Palliatieve zorg

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten komen vroeg of laat in aanraking met zorg in de laatste fase van hun leven. Goede palliatieve zorg is nodig om hen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden en om lijden te voorkomen en te verlichten.

Juiste zorg op het juiste moment

 De World Health Organisation (WHO) voorspelt dat het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt wereldwijd stijgt van 51 miljoen in 2015 naar 70 miljoen in 2030. Door verbeterde diagnostiek en behandeling leven mensen langer. Mensen blijven langer thuiswonen en er is aandacht voor de waarden, wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. Hun waarden, wensen en behoeften is waar het om draait in goede palliatieve zorg. Wij vinden het belangrijk dat iedere burger verzekerd is van palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Daarom investeren wij in het optimaliseren van de palliatieve zorg op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Deze zorg verbetert de kwaliteit van leven door het voorkomen en verlichten van lijden. Oog hebben voor problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard staat centraal. Vroegtijdig signaleren en zorgvuldig beoordelen en behandelen van die problemen is daarbij essentieel. Meer informatie is te vinden in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, dat de basis vormt voor de inrichting van palliatieve zorg in Nederland.

Kennis over palliatieve zorg

In ons programma Palliantie II werken we nauw samen met partijen uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. Kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van datgene wat tot nu toe is ontwikkeld zijn daarbij belangrijke speerpunten. In de komende jaren richten we ons op onderstaande onderwerpen:

Proactieve zorgplanning

Het is belangrijk dat zorgverleners samen met patiënten en hun naasten tijdig in gesprek gaan over doelen, wensen en behoeften voor toekomstige behandelingen, en over zorg en ondersteuning in de palliatieve fase. Dit proces van vooruit denken, plannen en organiseren noemen we proactieve zorgplanning. We richten ons op tijdige markering van deze palliatieve fase, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning. Lees meer over proactieve zorgplanning

Zorginnovaties en kwaliteit

We richten ons op de onderbouwing van bestaande interventies rondom symptoombehandeling, het aanjagen van de implementatie van kansrijke interventies en het stimuleren van kwaliteitsverbetering door leren en verbeteren in de praktijk. Lees meer over kwaliteitsindicatoren en leren en verbeteren. 

Organisatie en continuïteit van zorg

We zetten in op een goede samenwerking en informatieoverdracht tussen partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Dat gaat vooral over transmurale samenwerking in de 1e en 2e lijns zorg, de verbinding met het sociaal domein, het individueel zorgplan en digitale gegevensuitwisseling.  Lees meer over samenwerking en overdracht.

Participatie en ondersteuning

Er is aandacht voor de ondersteuning van de patiënt, mantelzorger en zorgverlener. Ook stimuleren we onderzoek naar hoe we beiden kunnen ondersteunen bij overbelasting, morele dilemma's en andere problematiek. Lees meer over ondersteuning zorgnetwerk

Kinderpalliatieve zorg

We zetten in op meer kennis over kinderpalliatieve zorg en de kwaliteit van deze zorg. En ook over hoe, waar en wanneer zorgverleners kinderpalliatieve zorg horen te geven. Lees meer over kinderpalliatieve zorg.

Agenda

Bekijk meer evenementen
Afbeelding

Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie die u in uw dagelijkse werk kunt gebruiken. Denk aan hulp bij het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s.

Contact

Programmasecretariaat palliatieve zorg

palliatievezorg [at] zonmw.nl