Versterking eerstelijnszorg

Het ZonMw ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking eerstelijnszorg is nog in ontwikkeling en zal aansluiten bij de visie en plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030.

Aanleiding

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de organisatiegraad in de eerstelijnszorg wordt versterkt met een programma voor de (door)ontwikkeling van lokale en regionale (nulde- en eerstelijns)organisaties. In het IZA zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen.  Tot en met 2026 stelt het ministerie van VWS budget beschikbaar via ZonMw voor een ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking eerstelijnszorg. Onder eerstelijnszorg wordt verstaan: de zorg van huisartsen, apothekers, paramedici, wijkverpleging, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Geboortezorg en mondzorg zijn belangrijke vormen van eerstelijnszorg, maar zijn geen integraal onderdeel van de gemaakte bestuurlijke afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Geboortezorg valt daarom buiten scope van deze subsidieoproep. Mondzorg kan onderdeel zijn van projecten binnen het programma als dat past bij het doel van een project.

Visie eerstelijnszorg 2030

De visie op de eerstelijnszorg en plan van aanpak worden momenteel ontwikkeld door de landelijke beroepsverenigingen en koepelorganisaties (Patiëntenfederatie, InEen, KNMP, KNGF, PPN, NVAVG, V&VN, Verenso, VNG, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, LHV, NHG en VWS) en is naar verwachting na de zomer van 2023 gereed. In april 2023 heeft de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een advies uitgebracht met uitgangspunten voor een toekomstgerichte eerstelijnszorg, ‘De basis op orde’. Dit advies wordt gebruikt als voeding voor de visie op de eerstelijnszorg van 2030.

Parallel aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg en plan van aanpak worden in het kader van het IZA regiobeelden en regioplannen (door)ontwikkelt. In zowel het regiobeeld als regioplan zal aandacht zijn voor de (toekomst van de) eerstelijnszorg. Daarmee is er een grote wisselwerking tussen de visie op de eerstelijnszorg en de ontwikkelingen die vanuit het IZA in regio’s worden ingezet.

Doel

Het doel van het programma is het ondersteunen van regio’s bij het implementeren van de landelijke visie 2030 op de eerstelijnszorg en de eigen regionale plannen voor de versterking (van de organisatie) van de eerstelijnszorg. Daarnaast biedt het programma ruimte voor een landelijke ondersteuningsstructuur voor uitwisseling, afstemming en van elkaar te leren; monitoring en evaluatie en wenselijk of noodzakelijk (actie)onderzoek.

Voorbereidingssubsidie

Vooruitlopend op de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030, stellen we nu alvast een voorbereidingssubsidie beschikbaar voor de regio’s (deadline 25 juli 2023, 14.00 uur) zodat zij hier straks goed uitvoering aan kunnen geven. Met deze subsidie kunnen zij mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrijspelen.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens de informatiebijeenkomsten via Zoom (meeting ID: 928 1364 2059, wachtwoord: *?x5XXU0) krijgt u extra toelichting over de doelstelling van de subsidieoproep van de voorbereidingssubsidie en het indienen van een subsidieaanvraag. Ook kunt u vragen stellen. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 23 mei 2023 van 10.00-11.00 uur
  • Donderdag 8 juni 2023 van 16.00-17.00 uur
  • Maandag 19 juni 2023 van 15.00-16.00 uur

Vragenuurtjes

Naast de informatiebijeenkomsten zijn er ook regelmatig vragenuurtjes via Zoom (meeting ID: 976 0236 9928, wachtwoord: MB8M+Wdf) waarbij u vragen kunt stellen over waar u tegenaan loopt bij het schrijven van de subsidieaanvraag. De vragenuurtjes vinden plaats op:

  • Dinsdag 30 mei 2023 van 14.00-15.00 uur
  • Donderdag 15 juni 2023 van 15.00-16.00 uur
  • Maandag 26 juni 2023 van 11.00-12.00 uur
  • Dinsdag 4 juli 2023 van 13.00-14.00 uur
  • Donderdag 13 juli 2023 van 10.00-11.00 uur
  • Dinsdag 18 juli 2023 van 16.00-17.00 uur
Nieuws
Artikelen