Onderzoek van onderwijs

Interviewreeks
We financieren diverse projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die relevant en toepasbaar is in de vervolgopleidingen van huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Lees in deze interviewreeks waar zij tegenaan lopen in hun onderzoek en welke kennis en inzichten de projecten opleveren.

De onderzoeksprojecten dragen bij aan verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en aan de internationale body of knowledge op het terrein van geneeskundige opleidingen. De onderzoeksprojecten zijn ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma ‘onderzoek van onderwijs’ van de betreffende vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde dan wel het universitair medische centrum (umc).

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

De projecten krijgen subsidie vanuit het onderdeel Onderzoek van Onderwijs van ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. We voeren dit programma uit in opdracht van SBOH; de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. SBOH financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Achtergrondinformatie over de subsidierondes

Ongeveer eenmaal per jaar werden er vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde subsidieoproepen opengesteld. Uitsluitend universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde konden subsidie aanvragen. Per organisatie vond een interne voorselectie plaats om het aantal subsidieaanvragen in relatie tot het totaal beschikbare subsidiebedrag te brengen. Dit kwam neer op maximaal 1 subsidieaanvraag per organisatie per subsidieronde.

Afbeelding

Op weg naar concrete en waardevolle reflectie binnen de huisartsenopleiding

Docenten doen hun best om reflectie goed te organiseren en studenten steken veel tijd in gesprekken en portfolio’s. Toch ervaren huisartsen in opleiding reflectie als ‘vaag’ of een keurslijf. Lees hoe reflectie concreet en waardevol wordt.
Afbeelding

Machtsdynamieken hebben veel impact op intraprofessioneel leren en samenwerken tussen artsen

Patiënten met complexe aandoeningen zien vaak meerdere dokters. Samenwerking tussen artsen is daarom van groot belang voor goede medische zorg. Daar is dus in de opleidingen meer aandacht voor nodig. Lees het Interview en bekijk de video’s over de werkvormen.
Afbeelding

Kritisch leren reflecteren

De methodiek Uitwisselen van Ervaringen helpt huisartsen in opleiding kritisch te reflecteren op hun werk en rol als huisarts. Onderwijskundige Marije van Braak vertelt over haar onderzoek naar effectieve begeleiding door docenten bij deze methodiek.
Afbeelding

Nieuwe leerlijn samen beslissen

Hoe kan aandacht voor ‘Samen beslissen’-competenties geïntegreerd worden in de huisartsenopleiding en op de werkplek? Lees over de inzichten die zijn verwerkt in een landelijke leerlijn voor aios én huisartsenopleiders.
Afbeelding

Evidence Based Medicine in de praktijk leren toepassen

Hoe kunnen huisartsen (in opleiding) kennis uit richtlijnen en literatuur goed combineren met hun klinische expertise en de wensen van de patiënt? Lees de observaties en tips van arts-onderzoeker Lisanne Welink.
Afbeelding

Reflexief redeneren in de huisartsenopleiding

Huisartsen stellen hun diagnose vaak op basis van patroon herkenning. Maar soms gaat dat mis. Gestructureerde reflectie kan de arts beschermen tegen zulke missers. Hoe leer je huisartsen in opleiding deze methode te gebruiken?
Afbeelding

Wat kan en moet een aio leren?

Opleiders huisartsgeneeskunde gaan op een nieuwe manier feedback geven aan hun aios. Dat gebeurt aan de hand van Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA) die het eenvoudiger maken te benoemen wat een aio kan en moet leren.
Afbeelding

Werken aan betere praktijkervaring van de huisarts in opleiding

Huisartsen in opleiding zien tijdens hun opleiding maar zelden alle belangrijke patiëntengroepen. Onderzoekers brengen nu in kaart hoe de patiëntenstroom in de huisartsenpraktijk van opleiders precies loopt.
Afbeelding

Hoe krijgen huisartsen de complexe ouderenzorg in de vingers?

Ouderen met complexe problemen vragen een eigen benadering. Onderwijskundig onderzoek werpt nu licht op de verschillende manieren waarop huisartsen hiervoor de noodzakelijke vaardigheden kunnen opdoen.

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoeker (aioto's) doen onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk. ZonMw voert het programma uit in opdracht van de SBOH.