De JGZ biedt ondersteuning op maat. eHealth ondersteunt zowel ouders als professionals om zorg op verschillende wijzen, plaatsen en momenten te kunnen aanbieden en ontvangen. eHealth helpt om ouders en jeugdigen eigen regie te geven. Zo kunnen ouders zelf toegang krijgen tot de kindgegevens met behulp van ouderportalen, helpen diverse apps ouders met het verduidelijken van hun zorgvragen en zijn er online platforms waarbij ouders ervaringen kunnen delen of hulp kunnen vragen aan jeugdprofessionals. Tegelijkertijd ondersteunt de technologie ook de professional doordat data gekoppeld en geïntegreerd kunnen worden in de digitale dossiers. Omdat er behoefte is aan digitale ondersteuning en tegelijkertijd veel digitale innovaties worden ontwikkeld, is het van belang om zoveel mogelijk kennis over digitale innovaties te delen. En de applicaties vrij beschikbaar te maken, zodat het wiel niet overal opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Door gezamenlijk optrekken wordt er meer impact gegenereerd en worden er geen energie en middelen verspild. Bekijk hier het projectenoverzicht eHealth.

Interviews

Passende, laagdrempelige JGZ dankzij eHealth

Hoe kan het gebruik van data en digitale middelen bijdragen aan een passende en laagdrempelige jeugdgezondheidszorg? Paula Zwijgers vertelt in dit interview over digitale mogelijkheden in de JGZ en wat nodig is om deze te benutten.

Lees het interview

I-JGZ: waardevolle eHealth-toepassingen in één landelijk ICT-platform

Er zijn verschillende digitale innovaties beschikbaar die professionals en ouders ondersteunen in de zorg voor het kind. Dr. Olivier Blanson Henkemans, projectleider bij TNO vertelt over de ontwikkeling van I-JGZ: een landelijk ICT-platform voor de JGZ.

Lees het interview

Projecten op het thema eHealth

Hoe kan je data beter uitwisselbaar maken om gezamenlijke besluitvorming te creëren?

De transformatie in het jeugddomein vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van gezinnen bij de ontwikkeling van het kind en daarmee meer preventief en vraag-gestuurd werken door jeugdprofessionals. Digitale innovaties (o.a. sites, apps, gesprekstools, DD JGZ) hebben aangetoond bij te dragen aan de hulpverlening, gezamenlijke besluitvorming en de empowerment van het gezin. Echter, daarbij gelden drie knelpunten: 1) digitale innovaties zijn erg versnipperd en data is niet uitwisselbaar; 2) zij worden vaak als gebruikersonvriendelijk ervaren, door gebrek aan personalisatie; 3) zij gaan voorbij aan werkprocessen. Dit gaat ten koste van (kosten-)effectief gebruik.
Daarom hebben TNO en NCJ met coalitiepartners het I-JGZ-programma opgezet. Er wordt gewerkt aan een breed inzetbare ICT-oplossing, gericht op de Integratie en personalisatie (Ik als gebruiker) van bestaande effectief en/of succesvolle digitale innovaties in de JGZ ten behoeve van gezamenlijke besluitvorming, empowerment en een gezonde jeugd!

ZonMw-project: 736300013,: I-JGZ: ICT-platform van geïntegreerde evidence-based eHealthmodules voor gelijkwaardige samenwerking tussen JGZ-professionals en ouders ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Doorontwikkeling van de SamenStarten app

