Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. In 2012 werd gespecialiseerde hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket geschrapt, ook bij kanker. Deze zorg wordt tijdelijk weer vergoed.

Direct naar:

Film over de pilot

Gespecialiseerde hulp tijdelijk vergoed

> Bestaande zorg vergoed
> Behandeling door deskundigen met kennis van kanker
> Geen eigen risico
> Folders voor huisartsen en patiënten

Mede door het verschijnen van de multidisciplinaire richtlijn ‘Aanpassingsstoornissen bij patiënten met kanker’ in 2016, ontstond steeds meer draagvlak voor het toegankelijker maken van hulp door gespecialiseerde deskundigen. Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS een (tweejarige) pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden voor patiënten bij wie de behandelingen in het ziekenhuis al zijn afgerond. De zorgkosten worden vanuit de pilot volledig betaald, dus ook zonder eigen bijdrage van de patiënt of een beroep op het eigen risico. KWF Kankerbestrijding maakt het begeleidende effectiviteitsonderzoek mede mogelijk.

Behandelaar

Voorwaarde is wel dat de hulp wordt gegeven door een behandelaar uit het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), die is gecontracteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De behandelaar moet bovendien werken volgens de multidisciplinaire richtlijn en daarvoor een speciale e-learning hebben gevolgd. Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het ministerie van VWS informatie voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket.

Belang van gespecialiseerde hulp

Carolien van Weert

Psycholoog Carolien van Weert vertelt in een interview over de meerwaarde van tijdige, gespecialiseerde hulp.

Lees het interview

Aanpassingsproblemen bij of na kanker

De diagnose kanker is een enorme schok. Voor de patiënt, de partner, de kinderen en andere naasten. Ook als de behandeling slaagt, blijven veel patiënten met psychische klachten rondlopen. Soms ontstaan deze klachten zelfs pas jaren later. Moeilijk hanteerbare gevoelens van onzekerheid of angst doen een groot beroep op het aanpassingsvermogen. Ook het verlies van vertrouwen in het eigen lichaam en regie over het leven kunnen tot problemen leiden. Soms zijn de klachten mild en van korte duur, en kunnen patiënt en naasten ze zelf opvangen. Maar als de problemen ernstig zijn en niet overgaan, kan er volgens de DSM-5 sprake zijn van een stoornis in de aanpassing. Naar schatting krijgt tussen de 10% en 20% van de patiënten met kanker zo’n aanpassingsstoornis. Deze groep heeft moeite om weer deel te nemen aan het gewone leven. Psychologische hulp is dan zinvol, ook om het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen.

Vaak geen optimale behandeling ingezet

Psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dat stelde huisartsen en behandelaren voor lastige dilemma’s bij (ex-)kankerpatiënten; een groep die extra belast is door de combinatie van een lichamelijke en een psychische aandoening. Weliswaar kunnen zij voor psychosociale ondersteuning via de huisarts bij de POH-ggz terecht. Maar soms zijn de problemen te groot en is speciale deskundigheid op het gebied van psychologie en kanker nodig. De zorg van de POH-ggz is dan niet (altijd) toereikend, terwijl ook het aanbod van de ggz in veel gevallen onvoldoende past bij de behoeften van de patiënt. Het schrappen van de vergoeding heeft er zo toe geleid dat de behandelmogelijkheden bij een aanpassingsstoornis niet optimaal zijn. Een onwenselijke situatie, vooral voor de patiënt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website