Methodologie

Methodologie speelt een belangrijke rol in het bepalen van de waarde van technologie. Voor veel sectoren zijn methodologieën nog niet voldoende ontwikkeld, waaronder in de gezondheidszorg. Daarom is de (door)ontwikkeling van nieuwe onderzoeks-methoden, analysetechnieken en uitkomstmaten van groot belang. ZonMw onderkent dit belang en zet in op verbetering.

Methodologie voor de waardebepaling van zorginnovaties

De ontwikkeling van nieuwe, innovatieve gezondheidstechnologie vindt plaats in een hoog tempo, net als de doorontwikkeling van bestaande gezondheidstechnologieën. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op het gebied van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en vele andere vormen van technologie, zoals e-health toepassingen.

Om de
implementatie van een zorginnovatie in de praktijk te ondersteunen, is het noodzakelijk om onderzoeksgegevens te verzamelen over de waarde ervan voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het meten van effectiviteit, kosteneffectiviteit, kwaliteit van leven, maar ook duurzaamheid of arbeidsinzet. Deze onderzoeksgegevens kunnen:

  • zorgaanbieders adviseren bij het inzetten van nieuwe innovaties, of bij de beslissing om een bestaande vorm van zorg te blijven gebruiken of ermee te stoppen,
  • bijdragen aan het onderzoek over het gepast gebruik van innovaties, en nodig zijn om innovaties voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

Waarom (door)ontwikkeling van methodologie nodig is

Er zijn al veel methodologieën beschikbaar, zoals de randomized controlled trial. Tegelijkertijd zijn deze beschikbare methodologieën niet altijd passend bij het onderzoeksdomein of de onderzoeksvraag. Daarom zet ZonMw in op de (door)ontwikkeling van methodologie. Alleen met passende methodologie kunnen we er achter komen hoe innovaties doeltreffend ingezet kunnen worden.

Nieuwe methodologieën kunnen ons in verschillende stadia van ontwikkeling helpen om innovaties te beoordelen: van de idee-fase (vroege HTA) tot het opnieuw beoordelen van bestaande innovaties. U kunt ook denken aan cyclische benaderingen, waarbij de waarde van innovaties voortdurend worden gewogen in plaats van éénmalig.

HTA Methodologie

HTA staat voor Health Technology Assessment en draait om methodologieontwikkeling op het gebied van gezondheidstechnologiebeoordeling.

HTA is een multidisciplinair proces om de waarde van gezondheidstechnologie te bepalen en dient als instrument ter onderbouwing van het wel of niet toelaten, bevorderen of daadwerkelijk (niet meer) gebruiken van behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen en/of procedures.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw in nauwe samenwerking met Zorginstituut Nederland het programma HTA methodologie 2021-2024 ontwikkeld. Doel van dit programma is het beschikbaar en toepasbaar maken en (door)ontwikkelen van HTA-gerelateerde onderzoekdesigns, analysetechnieken en uitkomstmaten voor bestaande zorg en zorginnovaties op basis waarvan passend onderzoek kan plaatsvinden en het verzamelen van passend bewijs verder kan worden verbeterd. De in kaart gebrachte kennislacunes vormen de basis voor het onderzoek binnen het programma.

Methodologie in relatie tot beleid

Het onderzoeksprogramma Kwaliteit van leven en gezondheid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw signaleerde een behoefte aan vervolgonderzoek naar generieke uitkomstmaten voor kwaliteit van leven voor specifieke doelgroepen, als ondersteuning voor beleid in de toewijzing van middelen. Daarnaast komt dit naar voren in het initiatief van ZonMw omtrent Positieve Gezondheid, waarin de ontwikkeling van een toetsbare set van instrumenten voor een brede benadering van gezondheid centraal staat.

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Programmasecretariaat DoelmatigheidsOnderzoek

doelmatigheidsonderzoek [at] zonmw.nl