MOOI in Beweging

Met het programma MOOI in Beweging (Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie sport en bewegen) brengen we een beweging op gang om onderzoek en innovaties op het gebied van sport en bewegen steeds beter te laten aansluiten bij de praktijk. Dat doen we missie gedreven: vraag gestuurd vanuit de maatschappij.

Zes wicked problems

In 2022 zijn zes wicked problems (complexe maatschappelijke uitdagingen) vastgesteld. Zij vormen de basis van MOOI in Beweging en zijn het startpunt voor onderzoek en innovatie:

  • Bewoners in aandachtswijken sporten minder;
  • Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit;
  • Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg;
  • Vergroten en zichtbaar maken van maatschappelijk waarde topsport;
  • De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt;
  • De betaalbaarheid van sport staat onder druk.

Deze zes wicked problems zijn vastgesteld door de MOOI adviesraad en de opdrachtgevers van het programma (het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en NOC*NSF).

De strategische plannen voor onderzoek en innovatie die voor alle wicked problems zijn gemaakt beschrijven welke kennis, onderzoek en innovaties nodig zijn om te komen tot verandering.
Wil je meer weten over deze wicked problems? Bekijk dan mooibeweging.nl

Het ZonMw-programma kent een fasering, die op termijn ook ruimte biedt aan andere thema’s die van belang zijn.

Waarom dit programma?

Een bredere beweging in gang zetten is nodig om complexe uitdagingen waar we in de samenleving voor staan op te kunnen lossen. We gaan onderzoeken hoe wetenschap en innovatie nog beter kunnen bijdragen aan deze oplossingen. We willen een langdurige en duurzame inhoudelijke programmering voor onderzoek en innovatie realiseren, waarmee we op termijn een aantoonbare, duidelijke maatschappelijke impact kunnen bereiken.

Wat is een missie gedreven aanpak?

Een missie gedreven aanpak betekent dat we toekomstige onderzoeks- en innovatie trajecten baseren op vergezichten (missies) van hoe sport en bewegen in onze maatschappij er in 2040 uit kan zien en wat we er mee willen bereiken. De ambities van het Sportakkoord en het Preventieakkoord  (bewegen als onderdeel gezonde leefstijl) zijn daarbij uitgangspunt. De aanpak is praktijk gericht. Dat wil zeggen dat de praktijk aangeeft waar kennis en/of vernieuwing/innovatie noodzakelijk is.

Met vertegenwoordigers van gebruikers, wetenschap, overheid en bedrijfsleven is bepaald welke maatschappelijke uitdagingen we met zijn allen belangrijk en urgent vinden om te tackelen en welke vraagstukken beantwoord moeten worden. Gezamenlijk is ervolgens bepaald hoe onderzoek en innovatie kunnen bijdragen aan oplossingen om écht een verschil te maken.
We geloven dat we met deze aanpak komen tot een programma voor noodzakelijk onderzoek en broodnodige innovatie die een echte oplossing op een vraagstuk bieden en waarmee we stappen zetten in de richting van systemische veranderingen en daarmee een mooier Nederland. 

Wat is er inmiddels gedaan?

In 2021 startten we deze beweging door een kick-off met 120 deelnemers uit sport, overheden, wetenschap en bedrijfsleven. De belangrijkste uitdagingen/missies voor de sport kwamen aan bod. Vervolgens vonden in de loop van 2021 en begin 2022 bijeenkomsten en gesprekken plaats met de verenigingssport, ondernemende sport en gemeenten om duidelijker te krijgen waar de belangrijkste problematiek ligt. De input die is opgehaald is verder uitgewerkt in samenwerking met wetenschappers en andere experts.

In het najaar van 2022 zijn de kwartiermakers gezocht die aan de slag zijn gegaan met het samenstellen van wicked problem crews bestaande uit deskundigen en belanghebbenden uit wetenschap, overheden, bedrijfsleven en eindgebruikers/sporter. Begin juli 2023 leverden de wicked problem crews, onder leiding van een kwartiermaker, een strategisch plan op met een agenda voor onderzoek en innovatie. Samenvattingen van deze plannen per wicked problem vind je hier.
Met deze agenda wordt richting gegeven aan praktijkgericht onderzoek, implementatie en innovatie. ZonMw zet vervolgens subsidies uit op basis van deze agenda. Ook verbinden we andere financiers aan MOOI in Beweging en de geprioriteerde maatschappelijke uitdagingen. Hiermee werken we gezamenlijk eraan dat de kennisvraag vanuit de praktijk steeds meer en beter beantwoord kan worden.

In september 2023 is de eerste subsidieronde van dit programma geopend met als deadline van indienen 14 november 2023. In deze ronde zijn twee consortia gehonoreerd.
Naar verwachting gaat de volgende subsidieronde begin februari 2024 open.

Wat is de aanpak?

  1. Formuleren, uitwerken en prioriteren van de maatschappelijke uitdagingen (de wicked problems). Deze fase is afgerond.
  2. Vormen van wicked problem-crews en netwerken. Elke crew gaat aan de slag met uitwerken van een maatschappelijke uitdaging. 
  3. Voor de zomer van 2023 leveren de zes crews een strategisch plan voor onderzoek en innovatie voor de toekomst (2023 e.v.). Het plan bevat per wicked problem onder andere onderzoeks- en innovatievraagstukken en geeft aan wat nodig is om het ten uitvoer te brengen. Ook beschrijft het waar mogelijk financiering te halen is en wat ervoor nodig is deze bronnen te benutten. Deze fase is afgerond.
  4. Impact maken: Inzet van middelen voor kennisbenutting, onderzoek en innovatie: consortia werken oplossingen uit om onderzoeks- en innovatievragen te beantwoorden en gaan aan de slag om de problemen op te lossen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze beweging en de wicked problems waar we mee aan de slag gaan? Bezoek de website van MOOI in Beweging. Vragen? Stuur een mail naar sportenbewegen@zonmw.nl.

MOOI in Beweging in een oogopslag zien?

Samenwerkingspartners

Afbeelding
Logo's van samenwerkingspartners MOOI in Beweging