Ondersteuning regionale samenwerking

Verschillende mensen in overleg rondom een tafel. Zichtbaar is een blad papier met grafieken, handen van mensen die rond de tafel zitten, koffiekopje.
De ambitie van het programma 'Ondersteuning regionale samenwerking' is het ondersteunen van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden bij het opzetten en/of verstevigen van regionale samenwerkingsstructuren en het ontwikkelen en delen van benodigde kennis bij de transformatie naar een nieuws gezondheidssysteem.

Om de zorg en ondersteuning voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden en toe te werken naar populatiegerichte zorg en ondersteuning is er een transformatie nodig van zorg en ondersteuning naar een nieuw gezondheidssysteem met meer aansluiting en samenwerking tussen de verschillende domeinen. Zo kan de zorg en ondersteuning samen met alle betrokkenen, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid geboden worden. 

Doel van het programma Ondersteuning regionale samenwerking

Het doel van het programma is om integrale gezondheidszorg en een nieuw gezondheidssysteem te bereiken waarin de inwoner en patiënt centraal staan. Regionale samenwerking wordt hierbij landelijk gezien als een cruciale factor om toe te werken naar de benodigde transformatie van zorg en ondersteuning.

Samenwerken over de domeinen heen is noodzakelijk en tegelijkertijd complex. Het vraagt van alle betrokken partijen om verder te kijken dan de individuele belangen en moeilijke keuzes te maken in het afbakenen en toekomstbestendig organiseren van zorg en ondersteuning. Hierbij is er nadrukkelijk ook een belangrijke rol voor de inwoners en patiënten uit de regio.

Het verder brengen van een regionale samenwerkingsstructuur  vraagt onder andere om een gerichte en gezamenlijke aanpak per regio. Hier gaat dit brede ondersteuningsprogramma - afgestemd op andere relevante ontwikkelingen - aan bijdragen via twee programmalijnen.

Programmalijnen van het programma Ondersteuning regionale samenwerking

A. Organiseren en besturen van regionale samenwerking: Het programma ondersteunt de totstandkoming van (geactualiseerde) regiobeelden en regioplannen. Het programma stimuleert en ondersteunt (door)ontwikkeling van een duurzame en aanspreekbare regionale samenwerkingsstructuur in elke IZA-regio, die in staat is om de voor de regio benodigde organisatie-, implementatie- en transformatiekracht te genereren. De samenwerkingsstructuren moeten na afloop van het programma in staat zijn om zelfstandig voort te bestaan.

B. Leren transformeren: Het programma deelt de beschikbare kennis over transformatie van zorg en ondersteuning met samenwerkingsverbanden. Het programma versterkt de samenwerking en het delen van ervaringen en kennis tussen samenwerkingsverbanden en landelijke (systeem)partijen. Zes bouwstenen staan hierbij centraal: 1) Lerend vermogen, 2) Organisatie- en governancevraagstukken, 3) Monitoring, kennis en datagedreven werken, 4) Bekostiging, financiering en contractering, 5) Differentiëren op (sub)populaties en 6) Samenwerken met inwoners. Het programma versterkt het lerend vermogen in de regio en op landelijk niveau. Het programma vergroot hiermee de beschikbare kennis over factoren die transformatie versnellen of vertragen, ondersteunen of hinderen. Het programma draagt op deze manier bij aan het signaleren, definiëren en oplossen van (systeem)knelpunten die de realisatie van doelstellingen rond regionalisering en het werken aan een populatiegerichte inzet op gezondheid in de weg staan.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 0
Looptijd: 32%
Looptijd: 32 %
Vervolg op programma:

Contact

Contact

Vicky de Boer

Senior programmamanager
regionalesamenwerking [at] zonmw.nl

Rik Wisselink

Senior programmamanager
regionalesamenwerking [at] zonmw.nl

Moniek Willemstein

Programmamanager
regionalesamenwerking [at] zonmw.nl

Jennifer Drenth

Programmamanager
regionalesamenwerking [at] zonmw.nl