Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). We ondersteunen regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan deze doelen: onnodig dure of overbodige zorg voorkomen, de zorg verplaatsen naar dichter bij mensen thuis en zorg vervangen door nieuwe zorgvormen, zoals e-health of maatschappelijk werk. JZOJP is een onderdeel van het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Voor wie is het programma Juiste Zorg Op de Juiste plek?

Het programma JZOJP richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorg- en ondersteuningsprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit gemeenten en GGD'en, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, zorgaanbieders, aanbieders van ondersteuning en welzijn en burgers en patiënten. Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben.

Programma voortdurend in ontwikkeling

Het JZOJP programma is voortdurend in ontwikkeling en sluit zo goed mogelijk aan bij de juiste zorg op de juiste plek beweging in het veld. De landelijke beweging en zo ook het JOZJP-programma draaide de afgelopen jaren met name om zaken in gang zetten, enthousiasmeren, pionieren en versnellen van wat er al gebeurde. Die focus verschuift nu naar echte transformatie in de praktijk, implementatie, organiseerbaarheid en opschaling van goede voorbeelden. Om hierbij aan te sluiten bij het veld worden alle subsidierondes direct na afloop geëvalueerd en vervolgens in aangepaste vorm opnieuw opengesteld. Zo wordt een doorlopende kenniscyclus gecreëerd binnen het programma.

Aansluiting bij focus beweging: impulsen en vouchers

In de eerste fase van het programma JZOJP waren er meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe initiatieven bekender te maken en een impuls te geven. Om de beweging te stimuleren is aan het begin van het programma gestart met 3 soorten impulsen: de Start-, Regio- en Uitvoeringsimpuls. Het doel van de impulsen is het stimuleren van de (door)ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg op basis van een regiobeeld.

De Startimpuls richtte zich samenwerkingsverbanden die net zijn gestart. Vervolgens kan het plan van aanpak dat tijdens de Startimpuls wordt opgesteld met een Uitvoeringsimpuls worden uitgevoerd. De Regio-impuls richtte zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun samenwerkingsverband. Ook zijn er vouchers uitgegeven voor het opstellen van een regiobeeld. In de tweede fase van het programma zal de focus meer komen te liggen op het verder brengen van bestaande initiatieven. Hiervoor zullen er passende subsidiemogelijkheden beschikbaar komen. Dit houdt in dat er geen subsidiemogelijkheden meer komen voor Vouchers en Startimpulsen.

Subsidieoproepen met specifieke thema’s

Het ontwikkelingsgerichte karakter van het programma heeft er voor gezorgd dat er, aanvullend op de oorspronkelijke subsidiemogelijkheden, subsidieoproepen op specifieke thema’s zijn opengezet. Voorbeelden hiervan zijn een subsidie ten behoeve van de implementatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventies en een Stimulering E-health voor lopende Regio-Impuls projecten. Onlangs is ook een thematische samenwerking met de Hartstichting opgezet; ‘de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’.

Commissieleden Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma.

Voorzitter: mr. M. (Marius) Buiting
Vice-voorzitter: dr. P.C. (Dik) Hermans
Leden: C.P.O.M. (Carina) van der Beek
  E. (Edith) Bense
  M. (Mijke) Buijs
  I. (Ien) van de Goor
  dr. ir. M. (Marike) Hettinga
  prof. dr. R. (Robbert) Huijsman
  E. (Edwin) Stuart
  dr. ir. E.F. (Egge) van der Poel
Waarnemers: G.D. (Trudy) van Dijk, VWS
  V.M. (Vincent) Theunissen

Commissieleden De Juiste Hartzorg op de Juiste Plek

Voor de Regio-impuls Hartzorg is een beoordelingscommissie Hartzorg samengesteld. Deze beoordelingscommissie bestaat uit een afvaardiging van leden uit de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit en de Wetenschappelijke AdviesRaad van de Hartstichting en een afvaardiging van leden van de programmacommissie Juiste Zorg Op de Juiste Plek van ZonMw.

Voorzitter: dr. P.C. (Dik) Hermans
Vice-voorzitter: prof. dr. S. (Steven) Chamuleau
Leden: J. (Judith) Tjin-a-Ton
  R. (Rob) Dijkstra
  P. (Paul) Wesselink
  J. (Jan) Smook
  E. (Edith) Bense
  M. (Mijke) Buijs
  dr. ir. M. (Marike) Hettinga
  prof. dr. R. (Robbert) Huijsman

Raakvlakken met andere onderzoeks- en actieprogramma's

Het thema juiste zorg op de juiste plek komt terug in een aantal programma’s binnen en buiten ZonMw. Hieronder noemen we een aantal. Via onderstaande links is meer informatie te vinden over de inhoud en eventueel openstaande subsidiemogelijkheden.  

Projecten per regio

Bekijk welke regionale samenwerkingsverbanden projecten uitvoeren vanuit het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. De landkaart zal regelmatig worden geactualiseerd met nieuwe projecten.

Toelichting

Zoekfunctie

Met de zoekfunctie kunt u zoeken op woorden die voorkomen in de projectinformatie op de uitklapvelden. Denk bijvoorbeeld aan woorden die voorkomen in de titel van het project. Let op: deze informatie is niet uitputtend.
Subsidieronde

Samenwerkingsverbanden op de kaart voeren projecten uit vanuit een of meerdere van de volgende subsidierondes:

  • Regio-impuls: subsidie voor de doorontwikkeling van een bestaand samenwerkingsverband.
  • Startimpuls: subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
  • Uitvoeringsimpuls: subsidie voor het doorontwikkelen van het opgezette samenwerkingsverband en het uitvoeren van de concrete plannen die opgesteld zijn tijdens de Startimpuls.
  • Voucher: voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld.
  • Doorstroomvoucher: voor het de doorontwikkeling van een gedeeld regiobeeld. De doorstroomvoucher kon worden ingezet voor het verzamelen van aanvullende informatie en/of nadere analyse.
  • GLI: subsidie voor het opzetten en/of doorontwikkelen van een samenwerkingsverband en het opstellen van een implementatieplan om een erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) te implementeren.
  • Hartzorg: subsidie voor het implementeren van de RTA om zo de juiste zorg op de juiste plek te realiseren voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden en projecten van het programma JZOJP hebben verschillende doelgroepen. U kunt samenwerkingsverbanden op de kaart filteren door doelgroepen te selecteren. Let op: deze informatie is niet uitputtend.
Focus

Met deze filter kunt u zien op welke pijler het samenwerkingsverband zicht focust:

  •     (duurdere) zorg voorkomen;
  •     zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren;
  •     zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten.

Projectinformatie

In de projectinformatie staan een of meerder links naar de projecten die worden uitgevoerd door het samenwerkingsverband.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 9.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Jennifer Drenth

Programmamanager
jzojp [at] zonmw.nl

Laura van der Heijden

Programmamanager
jzojp [at] zonmw.nl

Vicky de Boer

Senior programmamanager
jzojp [at] zonmw.nl