Zorginnovaties en kwaliteit

Er is de afgelopen jaren veel ontwikkeld aan kennis en zorginnovaties om in de praktijk tot betere palliatieve zorg te komen. Met implementatie- en effectstudies willen we de ontwikkelde kennis van de afgelopen jaren beter in de praktijk brengen.

Symptoombehandeling bij patiënten in de palliatieve fase

We investeren in onderzoek naar de effectiviteit van symptoombehandeling bij patiënten in de palliatieve fase, zoals pijn, droge mond, obstipatie. en reutelen. Bij patiënten in de palliatieve fase kan de behandeling van fysieke en/of psychische symptomen bestaan uit niet-medicamenteuze en medicamenteuze interventies. De behandeling heeft als doel het op passende en veilige wijze verminderen van de symptoomlast tot een voor de patiënt acceptabel niveau. Lees meer in onze artikelenreeks over symptoombehandeling.

Digitaal gegevens uitwisselen tussen zorgverleners

Om mensen in de laatste levensfase en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, en zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij hun waarden, wensen en behoeften, is goede en eenduidige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners in de palliatieve zorg belangrijk. Daarom financieren we de ontwikkeling van een digitale informatiestandaard Proactieve Zorgplanning. Lees ons nieuwsbericht digitale gegevensuitwisseling.

Leren en verbeteren in de palliatieve zorg

We willen meer inzicht in de kwaliteit, aard en omvang van de palliatieve zorg en daar vervolgens ook van leren om de kwaliteit te kunnen verbeteren. In eerdere Palliantieprojecten is een set kwaliteitsindicatoren geformuleerd en is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het koppelen van bestaande databronnen om te kijken of er al indicatoren uit de bestaande data te halen zijn. Verder is er in een retrospectief dossieronderzoek onder Nederlandse ziekenhuizen in kaart gebracht om te achterhalen wat en op welke wijze zorgverleners registreren over symptoombehandeling en aspecten van proactieve zorgplanning.

Met de resultaten uit de eerdere projecten als basis financieren we de ontwikkeling van een lerend systeem dat in kaart brengt, informeert over en leert van kwaliteit en kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorg. Dit systeem moet relevante informatie bieden over de palliatieve zorg aan alle bij de zorg betrokken partijen en moet de kwaliteit van de palliatieve zorg inzichtelijk maken. Zo kunnen zorgprofessionals en zorgorganisaties van elkaar leren en is het mogelijk om de zorg, waar nodig, te verbeteren. Lees meer over Leren en verbeteren in de palliatieve zorg. Lees ook meer over het Leerwerkplatform waar projecten van de stimuleringssubsidie implementeren in de palliatieve zorg kennis kunnen uitwisselen.