Actieonderzoekers gezocht

Actieonderzoekers konden zich tot 27 augustus 2019, 9.00 uur aanmelden voor het ondersteunen van een kleine groep projectleiders met een vraagstuk op het gebied van zingeving. De actieonderzoeker maakt in samenspraak met de projectleider(s) een vertaalslag van een vraagstuk (of enkele vraagstukken binnen een thema) naar een leerdoel en een verander-/ontwerpdoel. Er worden maximaal 10 actieonderzoekers geselecteerd om samen met projectleiders een plan van aanpak op te stellen, dat vervolgens eind oktober als subsidievoorstel wordt ingediend bij ZonMw.

> Bekijk het overzicht van vraagstukken die door de projectleiders zelf zijn benoemd

Procedure

 • Tot dinsdag 27 augustus konden actieonderzoekers hun CV insturen naar Flextender. In uw CV verwerkt u de 7 selectiecriteria (zie volgende alinea). Uw CV bevat maximaal 2 A4 exclusief een bijlage met publicaties.
 • Op donderdag 29 augustus heeft de actieonderzoeker een bericht van Flextender ontvangen met al of niet een uitnodiging voor 5 september (advies om deze datum alvast te reserveren). Voor deze bijeenkomst zal uw CV vertrouwelijk worden gedeeld met de projectleiders. Met het indienen van uw CV voor deze opdracht geeft u toestemming dat uw CV wordt gedeeld met de projectleiders.
 • Op donderdag 5 september vond een matchmakingsbijeenkomst plaats in Ede waarbij de vraagstukken van de projectleiders ‘Geestelijke Verzorging (GV) in de thuissituatie’ werden voorgelegd en een matchmaking plaatsvond tussen actieonderzoekers en projectleiders. De AVG-regels zijn van toepassing.

Selectiecriteria voor actieonderzoekers

 1. Heldere visie op actieonderzoek; u beschrijft dit in maximaal 400 woorden.
 2. Belangstelling voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Uit uw CV moet dit blijken door benoeming van activiteiten en/of ervaringen op het gebied van geestelijke verzorging.
 3. Aantoonbare ervaring met actieonderzoek in zorg en/of welzijn. Uit uw CV moet uw ervaring blijken, minimaal 3 jaar, bij voorkeur meer. U moet daarbij aangeven of het actieonderzoek betreft en dit onderbouwen.
 4. U beschrijft uw ervaring in uw CV over welke specifieke vraagstukken u ervaring hebt die genoemd zijn in de bijlage (dezelfde als in de link hiervoor).
 5. U bent zzp’er (nummer bij Kamer van Koophandel vermelden) ofwel u vermeldt in uw CV bij welke organisatie u werkt.
 6. U geeft aan of u bereid bent om het actieonderzoek mogelijk verdeeld over regio’s in Nederland uit te voeren met 3 à 4 (max 8) projectleiders en hun samenwerkingspartners.
 7. U benoemt in een aparte bijlage uw publicaties over actieonderzoek. U dient daarbij aan te geven of het relevante publicaties betreft voor deze oproep. U vermeldt daarbij het aantal publicaties en de titels en of het onderwerp in het profiel past.

Vervolgprocedure indien u als actieonderzoeker bent gekozen

 • Op 12 september dient u samen met de projectleiders een overeenkomst tussen projectleiders en onderzoeker in bij ZonMw met een subsidieaanvraag voor een voucher/ startbudget voor het schrijven van een plan van aanpak. U werkt met circa 4 deelnemers/projectleiders van de Netwerken Palliatieve Zorg en Kinderpalliatieve zorg. Het beschikbare budget voor het opstellen van het plan van aanpak/de subsidieaanvraag is maximaal € 8.000,- voor de duur van 3 maanden. Dit is inclusief BTW en een fee aan Flextender. Na 3 maanden stopt de overeenkomst met Flextender. Voor het vervolgtraject in januari 2020 dient u namelijk uw kosten mee te nemen in de begroting bij de subsidieaanvraag.
 • Tussen 12 september en 31 oktober schrijft u met de projectgroep een plan voor het actieonderzoek (de in te dienen subsidieaanvraag) en geeft aan hoe op basis hiervan de stap naar volgende cycli wordt gemaakt (o.a. hoe worden tussentijdse beslissingen genomen en hoe wordt tot bijgestelde plannen per evaluatiecyclus gekomen). De subsidieoproep staat op 12 september gereed op de website van ZonMw.
 • Op donderdag 31 oktober is de deadline voor het indienen van het plan van aanpak (subsidieaanvraag) inclusief begroting via Projectnet van ZonMw.
 • Op 26 november ontvangt u de referentoordelen over uw plan en bereidt u met de projectleiders een presentatie als wederhoor voor tijdens de vergadering van de commissie (op 9 december).
 • Op 9 december presenteert u het wederhoor als onderzoeker samen met een lid van de projectgroep in persoonlijk gesprek met de programmacommissie, waarbij toelichtende vragen gesteld kunnen worden.
 • 16 december: uitslag over het besluit van de programmacommissie.
 • 1 januari 2020: uitvoering van het (vervolg)actieonderzoek.

Aanmelden

U meldt zich aan via Flextender. Ga naar www.flextender.nl en registreer u. Ga vervolgens naar Leverancier. Klik de volgende 'Werkgebieden' aan:

 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs/wetenschap/cultuur
 • Project management
 • Welzijn

Klik daarnaast alle regio’s aan, want de groep projectleiders bevindt zich verdeeld over heel Nederland.

Voor meer informatie kunt u de handleiding aanmelding Flextender raadplegen of contact opnemen met Daniël Goedhart (d.goedhart@flextender.nl, 035 751 07 77, 06 21 94 63 81) Roel Drabbels (r.drabbels@flextender.nl, 035 751 07 77, 06 45 75 43 40).

Achtergrond en doelgroepen

Het programma Zingeving en Geestelijke verzorging wil inzicht bieden hoe aandacht voor zingeving kan worden ingebed in de thuissituatie. Er wordt onder andere onderzocht hoe deze aandacht wordt ervaren door de mensen die geestelijke verzorging krijgen. Daarnaast wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden van de betrokken professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. De Netwerken Palliatieve Zorg en Kinderpalliatieve zorg ontvangen van het ministerie van VWS rechtstreeks subsidie om geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk te maken. Deze subsidieregeling van VWS voor geestelijke verzorging geldt voor:

 • 50+'ers
 • palliatieve patiënten en diens naasten 
 • kinderen in de palliatieve fase en hun naasten

Daarom zal het actieonderzoek ook de focus op deze groepen hebben. Voor het landelijk dekkend aantal netwerken zijn inmiddels circa 35 projectleiders aangesteld om het proces van beschikbaar stellen van geestelijk verzorgers in hun regio’s te begeleiden. Daarbij lopen ze tegen vraagstukken aan waar met subsidie van ZonMw aan kan worden gewerkt, ondersteund door een actieonderzoeker. Er is voor actieonderzoek gekozen omdat we de praktijk op korte termijn willen ondersteunen bij vraagstukken. Zo kunnen de regio’s in samenwerking met onderzoek elkaar helpen en van elkaar leren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website