De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen. Ieder kind doorloopt diverse ontwikkelingsfasen naar de volwassenheid op het gebied van fijne en grove motoriek, groei, sociale vaardigheden, en spraak en taal. Risicofactoren en beschermende factoren beïnvloeden die ontwikkeling. Vluchtelingenkinderen hebben onder andere door hun vluchtverleden meer gezondheidsrisico’s dan kinderen van Nederlandse oorsprong. Zo is er bijvoorbeeld vaker sprake van psychosociale problemen en ongunstige voedingsgewoonten. De JGZ probeert deze kinderen zo snel mogelijk in beeld te hebben en zet in op preventie van gezondheidsproblemen. Hierdoor vervult zij een belangrijke rol in vroegsignalering van problemen, korte interventies en doorverwijzing. 

Interviews

JGZ helpt nieuwkomersgezinnen

Veel ouders en kinderen die gevlucht zijn hebben meer hulp nodig dan de standaard-ondersteuning die de JGZ biedt. Frouke Sondeijker en Joke van Wieringen vertellen over hun projecten waarbij de JGZ extra ondersteuning biedt. Outreachend werken en snel contact leggen, bij voorkeur in de eigen taal, zijn belangrijke elementen.

Lees het interview

De JGZ helpt gevluchte gezinnen om hun leven gezond en veilig voort te zetten

Kinderen die met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Veel ouders hebben een zeer beperkt netwerk, weten niet bij welke zorginstellingen ze terecht kunnen en vinden het lastig om hulp te vragen. De JGZ ondersteunt deze gezinnen zodat zij hun leven gezond en veilig voort kunnen zetten.

Lees het interview

Pilot: werkt een groepsgerichte aanpak in het azc? 

Bij CenteringParenting (CPa) vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ. Dat biedt ruimte en tijd om naast de fysieke gezondheid ook het psychosociaal welbevinden van kind en gezin te bespreken. Verschillende JGZ-organisaties werken al met deze aanpak, maar nog niet binnen asielzoekerscentra (azc’s). Juist voor ouders in een azc lijkt CPa kansrijk, omdat het onder meer gericht is op sociale steun; iets wat in het azc veelal ontbreekt. Voor een goede implementatie is het nodig systematisch te analyseren of CPa geschikt is voor de doelgroep en welke implementatieactiviteiten nodig zijn. Dit project werkt aan een dergelijke analyse en aan een implementatieadvies.
ZonMw-project: 736300001, Implementatie van een groepsgerichte aanpak binnen het azc: een pilotonderzoek
Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen 

Dit project werkt aan een beschrijving en onderbouwing van werkzame elementen van drie innovatieve praktijken die gericht zijn op de JGZ voor vluchtelingenkinderen. Het gaat om ‘JGZ voor nieuwkomers op het ISK’, ‘JGZ-nurse practioners op het consultatiebureau’ en ‘Standaard huisbezoek vluchtelingengezinnen’. Het project levert een overzicht op van behoeften en ervaringen van vluchtelingenkinderen en hun ouders met betrekking tot de JGZ. De uitkomsten worden verwerkt in een handreiking voor gemeenten en JGZ-instellingen. Wat werkt volgens ouders, jeugdigen en professionals? Hoe is dat te vertalen naar andere regio’s? Zo wil het project ook andere regio’s en instellingen inspireren tot innovatie in de hulp aan vluchtelingenkinderen en hun ouders.
ZonMw-project: 736300003  Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen
Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Betere samenwerking voor hulp aan vluchtelingengezinnen

