Over dit programma

Wat is het doel?

Tot 2023 brengen we een beweging op gang naar missie gedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen.
Waar het om draait is dat we met nieuwe kennis uit toekomstig onderzoek en met innovaties bijdragen aan oplossingen voor vragen en problemen die al jaren bestaan maar die toch steeds blijven voortslepen. Zoals bijvoorbeeld: Wat zorgt ervoor dat sommige groepen die nu veel minder meedoen wel gaan bewegen of deelnemen in de (on)georganiseerde sport? Of, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugd ook blijft sporten als ze ouder worden?

Waarom?

Een bredere beweging in gang zetten is nodig om complexe uitdagingen waar we in de samenleving voor staan op te kunnen lossen. We gaan onderzoeken hoe wetenschap en innovatie nog beter kunnen bijdragen aan deze oplossingen. Na 2 jaar willen we een langdurige en duurzame inhoudelijke programmering voor onderzoek en innovatie realiseren, waarmee we op termijn een aantoonbare, duidelijke maatschappelijke impact kunnen bereiken.

Wat is een missie gedreven aanpak?

Een missie gedreven aanpak betekent dat we toekomstige onderzoeks- en innovatie trajecten baseren op vergezichten (missies) van hoe sport en bewegen in onze maatschappij er in 2040 uit kan zien en wat we er mee willen bereiken. De ambities van het Sportakkoord en het Preventieakkoord  (bewegen als onderdeel gezonde leefstijl) zijn daarbij uitgangspunt. De aanpak is praktijk gestuurd en gericht op gebruikers. Dat wil zeggen dat de praktijk aangeeft waar kennis en/of vernieuwing/innovatie noodzakelijk is. We bepalen met vertegenwoordigers vanuit de quadruple helix van gebruikers, wetenschap, overheid en bedrijfsleven welke maatschappelijke uitdagingen we met zijn allen belangrijk en urgent vinden om te tackelen en welke vraagstukken beantwoord moeten worden. Gezamenlijk bepalen we vervolgens hoe onderzoek en innovatie kunnen bijdragen aan oplossingen om écht een verschil te maken. Als dat is gedaan, gaan we ook op zoek naar financieringsmogelijkheden.
We geloven dat we met deze aanpak komen tot een programma voor noodzakelijk onderzoek en broodnodige innovatie die een echte oplossing op een vraagstuk bieden en waarmee we stappen zetten in de richting van systemische veranderingen en daarmee een mooier Nederland.

Missie gedreven aanpak in een notendop

Wat zijn de vergezichten?

Op 12 mei 2021 was de kick-off van het programma. Deze bijeenkomst heeft ideaalbeelden opgeleverd waar we naartoe willen in de sport- en beweegsector in 2040. Onderzoekers, professionals, gebruikers, bedrijven en overheden deelden hun vergezichten en dromen met ons en elkaar. Deze vergezichten focussen in eerste instantie op drie hoofdthema’s die in het programma verder worden uitgewerkt, namelijk:
•   Inclusief sporten en beweging: Nederland in beweging!
•   Toekomstbestendige sportvoorzieningen
•   Topsport die inspireert

Het ZonMw-programma kent een fasering, die op termijn ook ruimte biedt aan andere thema’s die van belang zijn.

Wat is de aanpak?

  1. Formuleren, uitwerken en prioriteren van uitdagingen (die noemen we wicked problems)
  2. Vormen van wicked problem-crews en netwerken. Elke crew gaat aan de slag met uitwerken van een maatschappelijke uitdaging.
  3. Opleveren van een strategisch businessplan voor onderzoek en innovatie voor de toekomst (2023 e.v.) per wicked problem door crews. Het plan bevat onder andere onderzoeks- en innovatievraagstukken en geeft aan wat nodig is om het ten uitvoer te brengen. Ook beschrijft het waar mogelijk financiering te halen is en wat ervoor nodig is deze bronnen te benutten.
  4. Impact maken: Inzet van middelen voor kennisbenutting, onderzoek en innovatie: consortia werken oplossingen uit om onderzoeks- en innovatievragen te beantwoorden en gaan aan de slag om de problemen op te lossen.

Doe je mee?

Wil je meer weten over het programma? Of invloed hebben op het soort onderzoek en innovaties dat wordt uitgevoerd in het veld van sport en bewegen? Stuur een mail naar: sportenbewegen@zonmw.nl.

Interview met Willemijn Baken

‘We maken nu een programma waarbij partijen uit de praktijk aan de voorkant zeggen waar kennis- en vernieuwingsbehoefte is.'

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website