Eerder onderzoek naar de SamenStarten App liet zien dat ouders meer tevreden zijn met huisbezoeken door de JGZ als de SamenStarten App wordt ingezet. In dit project werd onderzocht of de SamenStartenApp ook een positief effect heeft op uitkomsten van huisbezoeken. Zo werd de SamenStarten App doorontwikkeld  om a) ouders betere mogelijkheden te geven zelf hun hulpvraag aan te pakken, b) het gebruik van de app te monitoren, c) verslaglegging in het Digitaal Dossier JGZ mogelijk te maken. Tevens werden de kosten en baten van de doorontwikkelde SamenStarten App bepaald, door middel van case-controle onderzoek.
In dit project werd informatie over huisbezoeken verzameld bij 77 families in de controlegroep en bij 69 families in de interventiegroep waarbij de app werd ingezet. De informatie werd verzameld tijdens het eerste huisbezoek, gedurende tussenliggende contactmomenten en 6 maanden na het eerste huisbezoek.
Uit dit onderzoek blijkt dat de kosten van het gebruik en de implementatie van de SamenStarten App na 3,5 jaar zijn terugverdiend. Dit komt omdat het met het gebruik van de app minder tijd nodig is voor het oplossen van problemen. Daarnaast had de app als voordeel dat er meer problemen werden geïdentificeerd en dat ouders vaker het advies van de JGZ professionals opvolgde bij ernstige problemen.

ZonMw-project: 736200005, Kosten en effecten van de SamenStarten App voor de Jeugdgezondheidszorg. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Hoe draagt de OKT app bij aan het bieden van integrale hulp aan kinderen

Doelstelling van dit project is gezinnen met een vraag over de ontwikkeling en het opgroeien van het kind zo vroeg mogelijk integrale hulp te bieden, passend bij hun hulpvraag, wensen en mogelijkheden. Belangrijk daarbij is de verdere verbetering van de samenwerking binnen multidisciplinaire jeugdteams.
Om deze doelstelling te bereiken worden een proefimplementatie en evaluatie van de OKT App in Amsterdam verricht. Deze app kent alle voordelen van de SamenStarten App (http://tinyurl.com/samenstartenapp) en extra functies die bijdragen aan het behalen van de transformatiedoelstellingen en het overkomen van de uitdagingen die daarbij binnen jeugdteams worden ervaren.
De volgende activiteiten worden verricht: 1) behoefteanalyse onder professionals en ouders; 2) opstellen eisenpakket OKT App; 3) aanpassen SamenStarten App; 4) een proefimplementatie met de OKT App. De projectgroep bestaat uit GGD Amsterdam, SAG, OKT programmateam, Zuidzorg, Pharos, EagleScience en NCJ en wordt gecoördineerd door TNO.

ZonMw-project: 736200014, OKT App voor ouder-kindteams ter versterking van samenwerking tussen professionals, integrale en passende hulpverlening en eigen kracht van ouders. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Maatgerichte aanpak van scholing

JGZ-organisaties investeren veel in de (bij)scholing van hun JGZ-professionals. Ze willen graag op efficiënte wijze hun interne scholingen optimaliseren. Door de inzet van zelf ontwikkelde e-learningen en blended learning is realisatie van een maatgerichte aanpak van de scholing mogelijk. In dit project wordt een efficiënte werkwijze opgezet die afstemming en samenwerking tussen JGZ-organisaties mogelijk maakt bij het zelf ontwikkelen van e-learning en blended learning. JGZ-organisaties kunnen zelf, of samen met een andere JGZ-organisatie, een e-learning maken met verschillende voorbeeld oefeningen en vragen. Ook kan op deze manier eenvoudig aanpassingen worden gemaakt in de e-learning om het up to date te houden. Alle e-learningen worden vervolgens met elkaar gedeeld.
GGD regio Utrecht, CJG Capelle aan den IJssel, GGD Fryslan en GGD West-Brabant hebben in de voorfase expliciet aangegeven mee te werken. Andere JGZ organisaties hebben aangegeven na honorering in te willen stappen.

ZonMw-project: 736300010, E-learning Samen maken Samen delen. Het nieuwe leren! Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Wat is de toegevoegde waarde van een verzuimapp?

