Veelgestelde vragen programma Versterking organisatie eerstelijnszorg

Er staan nu meerdere subsidieoproepen open. Op deze pagina vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen. We actualiseren deze pagina regelmatig. De veelgestelde vragen zijn opgedeeld in algemene vragen en vragen per subsidieronde.

Achtergrond

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Met het ZonMw-programma dragen we bij aan de missie van de Visie eerstelijnszorg 2030. We richten ons op het versterken van de organisatie en samenwerking van de eerstelijnszorg op zowel wijk- als regioniveau. Het programma bestaat uit 3 programmalijnen: 

 1. ondersteunen van regio’s 
 2. lerend netwerk samenwerking eerstelijnszorg 
 3. onderzoek

Algemene vragen

De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in uw regio kan u op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag. Het ROS-netwerk verbindt de 13 ROS’en in Nederland. Zij zetten zich in om organisaties in zorg en welzijn in hun regio (beter) met elkaar samen te laten werken met als doel het organiseren van krachtige eerstelijnszorg. Op deze interactieve kaart kunt u zien welke ROS er actief is in uw regio en vindt u de bijbehorende contactgegevens.  

De ROS in uw regio heeft een goed overzicht van de bestaande samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren in de regio. U kunt de ROS in uw regio benaderen om meer informatie te krijgen over de huidige organisatiegraad in de regio en zij kunnen u eventueel koppelen aan mogelijke samenwerkingspartners voor deze subsidieronde. Ook als u nog zoekende bent tot welke regio u hoort, kan de ROS u hierbij op weg helpen. U kunt daarnaast een ROS om advies vragen en betrekken bij vormgeven en schrijven van uw subsidieaanvraag. ROS’en mogen betrokken zijn als medeaanvrager bij subsidieaanvragen en kunnen (in overleg) een deel van de uitvoerende taken van een project op zich nemen. 

De regio is in principe gedefinieerd als (subregio van) een zorgkantoorregio. Dit komt veelal overeen met de regio waarbinnen de regionale huisartsenorganisaties opereren. 

Op deze pagina staan de 43 regio’s die zijn gestart binnen de eerste en tweede voorbereidingssubsidie. Als u doorklikt op de projectpagina ziet u de samenwerkingspartners in de regio en ook de projectleider van het project. De volgende regio’s (of subregio’s hiervan) zijn nog niet aangesloten: Zeeland, West-Brabant, Zuidoost Brabant, Westland Schieland Delfland, Haarlemmermeer, Amsterdam en Diemen (met uitzondering van Amsterdam Zuidoost), Zaanstreek-Waterland en Groningen.

Als u niet zeker weet of er in uw regio al een project is gestart of bij welke regio u hoort, kunt u altijd contact opnemen met ZonMw. 

Voorbereidingsfase

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Met deze subsidieoproepen willen wij iedere regio ondersteunen om hier voorbereidingen voor te treffen.

Doelstellingen van de subsidieaanvraag omvatten het:

 • (waar nodig) samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio
 • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken
 • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg in de regio te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bij behorende plan van aanpak en de regiobeelden en regioplannen

Meer informatie over deze subsidieronde kunt u vinden in de subsidieoproep

U kunt voor deze subsidieronde geen aanvraag meer indienen. 

Ja, dat kan. Regio’s die nog niet zijn aangesloten kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een voucher voorbereiding op regionale uitvoeringssubsidie eerstelijnszorg. Neem contact op met ZonMw als u gebruik wilt maken van deze subsidie. 

De volgende regio’s (of subregio’s hiervan) zijn nog niet aangesloten: 

 • Zeeland
 • West-Brabant
 • Zuidoost Brabant
 • Westland Schieland Delfland
 • Haarlemmermeer
 • Amsterdam en Diemen (met uitzondering van Amsterdam Zuidoost)
 • Zaanstreek-Waterland
 • Groningen

Een regio omvat het gebied dat onder een regiobeeld of een daaruit voortvloeiend regioplan valt. Dit kan betekenen dat een aanvraag ingediend kan worden voor een gebied dat onder één regiobeeld valt of een sub-regio binnen dat regiobeeld. De sub-regio binnen een regiobeeld dient in lijn te zijn met de regioplannen.

