We moeten ons voorbereiden op de effecten van klimaatveranderingen en milieuvervuiling op gezondheid. Daarvoor is onderzoek nodig. Een voorbeeld: de hittegolf in de zomer van 2018 zorgde voor beleidsdiscussie over meer groen en water in de stad. Maar meer water levert mogelijk ziekten door ratten op en meer groen levert mogelijk meer Lyme op door teken.

De belangrijkste effecten van klimaatveranderingen en milieuvervuiling op gezondheid zijn op het gebied van infectieziekten, voedselveiligheid en –zekerheid, huidkanker door UV-straling, allergieën, hitte in de stad, wateroverlast, longproblemen (COPD) door fijnstof en gezonde leefomgeving (water, groen). Het is onduidelijk wat het gezondheidseffect van deze onderdelen apart en gezamenlijk is. De financiering voor onderzoek naar klimaat is nu ontoereikend en te versnipperd. We willen onderzoek financieren met een gezamenlijk doel op klimaat.

Meer duurzaamheid in de zorg kan bijdragen aan vermindering van milieuvervuiling en negatieve klimaateffecten.Over het effect van microplastics op gezondheid leest u meer op deze pagina.

Onderzoeksagenda

ZonMw heeft in december 2018 opdracht gegeven voor het opstellen van een kennisagenda over klimaat en gezondheid aan RIVM, Wageningen University & Research en Universiteit Maastricht. Deze agenda is naar verwachting gereed in maart 2019. Het zal actuele kennis en kennishiaten weergeven. De opdrachtnemers brengen recente ontwikkelingen in kaart, peilen het draagvlak voor onderzoek en prioriteren de thema's.

Climate Challenge Workshop van NWO en ZonMw op 10 oktober 2018

Samenhangend en multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek is nodig om verstandig beleid te voeren over klimaatverandering. Dit was een van de uitkomsten van de Climate Challenge Workshop van NWO en ZonMw op 10 oktober 2018. Wetenschappers en beleidsmakers uit verschillende vakgebieden gingen met elkaar in gesprek over deze grote uitdagingen voor de toekomst. Binnenkort leest u hier het Engelstalige verslag van die inspirerende bijeenkomst.

Multidisciplinair onderzoek nodig voor beheersing gevolgen klimaatverandering

Klimaatverandering heeft op veel verschillende terreinen gevolgen voor onze samenleving: van landbouw tot gezondheid, van watervoorziening en -veiligheid tot migratie en openbaar bestuur. Het veranderende klimaat betekent ook voor de wetenschap een grote uitdaging, waarbij onderlinge samenhang en samenwerking van partijen binnen en buiten de wetenschap essentieel is. Lees het nieuwsbericht van NWO en ZonMw.

Microplastics & Health

Het programma Microplastics & Health wil inzicht verkrijgen in de mogelijke interactie en effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij mensen. Dit programma is een samenwerking tussen de topsectoren Life Sciences & Health en Water en wordt in samenwerking met NWO georganiseerd. De internationale programmacommissie buigt zich over de 22 onderzoeksvoorstellen van de subsidieoproep. Onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) financiert dit onderzoeksprogramma.

BWM-publicaties over klimaat

De temperatuur loopt heel langzaam op, de zeespiegel stijgt en de natuur om ons heen verandert mee. Het klimaat verandert, zoveel is duidelijk. Maar wat doet die verandering met ons en met onze leefomgeving?

Het cahier 'Klimaatverandering' van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) gaat over de negatieve consequenties voor de natuur, onze gezondheid en onze veiligheid.

Of de huidige technische oplossingen op het gebied van landbouw, waterzuivering en energiewinning voldoende zijn om onze groeiende wereldbevolking een duurzame toekomst te bieden, leest u in het cahier 'Duurzame Derde Wereld'.

Het cahier 'Afvalwater' gaat over hoe we duurzaam kunnen omgaan met water, energie en grondstoffen.

Deze en andere cahiers over klimaatonderwerpen zijn te vinden op de website van BWM.

Nieuws

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website