Versterking organisatie eerstelijnszorg

Het ZonMw ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg is nog in ontwikkeling en zal aansluiten bij de visie en plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030.

Aanleiding

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de organisatiegraad in de eerstelijnszorg wordt versterkt met een programma voor de (door)ontwikkeling van lokale en regionale (nulde- en eerstelijns)organisaties. In het IZA zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen.  Tot en met 2026 stelt het ministerie van VWS budget beschikbaar via ZonMw voor een ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking eerstelijnszorg. Onder eerstelijnszorg wordt verstaan: de zorg van huisartsen, apothekers, paramedici, wijkverpleging, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Geboortezorg en mondzorg zijn belangrijke vormen van eerstelijnszorg, maar zijn geen integraal onderdeel van de gemaakte bestuurlijke afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Geboortezorg valt daarom buiten scope van deze subsidieoproep. Mondzorg kan onderdeel zijn van projecten binnen het programma als dat past bij het doel van een project.

Visie eerstelijnszorg 2030

De visie op de eerstelijnszorg en plan van aanpak worden momenteel ontwikkeld door de landelijke beroepsverenigingen en koepelorganisaties (Patiëntenfederatie, InEen, KNMP, KNGF, PPN, NVAVG, V&VN, Verenso, VNG, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, LHV, NHG en VWS) en is naar verwachting na de zomer van 2023 gereed. In april 2023 heeft de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een advies uitgebracht met uitgangspunten voor een toekomstgerichte eerstelijnszorg, ‘De basis op orde’. Dit advies wordt gebruikt als voeding voor de visie op de eerstelijnszorg van 2030.

Parallel aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg en plan van aanpak worden in het kader van het IZA regiobeelden en regioplannen (door)ontwikkelt. In zowel het regiobeeld als regioplan zal aandacht zijn voor de (toekomst van de) eerstelijnszorg. Daarmee is er een grote wisselwerking tussen de visie op de eerstelijnszorg en de ontwikkelingen die vanuit het IZA in regio’s worden ingezet.

Doel

Het doel van het programma is het ondersteunen van regio’s bij het implementeren van de landelijke visie 2030 op de eerstelijnszorg en de eigen regionale plannen voor de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarnaast biedt het programma ruimte voor een landelijke ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en van elkaar te leren; monitoring en evaluatie en wenselijk of noodzakelijk (actie)onderzoek.

Voorbereidingssubsidie

Vooruitlopend op de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030, stelden we alvast een voorbereidingssubsidie beschikbaar voor de regio’s zodat zij hier straks goed uitvoering aan kunnen geven. Met deze subsidie kunnen zij mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrijspelen. Inmiddels zijn de eerste 35 regioprojecten die een voorbereidingssubsidie ontvangen bekend. 

Programmacommissie

Voorzitter

Mr. B. (Brenda) Mark-van Haarst

Leden

 • E. (Erik) Dannenberg
 • M. (Margreet) de Graaf
 • M. (Margriet) de Jager
 • T. (Tekin) Karaköse
 • A.J.M.H. (Anja) Laeven
 • P. (Pien) van Langen
 • Dr. M.G.H. (Miranda) Laurant
 • L. (Lina) Mooren
 • C.E.A. (Coretta) Muilwijk-Karens
 • A. (Aldien) Poll
 • C. (Cora) Vermeulen

Waarnemers

 • M. (Marina) van den Boschministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
 • J. (Jurriaan) Jansenministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Secretaris

E. (Elke) van Vliet

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
Nog niet bekend
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %

Elke van Vliet

Senior programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Prya Badrie-Moennalal

Programmasecretaris
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl

Yael Stein

Coördinerend clusterassistent
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl