De STIP Ronde (Stimulering Toepassing In de Praktijk) is specifiek bedoeld voor farmacotherapeutische projecten gericht op een breed onderkend probleem uit de praktijk.
STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 richt zich op het bevorderen van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De implementatieprojecten in deze subsidieronde dienen een bewezen effectieve interventie gericht op het verbeteren van therapietrouw in te zetten in regio’s waar de interventie nog niet structureel wordt toegepast in de praktijk. Deze subsidieronde is een vervolg op de eerste ronde STIP Proeftuinen Therapietrouw.

In deze tweede ronde zijn vier nieuwe proeftuinen gehonoreerd die zich richten op een bewezen effectieve interventie, die ook in Ronde 1 zijn ingezet, op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten.
Zie: Praktijkprojecten voor betere therapietrouw van start in 4 regio's

In STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is aan 4 proeftuinen subsidie toegekend.

 • ‘Jaargesprek medicatiegebruik’: Proactieve begeleiding van patiënten die chronisch medicatie gebruiken

  Met een gemiddelde van 50% therapietrouw bij patiënten met een chronische aandoening is therapieontrouw een belangrijke oorzaak van het niet halen van behandeldoelen. Dit gaat gepaard met een toenemende morbiditeit en mortaliteit en meer zorgkosten. Ook is gebleken dat 15% van alle potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen verband houdt met therapieontrouw.
  Dit project biedt therapietrouwbegeleiding aan patiënten met chronisch medicatiegebruik in de vorm van een jaargesprek met de apothekersassistent. Met als doel het verbeteren van therapietrouw van deze groep patiënten. De apothekersassistent geeft informatie, helpt bij het beter inpassen van medicijngebruik in het dagelijks leven en motiveert de patiënt. Apothekersassistenten worden hiervoor getraind in goede gespreksvoering.

  Projectnummer: 08480252110003
  Projectleider: Drs. W.E. van Loon, apotheek De Drie Stellingen Oosterwolde
  Populatie: volwassenen
  GGG-deelthema: Therapietrouw

 • Verbetering van de therapietrouw bij diabetespatiënten op de Caribische eilanden: implementatie van audiovisuele voorlichting bij de start diabetesmedicijnen in combinatie met een telefonische startbegeleiding

  Op Aruba en Curaçao komt type 2 diabetes mellitus (T2DM) twee keer vaker voor dan in Nederland. Bijkomend speelt het hoge percentage (25%) therapieontrouw een belangrijke rol bij de prevalentie van T2DM en de daaraan gerelateerde complicaties, zoals nierproblemen, beenamputaties en blindheid. Het hoge aantal T2DM patiënten en het ernstige verloop van de aandoening vormen een zware belasting voor de gezondheidszorg op de Caribische eilanden.
  Dit project richt zich op het bevorderen van therapietrouw van T2DM-patiënten door het geven van voorlichting en begeleiding vanuit de apotheek. Hiervoor wordt bij start van een diabetesmedicijn Kijksluiter ingezet en volgt een telefonisch begeleidingsgesprek. Door de geleerde lessen uit dit project is het doel deze zorg bij alle apotheken op de andere eilanden in te voeren.

  Projectnummer: 08480252110008
  Projectleider: drs. N.E.F. Hooi, Vereniging van Apothekers - Eigenaren
  Populatie: breed
  GGG-deelthema: Therapietrouw

 • Implementatie van het jaargesprek in de apotheek bij de herhaalservice van chronische medicatie voor betere therapietrouw en medicatieveiligheid in de regio’s Vleuten/Leidsche Rijn en Leiden/Alphen aan den Rijn

  Naar schatting is 20-40% van de patiënten therapieontrouw bij het gebruik van geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten, diabetes en astma en COPD. Patiënten maken voor hun medicatie veel gebruik van de herhaalservice van de apotheek. Op dit moment is dit een logistieke service en ontbreekt de bijbehorende zorg.
  Dit project start een jaargesprek bij deelnemers aan de herhaalservice. De apotheekteams werken hierbij samen met de huisartsen en praktijkondersteuners. Aan de orde komen onderwerpen als therapietrouw, bijwerkingen en praktische problemen met als doel de therapietrouw en veiligheid te verhogen. Doelstelling hierbij is het jaargesprek te implementeren bij 14 apotheken, een toolbox te ontwikkelen als ondersteuning voor de meest effectieve wijze van organiseren van het jaargesprek en te bepalen welke patiëntengroep het meest gebaat is bij het jaargesprek.

  Projectnummer: 08480252110009
  Projectleider: Dr. B.J. Mertens, apotheek Vleuten | SIR Institute for Pharmacy Practice en Policy
  Populatie: breed
  GGG-deelthema: Therapietrouw

 • Opsporing van en op maat interventie voor therapieontrouw bij patiënten met hart- en vaatziekten: implementatie in Proeftuin Therapietrouw Noord-Limburg (PTT-NL)

  Geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten (HVZ) worden vaak incorrect gebruikt. Er valt veel gezondheidswinst bij HVZ-patiënten te behalen door het verbeteren van de therapietrouw. Door therapieontrouw komen frequenter artsenbezoek, crisissituaties en daaruit voortvloeiende ziekenhuisopnames voor. De patiëntbegeleiding vanuit de apotheek is met name gericht op het signaleren van overdosering en de frequentie van herhaalrecepten. Ondergebruik van medicatie door een patiënt wordt niet automatisch gesignaleerd.
  In dit project spoort de apotheek therapieontrouw op bij HVZ-patiënten en wordt in een gesprek samen met de patiënt naar oplossingen hiervoor gezocht. Zo wordt in kaart gebracht op welke manier deze werkwijze ingevoerd kan worden en kan worden gecontinueerd en wat het effect is op therapieontrouw. Met als doel het leveren van betere zorg aan HVZ-patiënten passend bij hun wensen en behoeftes, wat resulteert in minder artsbezoeken en minder spoedeisende zorg.

  Projectnummer: 08480252110011
  Projectleider: Drs. E.D. Momberg-Blankvoort, Limburgse Apothekers Coöperatie U.A.
  Populatie: breed
  GGG-deelthema: Therapietrouw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website