Waardegedreven zorg

ZonMw draagt bij aan ‘passende zorg’, een koepelterm die alle inspanningen voor de beoogde transitie omvat. Een van de basisprincipes is dat passende zorg ‘waardegedreven’ is. Zorg moet daarvoor aantoonbaar effectief zijn, met een optimale inzet van mensen, middelen en materialen.

Zorg toegankelijk, houdbaar en duurzaam houden

De urgentie om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, houdbaar en duurzaam te houden wordt steeds breder gevoeld. Op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben in 2022 een groot aantal partijen in zorg en gezondheid het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Het akkoord bevat afspraken om samen te werken aan een transitie in de gezondheidszorg. Het doel: de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. En waarborgen dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. 

Kennis voor vernieuwing

Deze ambities zijn bepaald niet nieuw. Al heel lang praten politiek, publiek, professionals én wetenschappers over manieren om de zorg anders in te richten en gezondheid te verbeteren. Dat maakt duidelijk hoe taai en lastig het is om veranderingen op die terreinen te realiseren. Een van de onmisbare bijdragen komt van onderzoek. Voor structurele vernieuwing is immers kennis nodig om verder te komen. Wat werkt en wat juist niet? Hoe meet je of iets effectief is? Wat voor bewijs heb je nodig om te kunnen besluiten of iets ‘passende zorg’ is? Welke veranderingen en innovaties dragen aantoonbaar bij aan het waardegedreven maken van die zorg? En hoe kom je op basis van wetenschappelijke antwoorden tot de juiste keuzes voor betere zorg en gezondheid? 

Maatschappelijke relevantie

Al ver voordat de huidige concepten het gesprek over zorg en gezondheid zijn gaan bepalen, droeg ZonMw bij aan onderzoek dat hierover kennis genereert én concreet bruikbaar maakt. Onder de noemer doelmatigheidsonderzoek financieren we al bijna net zo lang als ZonMw bestaat studies naar kosteneffectiviteit van de zorg. In de loop van deze 25 jaar is de scope van dit onderzoek naar betere en betaalbare zorg steeds verder verbreed. Van betere hulpmiddelenzorg tot verbeteringen in de medisch-specialistische zorg. En van innovaties in de ggz en de eerste lijn tot zogeheten health technology assessments. Steeds staan daarbij maatschappelijke relevantie en praktijkgerichtheid voorop, zodat uiteindelijk zowel de individuele patiënt als de maatschappij als geheel er beter van wordt.

Over de geschiedenis

Al 25 jaar programmeert en financiert ZonMw doelmatigheidsonderzoek. Deze onderzoeken leveren waardevolle en hoogwaardige kennis op die wetenschappelijk en maatschappelijk van groot belang is. Het onderzoek laat zien welke zorg meerwaarde heeft voor de patiënt én welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden. Cruciale kennis, alleen al vanwege de stijgende zorguitgaven en de dreigende schaarste op de arbeidsmarkt. Maar ook omdat de zorgvraag steeds complexer wordt en allerlei nieuwe medische technologieën beschikbaar komen.
Lees het artikel met Mariëlle Snijders en Dirk Ruwaard voor een terugblik op 25 jaar Doelmatigheidsonderzoek.

Publicatie "25 jaar Doelmatigheidsonderzoek"

Al 25 jaar programmeert en financiert ZonMw doelmatigheidsonderzoek. Deze onderzoeken leveren waardevolle en hoogwaardige kennis op die wetenschappelijk en maatschappelijk van groot belang is. Het onderzoek laat zien welke zorg meerwaarde heeft voor de patiënt én welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden. Cruciale kennis, alleen al vanwege de stijgende zorguitgaven en de dreigende schaarste op de arbeidsmarkt. Maar ook omdat de zorgvraag steeds complexer wordt en allerlei nieuwe medische technologieën beschikbaar komen. Hoe maken we met elkaar de juiste keuzes?

Download hier de publicatie.

Hoe werken we samen aan waardegedreven zorg?

Om met elkaar met kennis te kunnen werken aan betere en betaalbare zorg, is het nodig dat alle relevante stakeholders gezamenlijk bijdragen aan de toepassing van onderzoeksresultaten in beleid, praktijk en onderwijs. Dat vraagt om een snelle doorgeleiding van kennis, het signaleren waar meer kennis over doelmatigheid nodig is én het prioriteiten stellen voor onderzoek hiernaar. Het kader voor deze samenwerking is de waardegedreven cyclus, waarmee we met elkaar de ontwikkelde kennis toegankelijk en bruikbaar maken.

Bekijk de waardegedreven cyclus.