Regionale versterking organisatie eerstelijnszorg

Regionale versterking organisatie eerstelijnszorg
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Tot en met 2026 stelt het ministerie van VWS daarvoor budget beschikbaar via het ZonMw-programma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Lees hoe dit budget op regionaal en landelijk niveau wordt ingezet.

Programma Versterking organisatie eerstelijnszorg

Met het ZonMw-programma dragen we bij aan de missie van de Visie eerstelijnszorg 2030. We richten ons op het versterken van de organisatie en samenwerking van de eerstelijnszorg op zowel wijk- als regioniveau. Het programma bestaat uit 3 programmalijnen: 

  1. ondersteunen van regio’s
  2. lerend netwerk samenwerking eerstelijnszorg 
  3. onderzoek

De 3 programmalijnen zijn zeer verweven met elkaar en worden ook in deze verbondenheid uitgevoerd. De projecten in de regio’s uit programmalijn 1 geven input voor het lerend netwerk in programmalijn 2. Met het verzamelen van deze input kan het lerend netwerk de verschillende regio’s ondersteuning bieden. Daarnaast bieden ervaringen die worden opgehaald vanuit het lerend netwerk en de input uit programmalijn 1 op hun beurt weer input voor het verdiepende onderzoek in programmalijn 3. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen weer teruggekoppeld worden naar en gebruikt in het lerend netwerk en in de regio’s zelf. Het lerend netwerk in programmalijn 2 wordt vanwege de verbindende rol tussen de verschillende programmalijnen gezien als een belangrijke spil in dit ZonMw-programma. 

Programmalijn 1: ondersteunen van regio’s

Sinds eind 2023 zijn inmiddels 43 regio’s (ongeveer 85% van Nederland) met een voorbereidingssubsidie vanuit dit ZonMw-programma gestart met het anticiperen op en het voorbereiden van de plannen om de eerstelijnszorg in alle regio’s te versterken en het (waar nodig) samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg. Aan de basis ligt de Visie eerstelijnszorg 2030. De 43 regio’s die zijn gestart met de voorbereidingssubsidie kunnen na de voorbereidingssubsidie een vervolgsubsidie voor de uitvoeringsfase aanvragen. Het programma streeft naar een landelijke dekking, zodat iedere regio in Nederland werkt aan de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Ook de regio’s die geen gebruik hebben gemaakt, of hebben kunnen maken, van de voorbereidingssubsidie kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoeringsfase. Het aantal deelnemende regio’s kan daarom nog uitbreiden naar ongeveer 50 tot 55 regio’s. Bekijk de regio’s die zijn gestart in het rechtermenu van deze pagina.

Regio

Voor dit programma is de regio gedefinieerd als (subregio van de) zorgkantoorregio. Dit komt veelal overeen met de regio waarbinnen de regionale huisartsenorganisaties opereren. Mocht voor u niet duidelijk zijn bij welke regio u kunt aansluiten , neem dan contact op met ZonMw. 

Versterking monodisciplinaire organisatiegraad

Programmalijn 1 biedt daarnaast ook de mogelijkheid tot versterking van de monodisciplinaire organisatiegraad door middel van de subsidieronde Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad eerstelijnszorg. De vouchers die in deze subsidieoproep beschikbaar worden gesteld, hebben als doel de eerstelijnsdisciplines te faciliteren in het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad, zodat er met afvaardiging en mandaat deelgenomen kan worden aan het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband en de regiotafels. In elke regio kan per monodiscipline een voucher worden aangevraagd. Bij de regio’s in het rechtermenu van deze pagina kunt u zien welke eerstelijnsdisciplines zijn gestart met de voucher. 

Programmalijn 2: lerend netwerk samenwerking eerstelijnszorg

Het lerend netwerk is bedoeld om de regio’s van kennis en ondersteuning te voorzien en de voortgang van de ZonMw-projecten uit programmalijn 1 te monitoren. Het lerend netwerk omvat onder andere het opzetten en uitvoeren van een leer- en verbetercyclus en kennisdeling tussen en monitoring van de ZonMw-projecten in de verschillende regio’s.

Programmalijn 3: onderzoek

Het doel van het deze programmalijn is het aantonen van de meerwaarde van het ‘anders organiseren’ voor de inwoners, zorgprofessionals en stakeholders (zorgverzekeraars). Het verdiepende onderzoek zal voornamelijk generaliseerbare kennis opleveren op landelijk niveau en minder gericht zijn op individuele casussen.

ZonMw en eerstelijnszorg

Om de eerstelijnszorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg, investeren we in de versterking van de eerstelijnszorg door kennisontwikkeling voor de dagelijkse praktijk en de toepassing daarvan. 

> Lees hoe we dat doen. 

Regionale versterking organisatie eerstelijnszorg