Let op: Deze subsidieronde is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. De 43 gestarte regio’s binnen deze subsidieronde kunt u vinden op de projectpagina

Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad

De subsidieoproep kunt u vinden op deze webpagina (rechtsboven bij de blauwe knop kunt u de volledige subsidieoproep downloaden). In de subsidieoproep staat ook informatie over het aanvraagformulier en het begrotingsformat. 

De vouchers hebben als doel de eerstelijnsdisciplines te faciliteren in het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad, zodat er met afvaardiging en mandaat deelgenomen kan worden aan het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband en de regiotafels. Met de vouchers kunnen onder andere personele kosten en vacatiegelden van zorgprofessionals worden bekostigd. 

De subsidie is beschikbaar voor de volgende eerstelijnsdisciplines: apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, optometristen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. 

Dit zijn de disciplines die de visie eerstelijnszorg 2030 hebben ondertekend.

Per regio is er per monodiscipline 1 voucher beschikbaar. 

Indien u een subsidieaanvraag voor een voucher indient vanuit 1 van de 43 regio’s waar een ZonMw-project loopt (zie hier de lopende projecten) dan is het een voorwaarde dat u aansluit bij en samenwerking zoekt met het lopende project in uw regio. In de subsidieoproep staat dat u middels een verklaring of Letter of Commitment duidelijk maakt dat u inspanningen levert aan het versterken van de organisatiegraad van uw discipline ten behoeve van de inspanningen van het lopende project en vervolgprojecten die zijn gestart of starten binnen dit programma. De Letter of Commitment waarnaar verwezen wordt in de subsidieoproep is helaas niet passend, wij verzoeken u dringend dit formulier niet te gebruiken. Als alternatief vragen wij dit format voor de verklaring te gebruiken. U kunt dit format aanpassen indien van toepassing. Wij verzoeken u de e-mailwisseling met het lopende project (inclusief bevestiging ontvangst) als verklaring toe te voegen als bijlage bij de subsidieaanvraag.

De vouchers zijn alleen bedoeld voor de disciplines die de visie eerstelijnszorg 2030 hebben ondertekend.

De subsidie is niet bedoeld voor onder andere:

Huisartsen kunnen geen voucher aanvragen, omdat zij al goed disciplinair georganiseerd zijn.

Nee, dat kan niet. De voucher is bedoeld voor een brede vertegenwoordiging van alle zorgprofessionals van de discipline in een regio.

In het geval dat een bestaand samenwerkingsverband of netwerk enkel actief is een deel van de regio zoals gedefinieerd in dit programma, dient u met de voucher het samenwerkingsverband of netwerk te verbreden, zodat de gehele regio wordt vertegenwoordigd. Uit uw subsidieaanvraag blijkt duidelijk dat de subsidieaanvraag gedragen is vanuit uw discipline in uw regio. Alle zorgprofessionals van de betreffende discipline in uw regio moeten de mogelijkheid krijgen zich aan te sluiten bij de (door) te ontwikkelen organisatiegraad.

Ja, dat kan zeker. De voucher kan juist gebruikt worden voor het opzetten van een samenwerkingsverband als dat er nog niet is. 

Als het samenwerkingsverband of netwerk geen juridische entiteit is, kan er door het netwerk geen subsidie worden aangevraagd maar wel voor het netwerk. In dat geval moet de subsidie aangevraagd worden door een partij die wel een juridische entiteit is, bijvoorbeeld 1 praktijk in de regio (uiteraard namens andere praktijken) of de ROS. Ook kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging hoe zij u kunnen helpen. 

In dit geval is het handig om met ZonMw af te stemmen. We denken graag mee. 

Het is mogelijk om meerdere vouchers vanuit meerdere regio’s aan te vragen, maar dan moet het samenwerkingsverband of netwerk ook voor alle regio's dienst doen. Dit houdt in dat het netwerk alle praktijken in deze regio’s betrekt en in de regioprojecten van de uitvoeringssubsidie participeert. 

