Veelgestelde vragen programma Versterking eerstelijnszorg

Op deze pagina vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen. We actualiseren deze pagina regelmatig.

Algemene vragen

U sluit aan door samenwerking te zoeken met in ieder geval de regionale huisartsenorganisatie(s) en VVT-organisatie(s) bij u in de regio. Ook kunt u eventueel de ROS van uw regio benaderen, om deze overzicht heeft wat er in de regio gebeurt. De regionale huisartsenorganisatie en VVT-organisatie zijn in ieder geval verplichte deelnemers van een subsidieaanvraag. Het doel is echter om met zoveel mogelijk eerstelijnspartijen samen te werken. Andere eerstelijnsdisciplines komen zeker in aanmerking voor het indienen van een subsidieaanvraag, maar dat moet wel in samenwerking met huisartsenorganisaties en VVT-organisaties in uw regio. Ook moet er worden samengewerkt met de preferente/marktleider zorgverzekeraar in uw regio. 

De ROS in uw regio kan u op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag. Het ROS-netwerk verbindt de 13 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) in Nederland. Zij zetten zich in om organisaties in zorg en welzijn in hun regio (beter) met elkaar samen te laten werken met als doel het organiseren van krachtige eerstelijnszorg. Op deze interactieve kaart kunt u zien welke ROS er actief is in uw regio en vindt u de bijbehorende contactgegevens.  
De ROS in uw regio heeft een goed overzicht van de bestaande samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren in de regio. U kunt de ROS in uw regio benaderen om meer informatie te krijgen over de huidige organisatiegraad in de regio en zij kunnen u eventueel koppelen aan mogelijke samenwerkingspartners voor deze subsidieronde. Ook als u nog zoekende bent tot welke regio u hoort, kan de ROS u hierbij op weg helpen. U kunt daarnaast een ROS om advies vragen en betrekken bij vormgeven en schrijven van uw subsidieaanvraag. ROS’en mogen betrokken zijn als medeaanvrager bij subsidieaanvragen en kunnen (in overleg) een deel van de uitvoerende taken van een project op zich nemen.

 

De subsidie kan gebruikt worden om een organisatie te versterken door bijvoorbeeld het aanstellen van een extra persoon of functie. Met de partijen die gezamenlijke een subsidieaanvraag indienen moet wel goed worden afgestemd hoe het subsidiebudget wordt verdeeld over alle partijen.

Vragen over de subsidieoproep

Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens minimaal de volgende partijen:  

  • 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties
  • minimaal 2 regionale samenwerkingsorganisaties op het gebied van wijkverpleging en/of Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT)
  • de marktleider zorgverzekeraar

Daarnaast worden ook andere eerstelijnszorgpartijen betrokken, zoals paramedici, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Bij de voorbereidingssubsidie worden, waar haalbaar, zoveel mogelijk eerstelijnspartijen betrokken. Bij de vervolgsubsidierondes vanaf 2024 zal een brede betrokkenheid van eerstelijnspartijen noodzakelijk zijn.

Met deze voorbereidingssubsidie kunt u mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij spelen voor het uitvoeren van voorbereidende activiteiten. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Met deze eerste subsidieoproep willen wij iedere regio ondersteunen om hier voorbereidingen voor te treffen. De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

  • samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio
  • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken
  • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, de regiobeelden en regioplannen

Per regio kunt u maximaal € 150.000,- subsidie aanvragen voor een looptijd maximaal 1 jaar. Voor iedere regio is een budget beschikbaar gesteld. Per regio kan er één subsidieaanvraag worden ingediend. Het is daarom van belang dat u binnen uw eigen regio goed kijkt met welke partijen binnen uw regio gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend kan worden.

Onder eerstelijnszorg wordt verstaan: de zorg van huisartsen, apothekers, paramedici, wijkverpleging, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Mondzorg kan onderdeel zijn van projecten als dat past bij het doel van een project. Geboortezorg valt buiten scope van deze subsidieoproep.

Een regio omvat het gebied dat onder een regiobeeld of een daaruit voortvloeiend regioplan valt. Dit kan betekenen dat een aanvraag ingediend kan worden voor een gebied dat onder één regiobeeld valt of een sub-regio binnen dat regiobeeld. De sub-regio binnen een regiobeeld dient in lijn te zijn met de regioplannen.

Vragen over subsidieaanvragen uit de 1e subsidieronde voor de voorbereidingssubsidie

Als u niet zeker weet of er in de 1e subsidieronde door uw regio al een subsidieaanvraag is ingediend, kunt u contact opnemen met ZonMw of de ROS van uw regio.

Is er in de 1e subsidieronde al een subsidieaanvraag ingediend uit u regio en bent u daarbij nog niet betrokken? Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk eerstelijnspartijen uit een regio betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Zoek dus vooral contact met de uitvoerders van het project. Bijvoorbeeld via de regionale huisartsenorganisatie of de ROS van uw regio. Lukt het contact leggen niet, kunt ook altijd ZonMw benaderen.

Nee, per regio kan er één subsidieaanvraag worden gehonoreerd.

Vragen over regio-indeling

Indien een organisatie in meerdere regio’s werkzaam is, mag dat. Hierbij is het wel van belang dat in de subsidieaanvragen duidelijk wordt gemaakt wat de regio-afbakening is om dubbele financiering te voorkomen. Neem bij voorkeur ook contact op met ZonMw om dit te bespreken. 

Het kan zijn dat de wijze waarop (regionale) organisaties momenteel zijn verdeeld, niet hetzelfde is als dat van een zorgkantoor / regiobeeld / regioplan. Het is aan de regio’s zelf om onderling de nieuwe ‘grenzen’ te bepalen. Er is niet één mal die voor elke regio van toepassing is. Het moet duidelijk zijn welke (regionale) organisatie onderdeel is van welke regio. 

