u reacties, interviews en een reflectie terug vanuit verschillende invalshoeken en stakeholders.

 

Jaarplan en begroting

Het ZonMw jaarplan beschrijft de ambities van de organisatie voor 2023. Naast het jaarplan publiceren we ook altijd de begroting van het lopende jaar.

ZonMw jaarplan 2023

ZonMw programma- en exploiatiebegroting 2022

Jaarrekeningen

In de financiële jaarverslagen, de jaarrekeningen, komen de ontwikkelingen die ZonMw als organisatie binnen het betreffende jaar hebben doorgemaakt terug. Hieronder vindt u de jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar.

Jaarverslag

Het ZonMw jaarverslag beschrijft de activiteiten en behaalde resultaten van de organisatie in het afgelopen jaar. U vindt hieronder het laatst verschenen jaarverslag.

Publieksversie jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022
 

Kaderwetevaluatie 2016-2022

De vijfjaarlijkse externe evaluatie van ZonMw is positief. ZonMw wordt breed gewaardeerd en biedt een overtuigende toegevoegde waarde. Bestuur, directie en alle ZonMw’ers zijn blij met en trots op deze waarderende woorden!

'De positie die ZonMw heeft en de taken die zij vervult maken ZonMw tot een essentiële organisatie in het veld van ontwikkelen, programmeren en uitvoeren van onderzoek op het brede terrein van gezondheid, zorg en welzijn, en in het door vertalen van de resultaten van onderzoek naar de praktijk'; aldus het evaluatierapport.

De externe evaluatie van ZonMw wordt elke vijf jaar uitgevoerd op basis van de kaderwet ZBO’s. Hierbij wordt onderzocht of ZonMw doelmatig en doeltreffend werkt, en in hoeverre opvolging is gegeven aan de aanbevelingen uit de vorige evaluatie.

Hieronder vindt u de meest recente kaderwetevaluatie (maart 2023) en de reactie van ZonMw op de evaluatie (oktober 2023).

ZonMw Realiseert Impact met Kennis – kaderwetevaluatie ZonMw 2016-2022

Reactie ZonMw op evaluatie ZonMw 2026-2022

Eerdere (digitale) versies opvragen?

Wilt u oudere (digitale) versies van het jaarplan, jaarverslag of jaarrekening ontvangen dan hier gepubliceerd, neem dan contact op met ZonMw via info@zonmw.nl.