Ja, dat kan. Als meerdere paramedische disciplines (gaan) samenwerken, dienen ze per discipline een subsidieaanvraag in. Met de voucher kan naast de versterking van de monodisciplinaire organisatiegraad, geïnvesteerd kan worden in de paramedische multidisciplinaire samenwerking. De subsidieaanvragen mogen daarom overeenkomstige doelstellingen en/of activiteiten bevatten. Als het multidisciplinaire paramedisch samenwerkingsverband een juridische entiteit is, is het mogelijk dat zij de hoofdaanvrager zijn van meerdere monodisciplinaire vouchers. 

Nee, het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor al gemaakte kosten. 

Ja, dat mag. Hiervoor gelden wel een paar specifieke voorwaarden: 

 • U dient aansluiting en samenwerking te zoeken bij een eventueel toekomstig ZonMw-project in uw regio. 
 • U gebruikt de voucher voor het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van het monodisciplinaire verband, gericht op de implementatie van de visie eerstelijnszorg 2030.
 • Uw subsidieaanvraag is gedragen vanuit uw discipline in uw regio. Alle zorgprofessionals van de betreffende discipline in uw regio moeten de mogelijkheid krijgen zich aan te sluiten bij de (door) te ontwikkelen organisatiegraad. 
 • Indien blijkt dat in uw regio niet zal worden aangesloten bij het ZonMw-programma en u desondanks wel gebruik wilt maken van deze subsidie, neem dan contact op met ZonMw over de mogelijkheden voor het indienen van een subsidieaanvraag in deze subsidieronde.

Om als discipline goed op regionaal niveau te kunnen samenwerken met andere disciplines, is één netwerk of samenwerkingsverband voor de hand liggend. De monodisciplinaire organisatiegraad moet zoveel mogelijk zorgprofessionals uit uw regio vertegenwoordigen. Alle zorgprofessionals van de betreffende discipline in uw regio moeten de mogelijkheid krijgen zich aan te sluiten bij de (door) te ontwikkelen organisatiegraad. Uit de subsidieaanvraag moet blijken dat deze gedragen is vanuit uw discipline in uw regio en dat u zich heeft ingezet om met alle partijen te komen tot een goede samenwerking. Neem hierover gerust contact op met het programmabureau van ZonMw, wij denken graag met u mee. Dit kan via 070 349 5466 of eerstelijnszorg@zonmw.nl

Er is geen normbedrag voor de vacatiegelden voor zorgprofessionals. ZonMw kijkt bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag of de door u gehanteerde vacatiegelden in verhouding staat met uw geplande activiteiten. 

ZonMw deelt de goedgekeurde tarieven niet openbaar. In principe kunt u de tarieven van uw organisatie aanhouden. Bij het beoordelen van de begroting kijkt ZonMw of de door u gehanteerde tarieven in verhouding staat met uw geplande activiteiten. 

Nee, ZonMw deelt geen subsidieaanvragen. Mogelijk kunt u navraag doen bij de ROS in uw regio. 

Voucher voorbereiding uitvoeringsfase

De subsidieoproep kunt u vinden op deze webpagina. In de subsidieoproep staat ook informatie over het aanvraagformulier en het begrotingsformat.

De inzet van vouchers in deze subsidieoproep is bedoeld voor de regio’s die niet in de voorbereidingssubsidieronde zijn aangesloten, maar wel een subsidieaanvraag willen indienen voor de subsidieoproep ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg regionale uitvoeringssubsidie’.

De volgende regio’s of subregio’s komen in aanmerking voor deze subsidie: 

 • Zeeland
 • West-Brabant
 • Zuidoost Brabant
 • Westland Schieland Delfland
 • Haarlemmermeer
 • Amsterdam en Diemen (met uitzondering van Amsterdam Zuidoost)
 • Zaanstreek-Waterland
 • Groningen

Per (sub)regio kan er 1 subsidieaanvraag worden ingediend.