M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is een verzuimaanpak op middelbare scholen en mbo’s. M@ZL is bewezen effectief en draagt positief bij aan het oplossen van verzuim. De aanpak zorgt voor meer en betere samenwerking tussen leerling, ouders, school en de JGZ.
In aanvulling op M@ZL wil de GGD Flevoland een app ontwikkelen. Doel is om jongeren meer regie en verantwoordelijkheid te bieden over hun verzuim en terugkeer naar school, en om hen hierbij te ondersteunen.
Ziekteverzuim is onder jongeren in het VO en MBO een groot probleem. Wanneer dit verzuim niet goed wordt begeleid, is er een hoog risico op psychosociale gevolgen, leefstijl- en motivatieproblemen en vroegtijdig schoolverlaten. We onderzoeken de toegevoegde waarde van een verzuimapp.

Hoe pakken we het aan?
Fase 1: verkenning behoeften bij verzuim onder jongeren en professionals
Fase 2: ontwerp en ontwikkeling van de app
Fase 3: pilot en evaluatie in drie regio’s

ZonMw-project: 736300012, M@ZL app: Ontwikkeling en evaluatie van een verzuimapp voor jongeren.
Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Via vlogs jongeren stimuleren tot gezonde leefstijl

Bij dit project onderzoeken GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het project bestaat uit drie delen. Ten eerste: literatuuronderzoek en interviews bij deskundigen naar wat er aan kennis is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel van vlogs. Ten tweede: een praktijkonderzoek waarbij drie vloggers waaronder een jeugdverpleegkundige ieder drie vlogs maken over gezondheid- en/of leefstijlthema’s.
Onderzocht wordt hoe vlogs het beste kunnen worden ingezet. De vloggers worden hierin ondersteund door een ontwikkelgroep die bestaat uit jongeren en jeugdverpleegkundigen. De vlogs worden online geëvalueerd via onder andere likes en comments. Daarnaast worden de vlogs ook offline geëvalueerd binnen focusgroepen van jongeren. Tot slot wordt aan de hand van de evaluaties rond de vlogs een methodiek uitgewerkt, die overdraagbaar is aan andere jgz-organisaties.

ZonMw-project: 736300014, M@ZL app: Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Hulp bij interpreteren van groei -en ontwikkelingsgegevens van prematuren

De Jeugdgezondheidszorg monitort, ook bij prematuren (8% van alle kinderen), de groei met groeicurven, en de ontwikkeling met het Van Wiechenschema. Bij prematuren is dit extra belangrijk, omdat de kans op groei- en ontwikkelingsproblemen groter is, en vroege interventies nuttig kunnen zijn. Uit onderzoek binnen het wereldwijd unieke Pinkeltje-cohort (UMCG) is gebleken dat de samenhang tussen de exacte zwangerschapsduur en optimale groei en ontwikkeling complex is, en daardoor moeilijk te beoordelen. De reden is dat èlke week dat een zwangerschapsduur korter duurt verschil maakt voor de interpretatie van de groei- en ontwikkelingsgegevens. Ons doel is daarom innovatieve eHealth applicaties te ontwikkelen die binnen het digitaal dossier deze beoordeling kunnen ondersteunen. Daaraan gekoppeld ontwikkelen we een App voor ouders. Dit kan de JGZ professionals, aanpalende disciplines (vooral kinderartsen) en ouders ondersteunen, en vroegsignalering en prognose van deze kinderen verbeteren.

ZonMw-project: 736300015, eHealth Applicatie Prematuren in de JGZ. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Wat is het effect van het gebruik van de GroeiGids app?

Ouders die de GroeiGids app (voorheen GroeiApp) gebruiken ontvangen via deze app berichten met preventieve gezondheidsvoorlichting die aansluit bij de leeftijd van hun kind.
Een landelijk evaluatieonderzoek onder ouders met kinderen in de leeftijdsfase 14-20 maanden moet inzicht geven in de effecten van het gebruik van deze berichtenservice op kennis, attitude en gedrag wat betreft water drinken, gebitsverzorging en vitamine D suppletie. Hiervoor worden ouders die de app gebruiken vergeleken met niet-gebruikers.
Naast inzicht in effectiviteit en de bruikbaarheid van de GroeiGids app berichtenservice leveren resultaten een bijdrage aan de ‘evidence’ voor de inzet van eHealth tools in de (jeugd)gezondheidszorg in het algemeen.
De projectgroep bestaat uit Pharos, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving van de Haagse Hogeschool, GGD regio Utrecht en wordt gecoördineerd door de GGD Amsterdam. De looptijd van het project is 24 maanden.

