Over dit programma

Wat is het doel?

Tot in 2023 brengen we een beweging op gang naar missie gedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen.
Waar het om draait is dat we met nieuwe kennis uit toekomstig onderzoek en met innovaties bijdragen aan oplossingen voor vragen en problemen die al jaren bestaan maar die toch steeds blijven voortslepen. Zoals: wat zorgt ervoor dat sommige groepen die nu veel minder meedoen wel gaan bewegen of deelnemen in de (on)georganiseerde sport? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugd ook blijft sporten als ze ouder worden? Of, hoe houden we de sport toegankelijk en betaalbaar? Hoe kunnen we dus met kennis en vernieuwing bijdragen aan oplossingen voor deze complexe en taaie problemen, op een andere wijze als we voorheen deden.

Waarom?

Een bredere beweging in gang zetten is nodig om complexe uitdagingen waar we in de samenleving voor staan op te kunnen lossen. We gaan onderzoeken hoe wetenschap en innovatie nog beter kunnen bijdragen aan deze oplossingen. Na 2 jaar willen we een langdurige en duurzame inhoudelijke programmering voor onderzoek en innovatie realiseren, waarmee we op termijn een aantoonbare, duidelijke maatschappelijke impact kunnen bereiken.

Wat is een missie gedreven aanpak?

Een missie gedreven aanpak betekent dat we toekomstige onderzoeks- en innovatie trajecten baseren op vergezichten (missies) van hoe sport en bewegen in onze maatschappij er in 2040 uit kan zien en wat we er mee willen bereiken. De ambities van het Sportakkoord en het Preventieakkoord  (bewegen als onderdeel gezonde leefstijl) zijn daarbij uitgangspunt. De aanpak is praktijk gestuurd en gericht op gebruikers. Dat wil zeggen dat de praktijk aangeeft waar kennis en/of vernieuwing/innovatie noodzakelijk is. We bepalen met vertegenwoordigers vanuit de quadruple helix van gebruikers, wetenschap, overheid en bedrijfsleven welke maatschappelijke uitdagingen we met zijn allen belangrijk en urgent vinden om te tackelen en welke vraagstukken beantwoord moeten worden. Gezamenlijk bepalen we vervolgens hoe onderzoek en innovatie kunnen bijdragen aan oplossingen om écht een verschil te maken. Als dat is gedaan, gaan we ook op zoek naar financieringsmogelijkheden.
We geloven dat we met deze aanpak komen tot een programma voor noodzakelijk onderzoek en broodnodige innovatie die een echte oplossing op een vraagstuk bieden en waarmee we stappen zetten in de richting van systemische veranderingen en daarmee een mooier Nederland.

Missie gedreven aanpak in een notendop

Wat is er inmiddels gedaan?

Voor de zomer van 2021 startten we deze beweging door een kick-off met 120 deelnemers uit sport, overheden, wetenschap en bedrijfsleven. De belangrijkste uitdagingen/missies voor de sport kwamen aan bod. Vervolgens vonden in de loop van 2021 en begin 2022 bijeenkomsten en gesprekken plaats met de verenigingssport, ondernemende sport en gemeenten om duidelijker te krijgen waar de belangrijkste problematiek ligt. De input die is opgehaald is verder uitgewerkt in samenwerking met wetenschappers en andere experts.

Welke maatschappelijke uitdagingen worden opgepakt?

We noemen de maatschappelijke uitdagingen wicked problems. De volgende zes wicked problems zijn vastgesteld door de MOOI adviesraad en de opdrachtgevers van het programma (het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en NOC*NSF):

  • Bewoners in aandachtswijken sporten minder
  • Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
  • Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg
  • De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar
  • De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt
  • De betaalbaarheid van sport staat onder druk

Wil je meer weten over deze zes wicked problems? Bekijk dan mooibeweging.nl

Het ZonMw-programma kent een fasering, die op termijn ook ruimte biedt aan andere thema’s die van belang zijn.

Wat is de aanpak?

  1. Formuleren, uitwerken en prioriteren van de maatschappelijke uitdagingen (de wicked problems)
  2. Vormen van wicked problem-crews en netwerken. Elke crew gaat aan de slag met uitwerken van een maatschappelijke uitdaging.
  3. Opleveren van een strategisch plan voor onderzoek en innovatie voor de toekomst (2023 e.v.) per wicked problem door crews. Het plan bevat onder andere onderzoeks- en innovatievraagstukken en geeft aan wat nodig is om het ten uitvoer te brengen. Ook beschrijft het waar mogelijk financiering te halen is en wat ervoor nodig is deze bronnen te benutten.
  4. Impact maken: Inzet van middelen voor kennisbenutting, onderzoek en innovatie: consortia werken oplossingen uit om onderzoeks- en innovatievragen te beantwoorden en gaan aan de slag om de problemen op te lossen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de beweging die we op gang brengen en de wicked problems waar we mee aan de slag gaan? Bezoek de website van MOOI in Beweging.
Vragen? Stuur een mail naar: sportenbewegen@zonmw.nl.

Vraag aan Willemijn Baken: Welke bijdrage wil dit programma leveren aan ‘de’ sportsector?

‘We maken nu een programma waarbij partijen uit de praktijk aan de voorkant zeggen waar kennis- en vernieuwingsbehoefte is.'

Lees het artikel.

Ben je benieuwd naar de opbrengst per doelgroep?

Bekijk dan hier de visualisatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website