Regionale uitvoeringssubsidie

De subsidieoproep kunt u vinden op deze webpagina. In de subsidieoproep staat ook informatie over het aanvraagformulier en het begrotingsformat.

In de Visie eerstelijnszorg 2030 wordt beoogd dat er in 2030 voor iedere wijk een hecht wijkverband bestaat en voor iedere regio een regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband bestaat. Met deze subsidie kan iedere regio het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband, en voor iedere wijk in de regio een hecht wijkverband, op zetten, uit te breiden en/of te versterken.

De 43 regio’s die zijn gestart met de voorbereidingssubsidie kunnen een subsidieaanvraag indienen.  Ook de regio’s die geen gebruik hebben gemaakt, of hebben kunnen maken, van de voorbereidingssubsidie kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoeringsfase.

Ja, dat kan. Regio’s die nog niet zijn aangesloten kunnen ook een subsidieaanvraag indienen voor een voucher voorbereiding op regionale uitvoeringssubsidie eerstelijnszorg. Deze voucher ondersteunt het schrijven van een subsidieaanvraag voor de regionale uitvoeringssubsidie. 

De volgende regio’s (of subregio’s hiervan) zijn nog niet aangesloten: 

 • Zeeland
 • West-Brabant
 • Zuidoost Brabant
 • Westland Schieland Delfland
 • Haarlemmermeer
 • Amsterdam en Diemen (met uitzondering van Amsterdam Zuidoost)
 • Zaanstreek-Waterland
 • Groningen

Er zijn 3 momenten waarop u een subsidieaanvraag kunt indienen, hiervoor gelden de volgende deadlines:

Voor iedere deadline is er een andere subsidieoproep. De subsidieoproepen zijn echter identiek qua inhoud. 

Let bij het indienen van uw subsidieaanvraag in Mijn ZonMw goed op dat u het aanvraagformulier met de juiste deadline kiest. 

De beschikbare subsidie binnen dit programma willen we zo eerlijk mogelijk verdelen over de regio’s. Het beschikbare budget per regio is daarom afhankelijk van de grootte van de regio op basis van het aantal inwoners. Het beschikbare bedrag per regio is modulair opgebouwd door middel van een vast budget en aanvullend een variabel budget: 

 • Vast budget:
  • € 300.000,- bij een regio met minder dan 300.000 inwoners 
  • € 400.000,- bij een regio met 300.000 of meer inwoners 
 • Variabel budget:
  • € 35.000,- per 20.000 inwoners in de regio. 

Gebruik voor het berekenen van het aantal inwoners in de regio van uw aanvraag het Dashboard bevolking van het Centraal Bureau Statistiek (Inwoners per gemeente | CBS) voor het jaar 2023 en de tabel en toelichting in de PDF voor de inwonersaantallen per wijk of buurt voor het jaar 2023 (Kerncijfers wijken en buurten 2023 | CBS).

In bijlage 1 van de subsidieoproep staat nader uitgelegd hoe u dit bedrag voor uw regio kunt berekenen. In het projectvoorstel vragen wij u duidelijk te onderbouwen hoe u tot het inwonersaantal uit de regio bent gekomen. Mocht uw de berekening incorrect of met de verkeerde informatie hebben uitgevoerd, dan kan ZonMw het subsidiebedrag voor uw regio aanpassen.

In de begroting dienen de volgende posten ten minste te worden opgenomen: 

 • projectleiding en coördinatiesamenwerkingspartners (uitgesplitst per samenwerkende partij)
 • vacatiegelden voor eerstelijnszorgprofessionals
 • vacatiegelden voor inwoners, burgers, patiënten en/of hun naasten
 • vacatiegelden voor gemeenten en/of het sociaal domein

Ook valt te denken aan:

 • budget voor Deelname lerend netwerk
 • budget voor accountantsverklaring tot € 3.500,-

