Leren & verbeteren: hoe dragen zorgprofessionals bij aan kwaliteit van zorg? Die vraag staat centraal in 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek.

Verpleging & verzorging

 • Het project Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) in de geriatrische revalidatiezorg (Hogeschool Inholland) zorgt voor de implementatie en optimalisatie van LINs. Specifiek op de afdelingen geriatrische revalidatie van 3 ouderenzorgorganisaties in Amsterdam en Amstelveen. Ook zorgt het voor de implementatie van client-centred goalsetting. Dit geeft verpleegkundigen en verzorgenden handvatten om cliënten beter te betrekken in het zorgproces en om cliënten meer eigen regie te geven.  
 • Het project Improve! (Radboudumc) gaat over persoonsgerichte essentiële zorg. Dit onderzoek geeft inzicht in de bestaande aanbevelingen om verpleegkundige handelingen te doen of juist te laten op 3 verpleegsensitieve thema’s: pijn, wondzorg en participatie bij de overdracht van zorg. Daarnaast wordt er in de deelnemende instellingen een leercultuur voor Evidence Based Quality Improvement ontwikkeld binnen teams, waarin de bestaande aanbevelingen worden gebruikt om te komen tot de beste essentiële zorg.
 • Het project LeerSaam Noord: samen werken, samen leren (NHL Hogeschool) onderzoekt hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt in 2 ziekenhuizen, 2 revalidatiecentra en 1 langdurige zorg/thuiszorgorganisatie in Friesland en Groningen. Helpt de leermethode zorgverleners in hun beroepsrol en hebben zorgvragers daadwerkelijk meer eigen regie?
 • Het project Een leer- en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de langdurige ouderenzorg (Maastricht University) gaat een duurzaam en systematisch leer- en verbeterklimaat ontwikkelen en evalueren voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit gebeurt binnen het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en volgens de Learning Innovation Nurses Climate (LINC) aanpak. Dit gebeurt zowel in het verpleeghuis als in de thuiszorg.
 • Het project Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg (Tilburg University) is een samenwerking met 11 ouderenzorgorganisaties. Er wordt onderzoek gedaan naar mensgerichte zorg. Samen met het mbo- en hbo-onderwijs worden 2 lesprogramma’s ontwikkeld:
  • het ophalen van verhalen van ouderen die in het verpleeghuis wonen
  • hoe je deze verhalen inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Integrale geboortezorg

 • De SWING-studie: samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg (Amsterdam UMC, locatie VUmc) gaat actieonderzoek uitvoeren. (Toekomstige) ouders, zorgverleners en onderzoekers werken samen in leernetwerken ter verbetering  van de zorg. Welke onderwerpen zijn belangrijk zijn? Wat gaat goed in de zorg? En welke verbeteringen zijn wenselijk?  
 • Het Actieonderzoek uitkomst gestuurde geboortezorg (UMC Utrecht) richt zich op het ontwikkelen en evalueren van leer- en verbetermethoden voor de kwaliteitscyclus gebaseerd op de ICHOM uitkomstenset in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). De uitkomstenset wordt geïmplementeerd in 4-6 VSV’s binnen de regio van Geboortezorg Consortium Midden Nederland. Interprofessionele leermethoden worden ontwikkeld en worden parallel aan de implementatie van de ICHOM set ingezet en geëvalueerd.

Intensive care

 • Het project Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren (Radboudumc) onderzoekt de samenhang tussen de morele onzekerheid die komt met het werk op de intensive care, morele stress en burn-out. Ook wordt gekeken hoe moreel beraad de morele onzekerheid als startpunt kan nemen voor een leer- en verbeterproces.

Verpleeghuiszorg

 • Het project Zorgteams in hun kracht (Hogeschool Inholland) gaat door middel van actieonderzoek kennis vergaren over de werkwijze van leren en verbeteren door zorgteams in verpleeghuizen. En over de meerwaarde van coaching door hbo-verpleegkundigen in combinatie met juiste randvoorwaarden voor het lerend vermogen van teams.
 • Het project Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg (Ben Sajetcentrum) gaat met een aantal onderwijsvernieuwingen de verpleeghuiszorg een stap verder brengen. Er is veel behoefte om opleiden en leren te verweven met de werkvloer. Voor 3 initiatieven wordt een intervisietraject begeleid waarin van elkaar wordt geleerd. De geleerde lessen worden vervolgens verspreid naar 3 nieuwe plekken. Dit verspreiden gebeurt begeleid waarbij tegelijk lessen worden geleerd die van nut kunnen zijn bij volgende stappen.
 • Het project Autonomie in samenspraak: een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg (Fontys Hogescholen) heeft als doel het ondersteunen van de autonomie van cliënten en het stimuleren van interprofessioneel samenwerken en leren. Binnen het actieonderzoek worden de leermethodieken shadowing, verhalenworkshop en spiegelgesprek ontwikkeld en uitgeprobeerd om de autonomie van cliënten te onderzoeken en acties ingezet om dit te versterken.
 • Het project Samen leren en verbeteren in het verpleeghuis: op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning (Maastricht University) zet een lerend netwerk op, waarin cliënten, naasten en zorgverleners gezamenlijk werken aan optimalisering van het leven en het werken in het verpleeghuis. Met actieonderzoek en in co-creatie met partners uit onderzoek, onderwijs en praktijk wordt de multi-component aanpak ‘Ruimte voor Zorg’ ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.
 • Het project EVIDENCE 2.0: interprofessionele leer- en werkcultuur voor persoonsgerichte zorg in verpleeghuizen met ‘realist’ actieonderzoek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) wil het lerend vermogen van verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg.

Monitoring en evaluatie

In het project Optimalisatie en bestendiging van continu leren en verbeteren in de Nederlandse gezondheidszorg worden de 13 individuele projecten en de programmalijn 'Leren & verbeteren' als geheel gemonitord en geëvalueerd. Dit doen zij via een participatieve benadering gebaseerd op de gevalideerde methodologie Reflexieve Monitoring in Actie (RMA). Deze methodologie combineert evaluatieonderzoek met het faciliteren van leerprocessen onder alle betrokkenen.

Inventarisatie kwantitatieve meetinstrumenten

Uit een inventarisatie blijkt dat er in de projecten maar liefst 33 verschillende meetinstrumenten worden gebruikt om inzicht te geven in leren en verbeteren in de zorg. Hoe komen we gezamenlijk tot een samenhangende set van instrumenten?  

> Lees meer over de inventarisatie en het rapport

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website