Proactieve zorgplanning

Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom deze laatste fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen.

Markeren van de palliatieve fase

Zorgverleners stellen zichzelf de ‘surprise question’ (zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar niet meer leeft?) nog niet vaak genoeg. Dat betekent dat de markering van de overgang van patiënten naar een palliatief traject nog niet bewust gebeurt. Er wordt wel gesproken over bijvoorbeeld wel of niet reanimeren, maar nog te weinig en/of te laat. Bovendien zijn er veel meer onderwerpen die het bespreken waard zijn. Zoals het verlichten van symptomen, wel of geen ziekenhuisopnames, wat is er nog wel/niet mogelijk, wat is nog belangrijk in het leven van de patiënt? Dit wordt ook wel proactieve zorgplanning genoemd. Lees meer in onze artikelenreeks over proactieve zorgplanning.

Wat is proactieve zorgplanning en markering?

Markering 

Vroege herkenning van de palliatieve fase - en daarmee verbonden een ander doel van de zorg hanteren - vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt. Het gaat om zorg waarbij kwaliteit van leven en sterven voorop staat en waarin de voor- en nadelen in het licht daarvan tegen elkaar worden afgewogen. Een dergelijke verandering van doelstelling moet worden gemarkeerd en verduidelijkt.

Proactieve zorgplanning 

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Met gezamenlijke besluitvorming als leidraad is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Meer informatie is te vinden in het kwaliteitskader palliatieve zorg nederland.

Handvatten voor proactieve zorgplanning

We streven naar passende zorg en dat het voor de patiënt zo comfortabel mogelijk is. De patiënt (of zijn naasten) moet regie kunnen houden over de verleende zorg en de garantie krijgen dat de zorgdoelen die hij besproken heeft tijdens het hele zorgtraject ook als basis behouden blijven. Dat betekent dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan met patiënt en naasten en dit inventariseren en vastleggen. Het helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Artikelen

Bekijk meer artikelen