Personeel mag in de begroting worden opgevoerd op basis van inschaling of op basis van tarieven per uur of dagdeel. Beiden kunnen worden gebruikt; bijvoorbeeld Persoon Y op basis van inschaling en Persoon X op basis van een tarief per dagdeel. ZonMw geeft de goedgekeurde tarieven niet vrij. ZonMw gaat uit dat tarieven naar alle redelijkheid zijn ingevuld. Hierbij kunt u uitgaan van tarieven die omgerekend passen binnen de passende salarisschalen. Mochten de tarieven die opgevoerd worden boven verwachting hoog zijn en uitschieten in vergelijking met andere aanvragen, dan is het mogelijk dat er ofwel vanuit de programmacommissie ofwel vanuit de financiële afdeling van ZonMw een specificatie gevraagd wordt ter verantwoording. Deze specificatie zal vervolgens worden beoordeeld en kan daarna direct worden goedgekeurd of wij vragen u de begroting aan te passen.

ZonMw deelt de goedgekeurde tarieven niet openbaar. In principe kunt u de tarieven van uw organisatie aanhouden. Bij het beoordelen van de begroting kijkt ZonMw of de door u gehanteerde tarieven in verhouding staat met uw geplande activiteiten. 

Neem hiervoor contact op met het programmabureau van ZonMw, wij denken graag met u mee over een passende oplossing. Dit kan via 070 349 5466 of eerstelijnszorg@zonmw.nl.

Indien een organisatie in meerdere regio’s werkzaam is, mag dat. Hierbij is het wel van belang dat in de subsidieaanvragen duidelijk wordt gemaakt wat de regio-afbakening is om dubbele financiering te voorkomen. Neem bij voorkeur ook contact op met ZonMw om dit te bespreken. 

Het kan zijn dat de wijze waarop (regionale) organisaties momenteel zijn verdeeld, niet hetzelfde is als dat van een zorgkantoor / regiobeeld / regioplan. Het is aan de regio’s zelf om onderling de nieuwe ‘grenzen’ te bepalen. Er is niet één mal die voor elke regio van toepassing is. Het moet duidelijk zijn welke (regionale) organisatie onderdeel is van welke regio.  

De volgende partijen moeten een Letter of Commitment tekenen: 

 • 1 of meerdere regionale huisartsenorganisaties 
 • minimaal 75% van de middelgrote VVT’s in de regio; dit mag ook 1 overkoepelende VVT zijn waaronder meerdere VVT’s vallen 
 • de marktleider zorgverzekeraar
 •  de regionale apothekersorganisatie (in oprichting) 
 • 1 of meerdere fysiotherapeutische of andere regionaal georganiseerde paramedische organisaties (in oprichting) in de regio. 

U kunt dit format gebruiken voor de Letter of commitment.

Ja, dat kan. In het project moet samengewerkt worden met het sociaal domein en gemeenten. Het sociaal domein en gemeenten zijn geen verplichte samenwerkingspartners bij het indienen van de subsidieaanvraag, maar wel bij de uitvoering van het project. Op de begroting moet ook budget gereserveerd worden voor het sociaal domein en gemeenten, bijvoorbeeld door middel van vacatiegelden. 

Nee, ZonMw deelt geen subsidieaanvragen. Mogelijk kunt u navraag doen bij de ROS in uw regio. 

Per 1 april 2022 zijn de Algemene subsidiebepalingen ZonMw met betrekking tot de eindverantwoording door de subsidieontvanger gewijzigd. De grootste verandering is dat voortaan voor projecten met een subsidie van € 125.000,- of meer als eindverantwoording een controleverklaring van een accountant wordt vereist.  Deze wijziging brengt de ZonMw-subsidiebepalingen in lijn met de 'Aanwijzingen voor subsidieverstrekking', een regeling die voor de rijksoverheid en veel zelfstandige bestuursorganen (zbo's) van toepassing is. Bekijk de gewijzigde subsidiebepalingen.

Accountantskosten tot een maximum van € 3.500,- mogen bij projecten van € 125.000,- of meer opgenomen worden in de begroting. Door de wijziging van de Algemene subsidiebepalingen ZonMw per 1 april 2022 moet er na afronding van een project van € 125.000,- of meer naast de financiële eindverantwoording ook een controleverklaring van een accountant aangeleverd worden.

