Ondersteuning regionale samenwerking

De ambitie van dit programma is het ondersteunen van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden bij het organiseren van passende zorg en ondersteuning in de regio. De focus hierbij ligt met name op de basisprincipes: gezondheid in plaats van ziekte en Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Juiste Zorg Op de Juiste Plek gaat om het voorkomen van zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis waar dat kan, verder weg als dat moet) en het vervangen van zorg door andere (effectievere en/of efficiëntere) vormen, zoals digitale en hybride zorg. Om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning van goede kwaliteit te hebben moet de Nederlandse gezondheidszorg veranderen.

Doel van het programma Ondersteuning regionale samenwerking

Het doel van het programma is om integrale gezondheidszorg en een nieuw gezondheidssysteem te bereiken waarin de inwoner en patiënt centraal staan. Hiervoor is domeinoverstijgende regionale samenwerking nodig en wordt de gezondheid en het welzijn van mensen bevorderd.

Samenwerken over de domeinen heen is noodzakelijk en tegelijkertijd complex. Het vraagt van alle betrokken partijen om verder te kijken dan de individuele belangen en moeilijke keuzes te maken in het afbakenen en toekomstbestendig organiseren van zorg en ondersteuning. Hierbij is er nadrukkelijk ook een belangrijke rol voor de inwoners en patiënten uit de regio.

Om een regionale samenwerking te faciliteren en verder te brengen, zijn in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt over richting van de uitwerking hiervoor. Dit programma gaat bijdragen aan de opgaven die beschreven staan in het IZA. Iedere regio in Nederland kent hierbij specifieke uitdagingen als het gaat om de toegankelijkheid van de ondersteuning, zorg en spoedzorg. Dit vraagt onder andere om een gerichte en gezamenlijke aanpak per regio. Hier gaat dit brede ondersteuningsprogramma - afgestemd op andere relevante ontwikkelingen - aan bijdragen via verschillende programmalijnen.

Programmalijnen van het programma Ondersteuning regionale samenwerking

Het programma is opgedeeld in verschillende lijnen die nauw met elkaar samenhangen. Deze programmalijnen worden de komende tijd verder uitgewerkt, twee daarvan zullen zich in ieder geval richten op:

  1. Ondersteuning organisatiekracht van de regio. De basis hierbij ligt in het opstellen van regiobeelden en regioplannen. Hiermee worden urgente uitdagingen in de regio in kaart gebracht en plannen en afspraken vastgelegd.
  2. Leren transformeren, van zorg naar gezondheid. Hierin worden domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden, die de gezondheid van burgers bevorderen, ondersteund bij het leren transformeren. Verschillende activiteiten zijn erop gericht om domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden op weg te helpen in de transformatie.

Informatie over de uitwerking van bovenstaande en andere programmalijnen volgt. 

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 0
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %

Contact

Vicky de Boer

Senior programmamanager
regionalesamenwerking [at] zonmw.nl

Moniek Willemstein

Programmamanager
regionalesamenwerking [at] zonmw.nl

Jennifer Drenth

Programmamanager
regionalesamenwerking [at] zonmw.nl