Wanneer statushouders met hun gezin in een gemeente komen wonen, spreken zij vaak nog slecht Nederlands en hebben zij over het algemeen weinig sociale contacten. Hoewel er meestal nog geen concrete hulpvraag is, kunnen de ouders soms toch ondersteuning gebruiken bij het vinden van hun weg als opvoeder in de Nederlandse samenleving. Er zijn veel lokale initiatieven om vluchtelingengezinnen te ondersteunen. Dit project onderzoekt op welke manier de JGZ – die alle kinderen op regelmatige tijden ziet – kan samenwerken met deze initiatieven en wat de werkzame elementen zijn in deze samenwerking. Welke tips kunnen we JGZ-organisaties meegeven die de ondersteuning aan vluchtelingengezinnen willen versterken?    
ZonMw-project: 736300004, Samenwerking tussen de JGZ en pedagogische voorzieningen voor vluchtelingengezinnen
Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Psychische problemen vroeg signaleren bij vluchtelingenkinderen met JGZtoolbox

Vluchtelingenkinderen hebben speciale aandacht nodig voor hun mentale gezondheid. Ze hebben een verhoogd risico op psychische problemen die een gezonde ontwikkeling in de weg kunnen staan. Gemiddeld hebben ze meer heftige gebeurtenissen meegemaakt dan in Nederland opgegroeide kinderen en meer kans op het krijgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bovendien is hun omgeving vaak minder stabiel. Ze moeten bijvoorbeeld vaker verhuizen, hebben minder vaste vrienden en daarnaast hebben hun ouders ook vaker last van psychische problemen. In dit project wordt een toolbox ontwikkeld waarmee de JGZ zo vroeg mogelijk kan signaleren of vluchtelingenkinderen psychische problemen hebben en wat ze daaraan kunnen doen. De toolbox zal in de praktijk bij enkele JGZ-organisaties worden getest en daarna beschikbaar worden gesteld voor alle JGZ-medewerkers
ZonMw-project: 636601002, Vroege signalering en interventie bij psychische problemen Vluchtelingenkinderen
Onderdeel van programma: Zorg voor vluchtelingen

Bekijk het project

Mindpower ondersteunt vluchtelingenjongeren in hun mentale gezondheid

Mindpower is een trainingsprogramma voor psychosociale ondersteuning van vluchtelingenjongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar. De training is ontwikkeld op basis van de preventieve training MindFit dat zich richt op volwassen statushouders. Belangrijke pijler in de training is dat een mentale gezondheid een belangrijke basis geeft voor participatie en integratie. De trainingen bestaan uit een kenniselement (theorie), groepsgesprekken, activerende en creatieve elementen en uit ontspanningsoefeningen. Op basis van psycho-educatie en empowerment elementen worden jongeren begeleid en doorverwezen. In dit project werken Vluchtelingenwerk West- en Midden-Nederland, Pharos, ISK en GGD Zaanstad samen.
ZonMw-project: 636601007, Mind Power: de psycho-educatie training voor jonge statushouders
Onderdeel van programma: Zorg voor vluchtelingen

Bekijk het project

Voorbereid op gezinshereniging

Gezinshereniging bij vluchtelingengezinnen veroorzaakt naast vreugde en blijdschap ook regelmatig complexe problemen. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen delen van traumatische ervaringen, de hoge kosten van gezinshereniging en de afhankelijkheid van na-reizigers van hun partner. Deze factoren kunnen leiden tot spanningen tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen. In 2017 was 47% van het totale aantal asielverzoeken een gezinshereniger.
Ter preventie van deze problemen ontwikkelt de GGD Gelderland-Zuid een aanpak of handleiding die mensen voorbereidt op een gezinshereniging, zodat de mogelijke risico’s van gezinshereniging door middel van gesprekken, kennis en bewuste keuzes zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. De handleiding wordt gezamenlijk met vluchtelingen en ketenpartners ontwikkeld voor uitvoering in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en ketenpartners in zorg, welzijn en onderwijs. Daarna wordt de handleiding landelijk onder de aandacht gebracht bij andere JGZ-instellingen.
ZonMw-project: 636601011, Voorbereid op gezinshereniging
Onderdeel van programma: Zorg voor vluchtelingen

Bekijk het project

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website