Huisartsenzorg

Voor patiënten is de huisartsenpraktijk vaak het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Daarom ondersteunen we de huisartsenzorg en huisartsgeneeskunde bij duurzame kwaliteitsverbetering.

Organisatie van de huisartsenzorg

Dat gaat naast de ontwikkeling en benutting van wetenschappelijke kennis en onderbouwde praktijkkennis rondom preventie, diagnostiek en behandeling, ook om kennis over organisatie van zorg en ondersteuning van zorgprofessionals bij de uitoefening van hun beroep en kennis voor onderwijs en scholing.

Kennis voor de dagelijkse praktijk

Kennisvergroting door wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenzorg en de verspreiding van die kennis onder huisartsen zijn nodig om zowel onderzoek als zorg op het huidige hoge niveau te houden. We financieren projecten die kennis ontwikkelen, evalueren en in de praktijk brengen én we financieren onderzoek naar hoe preventie, zorg en ondersteuning in de huisartsenzorg het beste vorm gegeven kan worden. Die projecten verbinden we met elkaar zodat er gezamenlijke, generieke kennis ontstaat.
> Bekijk welke kennis wordt ontwikkeld en hoe u die kennis toe kunt passen in de dagelijkse praktijk 

Investeren in samenwerking

De huisarts vervult vaak een coördinerende rol in de multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners. Eén van de manieren waarop wij die samenwerking ondersteunen, is het financieren van 6 projecten die binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking onderzoeken en onderbouwen. Ook beschrijven, evalueren en verbeteren zij het proces van samenwerken. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en/of verzorgenden en paramedici. De projecten zijn in het najaar van 2022 gestart.

Goed opgeleide professionals

Om de veranderende vraag naar zorg in de toekomst goed te kunnen blijven beantwoorden, heb je onder andere goed opgeleide professionals nodig. Daarom ondersteunen en stimuleren we academisering van de opleidingen en verbetering van de kwaliteit van de vervolgopleidingen. De academisering ondersteunen we door onderzoeksprojecten te financieren waarin specifiek artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoekers (aiotos) promoveren. Om de kwaliteit van de vervolgopleidingen voor Huisartsgeneeskunde en/of Ouderengeneeskunde verder te verbeteren, ondersteunen en stimuleren we onderzoek van onderwijs.