Huisartsenzorg

Voor patiënten is de huisartspraktijk vaak het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Daarom ondersteunen we de huisartsenzorg en huisartsgeneeskunde bij duurzame kwaliteitsverbetering.

Organisatie van de huisartsenzorg

Dat gaat naast de ontwikkeling en benutting van wetenschappelijke kennis en onderbouwde praktijkkennis rondom preventie, diagnostiek en behandeling, ook om kennis over organisatie van huisartsenzorg en ondersteuning van zorgprofessionals bij de uitoefening van hun beroep en kennis voor onderwijs en scholing.

Kennis voor de dagelijkse praktijk

Kennisvergroting door wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenzorg en de verspreiding van die kennis onder huisartsen zijn nodig om zowel onderzoek als zorg op het huidige hoge niveau te houden. We financieren projecten die kennis ontwikkelen, evalueren en in de praktijk brengen én we financieren onderzoek naar hoe preventie, zorg en ondersteuning in de huisartsenzorg het beste vorm gegeven kan worden. Die projecten verbinden we met elkaar zodat er gezamenlijke, generieke kennis ontstaat.

Academische Werkplaatsen Huisartsenzorg

Om te zorgen dat wetenschappelijke kennis en innovaties hun weg vinden naar de praktijk en om kennis over de huisartsenzorg actueel te houden en breed te verspreiden, is duurzame versterking van de kennisinfrastructuur nodig. Met het programma Academische Werkplaatsen Huisartsenzorg bieden we daar een kader voor. De werkplaatsen zorgen voor de wisselwerking tussen praktijk en academie.

Investeren in multidisciplinaire samenwerking en preventie

De huisarts vervult vaak een coördinerende rol in de multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners. Eén van de manieren waarop wij die samenwerking ondersteunen, is het financieren van 6 projecten die binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking onderzoeken en onderbouwen. Ook beschrijven, evalueren en verbeteren zij het proces van samenwerken. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en/of verzorgenden en paramedici.

Ook is er aandacht voor preventie in de wijk. 7 projecten dragen bij aan een succesvol samenhangend en toegankelijk aanbod. Zo kan leefstijladvisering verbeteren door meer verbinding tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en sociaal domein. Professionals in de wijk leren elkaar (beter) kennen, elkaars taal spreken en leren elkaars taken en verantwoordelijkheden kennen.

Goed opgeleide professionals

Om de veranderende vraag naar zorg in de toekomst goed te kunnen blijven beantwoorden, heb je onder andere goed opgeleide professionals nodig. Daarom ondersteunen en stimuleren we academisering van de opleidingen en verbetering van de kwaliteit van de vervolgopleidingen. De academisering ondersteunen we door onderzoeksprojecten te financieren waarin specifiek artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoekers (aiotos) promoveren. Om de kwaliteit van de vervolgopleidingen voor Huisartsgeneeskunde en/of Ouderengeneeskunde verder te verbeteren, ondersteunen en stimuleren we onderzoek van onderwijs.

Agenda

Bekijk meer evenementen

Contact

Thirza Ras

Senior programmamanager
hgog [at] zonmw.nl

Jogé Boumans

Programmamanager
kphag [at] zonmw.nl

Shamala Kotte

Programmasecretaris
kphag [at] zonmw.nl

Louise van Muijlwijk-Emons

Programmasecretaris
kphag [at] zonmw.nl

Ane Wijnands-Sletten

Programmasecretaris
kphag [at] zonmw.nl

Bianca Hoogendijk

Clusterassistent
kphag [at] zonmw.nl

Mamta Roepnarain

Clusterassistent
kphag [at] zonmw.nl