Bekijk eerst of er binnen uw zorgkantoorregio al sprake is van voorbereiding op een regioplan. Wie zijn betrokken bij het maken van het regiobeeld? En zijn er bijvoorbeeld ideeën om meerdere regioplannen te maken binnen de zorgkantoorregio? De ROS in uw regio heeft hier waarschijnlijk een goed overzicht van. Daarnaast kunt u met regionale huisorganisaties kijken waar overlap is. Op de website https://www.hechtehuisartsenzorg.nl/ is er een regio-indeling van de huisartsenregio’s, ook ten opzichte van zorgkantoorregio’s en regiobeelden en ROS’en.  

Het is aan regio’s zelf om dubbelingen en overlap te voorkomen, en ook om uit te zoeken of een gebied niet in een gat valt.

Het is de bedoeling dat per regio organisaties elkaar opzoeken en maar één subsidieaanvraag wordt ingediend. Mocht er onverhoopt toch een dubbeling plaatsvinden (regio’s die elkaar overlappen) wordt de regio’s aangespoord ofwel samen te werken ofwel een nieuwe regio-indeling te maken.

Vragen over het projectvoorstel/plan van aanpak

Het projectvoorstel en plan van aanpak mogen op hoofdlijnen worden uitgewerkt, volgens het format uit de subsidieoproep. Dit format is een wat versimpelde versie dan andere ZonMw subsidieaanvragen. Het projectvoorstel mag een “levend” document zijn, dat tijdens de uitvoering van uw project wordt doorontwikkeld en aan blijft sluiten bij de actuele ontwikkelingen in uw regio. Het projectvoorstel kan dus flexibel worden ingestoken en hoeft niet in detail worden uitgewerkt.
Ook de begroting mag tussentijds worden aangepast. Hiervoor moet wel eerst goedkeuring gevraagd bij ZonMw.

Vragen over de Letter of Commitment

Bij de subsidieaanvraag moet een Letter of commitment worden toegevoegd van de regionale huisartsenorganisatie, de VVT-organisatie en de marktleider zorgverzekeraar. Hiervoor kan het ZonMw-format worden gebruikt.

In het format van de Letter of Commitment wordt de bijdrage van de organisatie gevraagd.
Als de specifieke bijdrage of de montaire waarde van de partij nog niet bekend is, kunt u onderstaande formulering gebruiken:

[Naam en juridische entiteit] zal de bijdrage aan het project leveren in overeenstemming met de in de subsidieaanvraag horende projectvoorstel opgenomen activiteiten en het voor zijn/haar organisatie in de begroting aangevraagde subsidiebedrag.

Vragen over de begroting

Per 1 april 2022 zijn de Algemene subsidiebepalingen ZonMw met betrekking tot de eindverantwoording door de subsidieontvanger gewijzigd. De grootste verandering is dat voortaan voor projecten met een subsidie van € 125.000,- of meer als eindverantwoording een controleverklaring van een accountant wordt vereist.  Deze wijziging brengt de ZonMw-subsidiebepalingen in lijn met de 'Aanwijzingen voor subsidieverstrekking', een regeling die voor de rijksoverheid en veel zelfstandige bestuursorganen (zbo's) van toepassing is. Bekijk de gewijzigde subsidiebepalingen.

Accountantskosten tot een maximum van € 3.500,- mogen bij projecten van € 125.000,- of meer opgenomen worden in de begroting. Door de wijziging van de Algemene subsidiebepalingen ZonMw per 1 april 2022 moet er na afronding van een project van € 125.000,- of meer naast de financiële eindverantwoording ook een controleverklaring van een accountant aangeleverd worden.

Universiteiten en universitair medische centra mogen accountantskosten niet opnemen in de begroting. Met deze instellingen zijn aparte afspraken gemaakt over de vereiste accountantsverklaring. Neem hiervoor contact op met uw financiële afdeling.

Personeel mag in de begroting worden opgevoerd op basis van inschaling of op basis van tarieven per uur of dagdeel. Beiden kunnen worden gebruikt; bijvoorbeeld Persoon Y op basis van inschaling en Persoon X op basis van een tarief per dagdeel. ZonMw geeft de goedgekeurde tarieven niet vrij. ZonMw gaat uit dat tarieven naar alle redelijkheid zijn ingevuld. Hierbij kunt u uitgaan van tarieven die omgerekend passen binnen de passende salarisschalen. Mochten de tarieven die opgevoerd worden boven verwachting hoog zijn en uitschieten in vergelijking met andere aanvragen, dan is het mogelijk dat er ofwel vanuit de programmacommissie ofwel vanuit de financiële afdeling van ZonMw een specificatie gevraagd wordt ter verantwoording. Deze specificatie zal vervolgens worden beoordeeld en kan daarna direct worden goedgekeurd of wij vragen u de begroting aan te passen.

Ja, op de begroting mogen vacatiegelden of vergoedingen worden opgevoerd.

Overige vragen

Nee, deze subsidieregeling valt niet onder de de-minimusregeling.

Heeft u nog vragen?

Bent u niet in de gelegenheid geweest om één van de informatiebijeenkomsten of vragenuurtjes bij te wonen? We hebben één van de informatiebijeenkomsten opgenomen. Vraag de terugkijklink aan door een mail te sturen naar eerstelijnszorg@zonmw.nl.

Heeft u nog een vraag? Neem dan contact met ons op via 070 349 54 66 of eerstelijnszorg@zonmw.nl.

Contact

Elke van Vliet

Senior programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl