Wet- en regelgeving van ZonMw

ZonMw beheert een aanzienlijk budget aan publieke middelen. Om onze deskundigheid en integriteit bij het vervullen van onze wettelijke taak te waarborgen zijn verantwoordelijkheden, regels en procedures vastgelegd. U kunt hier wetgeving, beleidsregels en gedragscodes vinden die nadere invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden van ZonMw.

Oprichting

ZonMw komt voort uit twee organisaties: ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van NWO. Toen deze organisaties fuseerden is gekozen om de naam ZonMw te hanteren. ZonMw is een op zichzelf staande naam en wordt niet ingezet als afkorting.

ZorgOnderzoek Nederland (ZON) is in 1998 bij wet opgericht (De wet op ZON). Sinds 2001 bestaat tussen ZON en het gebiedsbestuur Medische Wetenschappen (MW) van Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het samenwerkingsverband ZonMw. ZonMw is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft als hoofdopdrachtgevers het Ministerie van VWS en NWO.

Bestuursreglement

Het bestuursreglement bevat de werkwijze van het bestuur; de instelling, samenstelling en werkwijze van programmacommissies en de taken en bevoegdheden van de directeur.

Algemene subsidiebepalingen ZonMw

De rechten en plichten van subsidieaanvragers en subsidieontvangers van ZonMw volgen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Titel 4.2 van de Awb bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op subsidies van ZonMw.

Daarnaast hanteert ZonMw de Algemene subsidiebepalingen ZonMw. Kern van de Algemene subsidiebepalingen zijn de verplichtingen die de subsidieontvanger bij het aanvaarden van een subsidie krijgt opgelegd. Ook staan er voorwaarden in die voor het hele proces van subsidieverstrekking relevant zijn. Zo staan er bijvoorbeeld bepalingen in over: het open access-beleid, definities, het aanvragen van subsidie, het opvolgen van relevante gedragscodes, het verplicht publiceren, de subsidievaststelling en de financiën. Voor een specifiek subsidieronde kunnen aanvullende voorwaarden gelden, die in dat geval zijn toegevoegd aan de subsidieoproep van dat programma.

Welke subsidiebepalingen van toepassing zijn op uw project, is afhankelijk van de periode waarin het project is gehonoreerd.

Projecten gehonoreerd vanaf 1 april 2022

Per 1 april 2022 zijn de Algemene subsidiebepalingen ZonMw 2013 met betrekking tot de eindverantwoording door de subsidieontvanger gewijzigd. De grootste verandering is dat voortaan voor projecten met een subsidie van € 125.000,- of meer als eindverantwoording een controleverklaring van een accountant wordt vereist. De wijziging is van toepassing op alle subsidies, die na 1 april 2022 zijn toegekend. De eindverantwoording van subsidies, die voor 1 april 2022 datum zijn toegekend, kan onder de regels van Algemene subsidiebepalingen ZonMw van 2013 worden ingediend.

Projecten gehonoreerd vóór 1 april 2022

Indien uw project gehonoreerd is vóór 1 april 2022, zijn de Subsidiebepalingen per 1 juli 2013 en/of  per 1 januari 2009 van toepassing.

Controleprotocol

In oktober 2022 zijn twee nieuwe controleprotocollen op de website geplaats, één voor universiteiten en umc’s en één voor overige instellingen. Daarnaast vindt u het controleprotocol 2014, welke van toepassing is voor overige instellingen over de projecten die voor 1 april 2022 gehonoreerd zijn.

Voor universiteiten en umc’s wordt het controleprotocol 2022 toegepast vanaf de jaarverantwoording 2022 ongeacht de subsidietoekenning.

De deadline voor het aanleveren van de Sisa-verklaring is 1 september

Code persoonlijke belangen

De beoordeling van en besluitvorming over de bij ZonMw ingediende subsidieaanvragen mag niet worden beïnvloed door enige vooringenomenheid. ZonMw waakt er daarom voor dat de personen die bij dit proces betrokken zijn een persoonlijk belang dat zij bij een aanvraag hebben niet laten meewegen in de taak die zij voor ZonMw uitvoeren. De Code persoonlijke belangen beschrijft hoe ZonMw omgaat met persoonlijke belangen binnen het proces van subsidieverdeling. Daarnaast geeft de Code aan op welke wijze beslissingen over de omgang met persoonlijke belangen dienen te worden gemotiveerd en vastgelegd. Dit stelt ZonMw op ieder moment in staat verantwoording af te leggen.

De Code is van toepassing op de leden van besluitnemende organen, ZonMw-medewerkers, referenten en commissieleden die betrokken zijn bij de voorbereiding van en de advisering en besluitvorming over de verdeling van ZonMw-middelen.

Integriteit en gedragscodes

ZonMw hecht grote waarde aan de integriteit van door haar gefinancierde projecten en spant zich in om integriteitsschendingen te voorkomen en te signaleren. Na subsidieverlening dient een project op een goede en integere manier uitgevoerd worden. Hiervoor gelden onder andere de volgende principes: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Als er bij uw project een (mogelijke) integriteitsschending plaatsvindt, stelt u ZonMw hier zonder uitstel van op de hoogte. Hierbij moet u alle relevant documenten over de integriteitsschending aan ZonMw overhandigen.

Bij niet wetenschappelijk projecten verwacht ZonMw van projectleiders dat er een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid wordt gehanteerd. Zorg voor een laagdrempelige procedure om integriteitskwesties te melden. Ook moeten melders adequaat ondersteund worden. Medewerkers dienen te beschikken over een geldige Verklaring omtrent gedrag (VOG). Als er bij uw project een (mogelijke) integriteitsschending plaatsvindt, stelt u ZonMw hier zonder uitstel van op de hoogte. Hierbij moet u alle relevante documenten over de integriteitsschending aan ZonMw overhandigen.

Gedragcodes

ZonMw onderschrijft in ieder geval de volgende gedragscodes voor zover deze niet in tegenspraak met wet- en regelgeving zijn. Door deze gedragscodes te onderschrijven, verwacht ZonMw van onderzoekers dat zij deze gedragscodes naleven om de (wetenschappelijke) integriteit van hun handelen te borgen.