Reablement

Oudere dame wordt geholpen met haar financiën

Aanleiding programma Reablement

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw verzocht een programma op te zetten voor het ophalen, bundelen, ontwikkelen en delen van kennis en ervaringen over reablement. Het gaat hierbij om kennis en ervaring in en uit de praktijk in Nederland. Het budget is € 3.200.000, - en het programma heeft een looptijd van 2023 tot en met 2025.

Met dit programma willen het begrip reablement nader definiëren voor thuiswonende ouderen en hun naasten door professionals zoals (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijke hulp, ergotherapeuten en/of fysiotherapeuten. Dit doen we om ouderen in staat te stellen om zoveel en zo lang mogelijk zinvolle, alledaagse activiteiten (weer) zelf te (blijven) doen.

Missie en doelstellingen programma Reablement

Met dit programma willen wij bijdragen aan het samen vitaal oud worden, in een omgeving die aansluit op de behoeften. Deze missie sluit direct aan op actielijn 1 van het WOZO Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Actielijn 1 focust zich op het stimuleren van ‘de beweging naar de voorkant'. Dit houdt in het normaliseren in plaats van medicaliseren.

Om dit te bereiken heeft het programma vier doelstellingen opgesteld:

  1. Het stimuleren van lokale pilots waarin partijen hun aanpak voor reablement doorontwikkelen en implementeren.
  2. Het opzetten van een kennisontwikkelings- en begeleidingstraject, waarin de pilots door middel van actieonderzoek begeleid worden bij het ontwikkelen en implementeren van reablement. Tegelijkertijd worden kennis, ervaringen, lessen, succesfactoren en knelpunten opgehaald, gebundeld en teruggegeven aan pilots.
  3. Het opzetten van eenduidige wijze van monitoring en effectevaluatie voor de pilots om de effecten van reablement op onder andere werkplezier van professionals, tevredenheid van hulpbehoevende ouderen en hoeveelheid gegeven zorg in kaart te kunnen brengen en gaandeweg bij te kunnen sturen.
  4. Het organiseren en coördineren van landelijke kennisdeling op basis van de kennis, ervaringen, lessen, succesfactoren en knelpunten opgedaan in de pilots.

Doelgroepen programma Reablement

De twee doelgroepen van dit programma zijn thuiswonende ouderen en hun naasten, die zich aanmelden voor zorg en/of ondersteuning of die al zorg en/of ondersteuning ontvangen en professionals zoals (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, huishoudelijke hulp, ergotherapeuten en/of fysiotherapeuten. De activiteiten van dit programma zijn gericht op professionals die reablement willen inzetten voor thuiswonende ouderen en hun omgeving. Diversiteit van de betrokken professionals en de diversiteit binnen de doelgroep thuiswonende ouderen is hierbij van belang. Denk hierbij aan verschillen in gender, leeftijd, regio, etniciteit, aandoening of ziekte en hulpvraag.