Leefstijlcoalitie

Leefstijl in de zorg
Leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Bijvoorbeeld bij obesitas, kanker en dementie. Deze leefstijlinterventies verdienen dan ook een gelijkwaardige plaats in de curatieve zorg, naast medicatie en medische ingrepen.

Aanleiding

1,2 miljoen Nederlanders hebben te maken met diabetes type 2 en 1,7 miljoen mensen met hart- en vaatziekten. De ziektelast neemt toe en zo ook de zorgkosten. Leefstijl als (onderdeel van een) behandeling is een belangrijke oplossingsrichting om deze last en kosten te verminderen.

Het belang van leefstijlinterventies wordt ook onderschreven door het Integraal Zorg Akkoord 2022 (IZA). Daar is afgesproken dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt voor een brede leefstijlcoalitie met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg.

Naar aanleiding van het IZA is een coalitie Leefstijl in de Zorg gestart. De coalitie Leefstijl in de Zorg heeft als missie dat vanaf 1 januari 2025 leefstijl integraal onderdeel is van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten).

Doel

Via kennisontwikkeling dragen we bij aan het doel van de coalitie om de implementatie van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg te versterken en versnellen. We willen bereiken dat zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en/of paramedici vaker een leefstijlinterventie gaan aanbieden. Deze leefstijlinterventies moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten binnen de curatieve zorg. 

Het gaat om onderzoek dat nodig is om leefstijl breed in de zorg te implementeren inclusief onderzoek naar achterliggende mechanismes en de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies. Naast kennisontwikkeling stimuleert het programma kennisbenutting en implementatie die moet leiden tot inbedding van leefstijlinterventies in de zorgpraktijk en daardoor bijdragen aan passende zorg voor patiënten

Samenwerking

Programmeren voor de praktijk vraagt om samenwerken met beleid en praktijk. Wij werken daarom nauw samen met de coalitie Leefstijl in de Zorg. Partijen uit het veld (zoals TNO, Arts en Leefstijl, VWS, Patientenfederatie Nederland, ZonMw, en NFU) inventariseren binnen deze coalitie wat er aan kennis nodig is om leefstijl te integreren in de curatieve zorg. De Strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg is verschenen op 4 december 2023.

Er wordt daarnaast ook nauw samengewerkt met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Health~Holland. De eerste subsidieoproep voor onderzoek is gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd. Ook voor toekomstige andere subsidieoproepen wordt mogelijk samengewerkt, indien relevant voor de doelstellingen van het subsidieprogramma.

Twee subsidierondes

 1. Begin 2024 zijn de projecten gehonoreerd van onze eerste subsidieronde 'Leefstijl in de Zorg', gericht op  de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies in de zorg.  Deze ronde doen we samen met Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en Health~Holland).  
 2. Interdisciplinaire samenwerkingsverbanden konden recent in onze tweede subsidieronde 'Leefstijl in de Zorg: implementatie en impact' subsidie aanvragen voor implementatieonderzoek binnen het thema leefstijl in de zorg. Zo willen we komen tot breed toepasbare kennis om leefstijl effectief en duurzaam in te bedden in de zorgpraktijk en om beter inzicht te krijgen in effectieve implementatiestrategieën en de werkingsmechanismen van deze strategieën.

Uit de Strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg blijkt welke onbeantwoorde vragen er nog zijn over leefstijl in de zorg; de kennishiaten. De kennisagenda is richtinggevend voor onze tweede subsidieoproep.

Commissieleden

Commissieleden Leefstijl in de zorg

Voorzitter

 • Dr. I.J.M. (Ivo) Smeele

Vice Voorzitter

 • Dr. K. (Karine) van ‘t Land

Leden

 • Prof. dr. A.J. (Amanda) Kiliaan
 • Prof. dr. A.V. (Adelita) Ranchor
 • Dr. B.G.M. (Berna) Sol-de Rijk
 • Prof. dr. E. (Emelien) Lauwerier
 • Dr. K. (Katja) van Vliet
 • Prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger
 • Prof. dr. M. (Michel) Wensing
 • Prof. dr. N.H. (Niels) Chavannes
 • Prof. dr. N. (Nick) Verhaeghe
 • Prof. dr. ir. P.J.M. (Peter) Weijs
 • Prof. dr. R.A.C. (Rob) Ruiter
 • Prof. dr. ir. E.E. (Ellen) Blaak
 • Prof. ir. R. (Ruben) Deneer
 • Prof. dr. S.J.L. (Stephan) Bakker
 • Dr. P.D.C. (Christiaan) Vis
 • Prof. dr. M. (Marcus) Leys
 • Prof. dr. M. (Mieke) Vermandere

Waarnemers

 • J.H. (Juliët) Martinière-Hoff – Ministerie van VWS
 • M. (Max) van den Bergh – Ministerie van VWS

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 14.625.000
Looptijd: 26%
Looptijd: 26 %

Vragen?

Neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Wilke van Ansem

Programmamanager Leefstijlgeneeskunde
leefstijlgeneeskunde [at] zonmw.nl

Lussi Jordanov

Programmamanager Leefstijlgeneeskunde
leefstijlgeneeskunde [at] zonmw.nl

Ruth Timmer

Programmasecretaris
Timmer [at] zonmw.nl

Op de hoogte blijven?