Mentale gezondheid

Van de juiste behandeling in de geestelijke gezondheidszorg tot beter samenwerken in de wijk rondom mensen met onbegrepen gedrag. Wij maken veel soorten onderzoek naar mentale gezondheid mogelijk. Lees wat actueel is op gebieden als onbegrepen gedrag, psychische klachten, suïcidepreventie en bestaanszekerheid.

Aan de slag voor mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten

Door een opeenstapeling van problemen op meerdere gebieden, kan iemand de grip op het leven (tijdelijk) verliezen en onbegrepen gedrag vertonen. Er is dan een sterk netwerk nodig om iemand en diens omgeving de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Professionals zijn echter nog niet altijd gewend om effectief samen te werken met iemand van een ander domein.

ZonMw faciliteert dat die netwerken gevormd worden. En dat professionals de ruimte krijgen te leren hoe ze het beste met elkaar kunnen samenwerken. Dat heeft al wat successen opgeleverd, lees die hier bijvoorbeeld.

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip bouwt voort op goede praktijken

Na het aflopen van het Actieprogramma Verward Gedrag is het Actieprogramma Grip op Onbegrip gestart om verder te bouwen met de resultaten. Lees hier welke projecten zijn gestart en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Onderzoek naar omgaan met psychische klachten

Wetenschappelijk onderzoek uit bijvoorbeeld het Onderzoeksprogramma ggz kan een psycholoog of psychiater handvatten geven om iemand met een psychische aandoening zo goed mogelijk te helpen. Ook voor mensen met mentale problemen zelf kan het inzichten geven. Bekijk op de pagina 'Onderzoek naar psychische klachten' wat ZonMw aan onderzoek heeft uitgezet.

Fellowships: talent krijgt de kans voor grensverleggend onderzoek in de ggz

Met een persoonsgebonden subsidie stimuleert ZonMw innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek in de ggz. Professionals met creatieve ideeën worden actief betrokken bij de wetenschap en wetenschappers krijgen de kans om  innovatieve wetenschappelijke ideeën uit te werken. Zowel voor henzelf als voor de wetenschap heeft dit een groot effect: lees meer over de fellowships.

Wat weten we over het voorkomen van suïcide?

Mensen met psychische klachten hebben een grotere kans om suïcidaal te zijn. Ons onderzoeksprogramma levert kennis op over welke interventie helpt om suïcidaliteit te voorkomen. Zodat professionals, ervaringsdeskundigen, naasten en nabestaanden beter weten te handelen of ondersteunen. Ook pakken wij de signalerende rol op. We zoeken uit waar kennis ontbreekt om vervolgens onderzoek daarop aan te laten sluiten. Lees hier over de inzichten van voorgaand onderzoek en bekijk de huidige projecten.

Verslaving

Ieder jaar raken er in Nederland ongeveer 200.000 mensen verslaafd. De gevolgen van verslavingen kunnen zowel lichamelijk en psychisch schadelijk zijn. Ook kan het gebruik nadelige gevolgen hebben voor de maatschappij, zoals criminaliteit en kosten voor de gezondheidszorg. Met onderzoek naar verslavingen willen wij kennis creëren als basis om te handelen voor mensen die te maken hebben met verslaving, in zowel behandeling als preventie. Lees meer over verslavingen.

Wachtlijsten in de ggz: een veelkoppige uitdaging

De wachttijd voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is al een tijd langer dan afgesproken. Het ministerie van VWS heeft de Stuurgroep toegankelijkheid en wachttijden ggz gevraagd om advies te geven over mogelijke oplossingen. Eén van de acties die daaruit voortkwam is het inzetten van een versneller in de regio. ZonMw startte daarom het programma Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Projectmanager die knelpunten en kansen in kaart brengt

Versnellers zijn mensen die helpen met het versterken van de samenwerking tussen partijen in een regio om de wachttijd, waar dat kan, voor de ggz binnen de Treeknormen te brengen. Uiteindelijk zorgt dat voor betere en snellere zorg voor mensen die dat nodig hebben. In 2020 zijn al eerder versnellers ingezet in een aantal regio’s. Na een evaluatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de inzet van regionale versnellers een positieve uitwerking heeft. Ook regio’s zelf zijn enthousiast. Lees hier meer over hun ervaring.

Mentaal in de knel door gebrek aan bestaanszekerheid

‘Bestaanszekerheid is het kunnen nadenken over de dag van morgen, en niet alleen maar bezig hoeven zijn met wat je vandaag moet doen om te overleven.’ Zo beschrijft Jet Bussemaker bestaanszekerheid in de podcast Beweging in Kwetsbaarheid – bestaanszekerheid . Met verschillende programma’s zet ZonMw in op een samenleving waarbij bestaanszekerheid voor iedereen vanzelfsprekend is.

Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen in de ggz?

Als je iets hebt meegemaakt, kun je die ervaring inzetten om mensen te helpen die in een vergelijkbare situatie zitten. De betrokkenheid en inzet van ervaringsdeskundigen én naasten is enorm waardevol. Zij vormen de verbinding tussen de leefwereld en de systeemwereld. Wat maakt iemand tot ‘ervaringsdeskundige’? En hoe kun je als beleidsmaker ervaringskennis inzetten? Lees het op deze pagina.

Effect van corona (COVID-19) op onze mentale gezondheid

De coronapandemie heeft effect gehad op onze mentale gezondheid. Zowel door een besmetting met het coronavirus als de coronamaatregelen konden mensen mentale klachten ondervinden. Welke groepen werden daarbij het meest geraakt? En hoe konden die het beste geholpen worden? ZonMw financierde onderzoek om die vragen te beantwoorden. En hoe we in te toekomst van de onderzoeksresultaten kunnen leren.

Mentale gezondheid, zit dat tussen je oren?

De relatie tussen mentaal functioneren en de hersenen uniek, complex en allesomvattend. ZonMw signaleert dat er veel onderzoek is gedaan, maar er ook nog veel onbekend is. Daarom wordt in verschillende programma’s en initiatieven hier aandacht aan gegeven. Dit doen we samen met partners zoals Alzheimer Nederland, de Hersenstichting, MIND en Health~Holland.

Blijf op de hoogte

Contact

Lisanne Hogema

Senior programmamanager
gripoponbegrip [at] zonmw.nl

Manja Leenaars

Programmamanager
onderzoeksprogrammaggz [at] zonmw.nl

Amber Berdenis van Berlekom

Programmamanager
nationaalplanhoofdzaken [at] zonmw.nl

Tamara Adonis

Programmamanager
versnellersggz [at] zonmw.nl