Universiteiten en universitair medische centra mogen accountantskosten niet opnemen in de begroting. Met deze instellingen zijn aparte afspraken gemaakt over de vereiste accountantsverklaring. Neem hiervoor contact op met uw financiële afdeling.

Lerend netwerk

De subsidieoproep kunt u vinden op deze webpagina. In de subsidieoproep staat ook informatie over het aanvraagformulier en het begrotingsformat.

Binnen dit programma kan iedere regio in Nederland werken aan de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Met deze subsidieoproep wordt een lerend netwerk opgericht om de regio’s van kennis en ondersteuning te voorzien en de ZonMw-projecten te monitoren. Het lerend netwerk omvat onder andere het opzetten en uitvoeren van een leer- en verbetercyclus en kennisdeling tussen en monitoring van de ZonMw-projecten in de verschillende regio’s.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een landelijk consortium van samenwerkende organisaties die gezamenlijk een lerend netwerk vormen voor samenwerking eerstelijnszorg. Het consortium bestaat minimaal uit: 

 • organisaties en/of netwerken met kennis en ervaring van regionale samenwerking in de eerstelijnszorg 
 • kennis-, onderzoek- en/of onderwijsinstellingen met expertise op het gebied van de eerstelijnszorg

Op deze pagina staan de 43 regio’s die zijn gestart binnen de eerste en tweede voorbereidingssubsidie. Als u doorklikt op de projectpagina ziet u de samenwerkingspartners in de regio en ook de projectleider van het project. De regio’s die nog niet betrokken zijn, hebben mogelijkheid om alsnog aan te haken. 

Deelname van de projecten uit programmalijn 1 aan het lerend netwerk worden niet opgenomen in de begroting van de subsidieaanvraag van het lerend netwerk, maar worden gefinancierd vanuit de begroting van de projecten in de regio.

De regio’s zijn verplicht om deel te nemen aan het lerend netwerk en hier ruimte voor te maken in hun begroting. 

Per 1 april 2022 zijn de Algemene subsidiebepalingen ZonMw met betrekking tot de eindverantwoording door de subsidieontvanger gewijzigd. De grootste verandering is dat voortaan voor projecten met een subsidie van € 125.000,- of meer als eindverantwoording een controleverklaring van een accountant wordt vereist.  Deze wijziging brengt de ZonMw-subsidiebepalingen in lijn met de 'Aanwijzingen voor subsidieverstrekking', een regeling die voor de rijksoverheid en veel zelfstandige bestuursorganen (zbo's) van toepassing is. Bekijk de gewijzigde subsidiebepalingen.

Accountantskosten tot een maximum van € 3.500,- mogen bij projecten van € 125.000,- of meer opgenomen worden in de begroting. Door de wijziging van de Algemene subsidiebepalingen ZonMw per 1 april 2022 moet er na afronding van een project van € 125.000,- of meer naast de financiële eindverantwoording ook een controleverklaring van een accountant aangeleverd worden.

Universiteiten en universitair medische centra mogen accountantskosten niet opnemen in de begroting. Met deze instellingen zijn aparte afspraken gemaakt over de vereiste accountantsverklaring. Neem hiervoor contact op met uw financiële afdeling

Onderzoek

In het najaar van 2024 komt de subsidieoproep voor deze subsidieronde online op de website van ZonMw. 

Heeft u nog vragen?

Bent u niet in de gelegenheid geweest om één van de informatiebijeenkomsten of vragenuurtjes bij te wonen? We hebben één van de informatiebijeenkomsten opgenomen. Vraag de terugkijklink aan door een mail te sturen naar eerstelijnszorg@zonmw.nl.

Heeft u nog een vraag? Neem dan contact met ons op via 070 349 54 66 of eerstelijnszorg@zonmw.nl.

Contact

Elke van Vliet

Senior programmamanager
eerstelijnszorg [at] zonmw.nl