ZonMw-project: 736300017, Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Jongeren bewust maken van de gevaren van online gedrag door serious gaming.

Jongeren zijn veel online. Dit biedt hen veel leuks maar ook gevaren, die zij in de puberteitsfase nog niet altijd overzien. De jeugdgezondheidszorg geeft jongeren voorlichting en advies over o.a. online gedrag. Dit gebeurt nu mondeling. Bekend is echter dat jongeren vooral leren door "zelf doen" en experimenteren. Serious gaming laat een positief effect zien op preventie en gedragsverandering.

Serious gaming als nieuwe vorm van voorlichting?
In dit project wordt samen met jongeren een serious game ontwikkeld die daarna aan het contactmoment van 13 jaar wordt gekoppeld. De game geeft de mogelijkheid om in een veilige omgeving te experimenteren en zo te ervaren wat de consequenties kunnen zijn van "los online" gaan. Evaluatie vindt plaats onder jeugdverpleegkundigen, jongeren en hun ouders.
Dit project geeft antwoord op de vraag of serious gaming als voorlichting bruikbaar is binnen de jeugdgezondheidszorg, aansluit bij de ontwikkeling en beleving van 13-jarigen en een handvat biedt voor een verdiepend gesprek over online gedrag.

ZonMw-project: 736300018, Los Online. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Samenwerken versterken met behulp van een gezamenlijk dossier?

In de regio Noord Veluwe bouwen twee JGZ-organisaties en een jeugdhulporganisatie, samen het Centrum Jeugd en Gezin, met ouders en jongeren aan een dossier waarin zij allemaal kunnen werken: JGZ en jeugdhulp, ouders en jongeren.
De laatsten kunnen niet alleen het hele dossier lezen, ze kunnen er ook in schrijven, hun eigen (familiegroeps)plannen uploaden. Zij bepalen welke disciplines toegang hebben tot het dossier.
Dit gebeurt vanuit de visie dat regie zoveel als mogelijk bij ouders en jongeren hoort te liggen, zodat zorg voor hen bijdraagt aan ‘een goed leven in eigen ogen’.

Wat wordt er gedurende het project onderzocht?
Is het Jeugddossier ontwikkeld en ingevoerd zoals bedoeld?
Draagt het Jeugddossier bij aan: toenemende regie van ouders en jongeren over hun eigen vraagstukken (en  betere ondersteuning van hun plannen) groeiende samenwerking en communicatie tussen CJG-medewerkers.

ZonMw-project: 736300019, Jeugddossier Noord Veluwe: een dossier van, voor en door ouders, jongeren en medewerkers. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. De toepasbaarheid hiervan is eerder bekeken met een innovatief project (www.zorgpadenjgz.nl). Met deze benadering wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften. Sommige ouders en kinderen krijgen meer aandacht, terwijl bij veel ouders enkele contactmomenten vervangen worden door het e-consult.

Dit project onderzoekt de meerwaarde van een e-consult ten opzichte van een consult op het consultatiebureau. Een even goede gezonde en veilige ontwikkeling voor het kind is daarbij een voorwaarde.

In twee JGZ-organisaties wordt op basis van toeval de uitvoering van een e-consult en bureau-consult bij 1300 peuters van 24 maanden verdeeld. Zes maanden na het consult worden alle kinderen beoordeeld op gezonde en veilige ontwikkeling. Kinderen met laag risico op de SPARK (een gestructureerd vraaggesprek naar zorgbehoefte) en ouders waarmee in dialoog is bepaald dat digitaal volgen voor hen passend is, komen in aanmerking voor deelname aan deze studie.

ZonMw-project: 736200009, Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial. Onderdeel van programma: Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg

Bekijk het project

Richtlijnenspel

Onderzoek naar een Richtlijnenspel in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als ondersteuning van richtlijnontwikkeling en -implementatie.
Professionals in de JGZ dragen nog beperkt bij aan het opstellen van hun eigen richtlijnen. Richtlijnen voelen daarom vaak onvoldoende eigen voor de professionals. Communicatie over richtlijnen heeft vaak het karakter van eenrichtingsverkeer en dit ‘zenden’ leidt helaas niet tot een optimale ontvangst. Het resultaat is moeizame implementatie en borging van richtlijnen.
We brengen een laagdrempelig kennisspel over de JGZ richtlijnen. Deelnemers ontvangen dagelijks per e-mail 'de Vraag van Vandaag' over één van de JGZ-richtlijnen. Het spel vertaalt complexe materie naar de praktijk: ‘wat doe jij in deze situatie’? Zo groeit het bewustzijn over JGZ-richtlijnen en kan de professional makkelijk feedback op de richtlijnen geven. Wij onderzoeken of deelname aan het Richtlijnenspel de betrokkenheid van het werkveld bij de totstandkoming van richtlijnen stimuleert.

ZonMw-project: 732000204, Richtlijnenspel. Onderdeel van programma: Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Bekijk het project

Doorontwikkeling naar een online toegankelijk 360°CHILDoc

Het 360°CHILDoc is een kind-profiel dat in één geordend overzicht gegevens uit het Jeugdgezondheidszorg(JGZ)-dossier over het kind en zijn omgeving weergeeft volgens een internationale classificatiesystematiek (ICF).
Projectdoel: Doorontwikkeling naar een online toegankelijk 360°CHILDoc dat ouders en jeugdigen op een ouderportaal kunnen inzien, gevolgd door onderzoek naar effecten en bruikbaarheid in de praktijk.
De doorontwikkeling start in 2017 en in 2018/2019 wordt geëvalueerd of het kind-profiel bruikbaar en zinvol is en leidt tot een lagere drempel voor ouders om: te bekijken welke factoren de ontwikkeling van hun kind op positieve en negatieve wijze beïnvloeden contact te zoeken met de JGZ, JGZ-gegevens te delen met overige betrokken zorgverleners samen met zorgverleners problemen in onderlinge samenhang op te pakken. Ouders, jeugdigen en zorgprofessionals worden bij de doorontwikkeling en evaluatie betrokken. De resultaten zijn bruikbaar voor de JGZ en de Zorg voor Jeugd.

ZonMw-project: 729410001, Doorontwikkeling van het 360°CHILDoc tot een digitaal beschikbaar kind-profiel met evaluatie van de bijdrage aan het succes van hulp binnen de zorg voor Jeugd en implementatieonderzoek. Onderdeel van programma: Effectief werken in de jeugdsector

Bekijk het project

Digitale GIZ: DIGIZ

De werkzaamheid van de GIZ-methodiek versterken middels digitalisering. Deze DIGIZ heeft de voordelen van de GIZ en extra functionaliteiten die voldoen aan de gebruikerseisen.
De DIGIZ is ontwikkeld via een user-centered design (UCD) aanpak en getest in een implementatiestudie, met professionals en cliënten van twee JGZ organisaties (GGD HM, JGZ ZHW) en een jeugdhulporganisatie, Kwadraad.
In vergelijking met de GIZ, geven cliënten en professionals gespreken met de DIGIZ en hogere waardering ten aanzien van 1) gezamenlijk identificeren van de krachten en zorgbehoeften, 2) openheid en transparantie van de wederzijdse communicatie, en 3) het stellen van en persoonlijk actieplan. Zij beoordelen de gebruiksvriendelijkheid van de DIGIZ net zo hoog als die van de GIZ.
DIGIZ kan bijdragen aan het actief betrekken van gezinnen en het verbeteren van een open en transparante wederzijdse communicatie tussen zorgprofessionals en cliënten om gezamenlijk de krachten en zorgbehoeften te beoordelen en te beslissen over resultaatgerichte ondersteuningsplannen, zodat gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen.

ZonMw-project: 729410005, Digitale GIZ;  een methodiek voor het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Onderdeel van programma: Effectief werken in de jeugdsector

Bekijk het project

Doorontwikkeling Jij en je gezondheid

Jij en je gezondheid (JEJG) is een digitale innovatieve werkwijze om de sociaal-medische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Met JEJG worden risicogedragingen en problemen op tijd gesignaleerd en kunnen jongeren passend begeleid en geholpen worden. JEJG faciliteert de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de uitvoering van de basistaken in het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. JEJG bestaat uit verschillende onderdelen waaronder de digitale gezondheidsvragenlijst bestaande uit betrouwbare en valide screeningsinstrumenten, het persoonlijk gezondheidsprofiel met feedback boodschappen, de JGZ-uitslagen module, instrumenten voor nader onderzoek en het schoolgezondheidsprofiel (zie www.jijenjegezondheidinfo.nl). Dit onderzoeksproject betreft het door ontwikkelen van de bestaande digitale innovatie JEJG voor toepassing binnen het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) op 5 en 10 jarige leeftijd.

ZonMw-project: 729410006, Jij en je gezondheid, doorontwikkeling van een bestaande digitale innovatie voor de jeugdgezondheidszorg gericht op het preventief gezondheidsonderzoek 5 en 10 jaar. Onderdeel van programma: Effectief werken in de jeugdsector

Bekijk het project

ICT Referentiearchitectuur voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Er is op dit moment geen ICT referentiearchitectuur specifiek voor de JGZ beschikbaar. Met dit project gaan wordt daar verandering in gebracht. Daarbij maken we gebruik van wat er elders in het publieke domein al is ontwikkeld op het gebied van ICT referentiearchitecturen.
De meest voor de hand liggende ICT Referentiearchitectuur om mee te werken is Pura. Pura staat voor: Publieke Gezondheid Referentie Architectuur. Deze is primair voor de GGD en de GHOR ontwikkeld. JGZ vormt hiervan een onderdeel, maar ook de infectieziekte bestrijding en de gezondheidsbevordering vinden hier een plek. De GGD’en herkennen zich hier goed in. Dat ligt anders voor de organisaties die wel JGZ bieden, maar niet aan infectieziekte bestrijding of gezondheidsbevordering doen.
Derhalve is nu besloten een ICT Referentiearchitectuur specifiek voor de JGZ te ontwikkelen. Door aan te sluiten bij Pura, wordt het werk dat voor Pura is gedaan herbenut.

ZonMw-project: 729310006, ICT Referentiearchitectuur JGZ. Onderdeel van programma: Effectief werken in de jeugdsector

Bekijk het project

Vroegsignalering in de Jeugdgezondheidszorg

Een belangrijke taak van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het zo vroeg mogelijk signaleren en onderkennen van ontwikkelingsachterstanden, aandoeningen, ziekten en dreigende risico’s bij jeugdigen. De JGZ-professional kan hierdoor tijdig handelen en erger voorkomen.
Naar aanleiding van deze vroegsignalering kiest de JGZ-professional voor extra interventie: onderzoek, begeleiding of verwijzing van de jeugdige. Bij dit kwantitatieve onderzoek wordt gekeken hoe vaak hiervan sprake is en of deze extra interventie wordt opgevolgd door de desbetreffende ouders/jeugdigen.
De onderzoeksgegevens worden gehaald uit het digitaal dossier JGZ en later gecombineerd met gegevens van het Centraal Plan Bureau (CBS).
Door inzicht te krijgen in de jeugdigen/ouders die interventies naar aanleiding van vroegsignalering niet opvolgen, kan de JGZ hier in de toekomst op anticiperen.

ZonMw-project: 729310007, Vroegsignalering in de Jeugdgezondheidszorg een onderzoek. Onderdeel van programma: Effectief werken in de jeugdsector

Bekijk het project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website