Actieonderzoekers Uitwerkingssubsidie Fase II

Hieronder vindt u een overzicht met de contactgegevens en het profiel van actieonderzoekers die bij ons hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor projecten binnen deze subsidieoproep. Dit overzicht werken wij regelmatig bij. Er komen dus steeds meer actieonderzoekers bij met wie u contact op kunt nemen.

Bent u zelf actieonderzoeker en wilt u zich beschikbaar stellen voor projecten binnen deze subsidieoproep? Dan kunt u het aanmeldformulier downloaden en sturen naar netwerken-lzo@zonmw.nl

Aanmeldformulier actieonderzoeker

Carolien Smits

Carolien Smits

Hogeschool Windesheim

Lector 'Innoveren met Ouderen'

Telefoonnummer+31 (0)88 469 8795
Meer over Carolien Smits
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik ben lector aan hogeschool Windesheim. Het lectoraat heet 'Innoveren met Ouderen'. Dat drukt onze ambitie uit: het leven van oudere volwassenen verbeteren, sámen met hen. Ik ben psycholoog-sociaal gerontoloog en doe al meer dan 30 jaar onderzoek rond ouder worden. Ons lectoraat doet veel actieonderzoek dat zich richt op een betere kwaliteit van leven van ouderen - thuis, in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis of in een verpleeghuis.

De doelgroepen en co-onderzoekers lopen uiteen: van relatief gezonde ouderen tot ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Wij zijn speciaal geïnteresseerd in ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten en we streven naar onderzoeksresultaten waar ouderen en professionals wat aan hebben: vooral verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en sociaal gerontologen. We ontwikkelden in co-creatie een aantal praktische tools, zoals bijvoorbeeld een handreiking methodisch casemanagement en een stappenplan Gezamenlijke Besluitvorming in complexe situaties.

Visie op actieonderzoek 

In actieonderzoek binnen de ouderenzorg doen ouderen volwaardig mee. Dit type onderzoek gebruikt de expertise van ouderen zelf en van hun professionele en informele zorgverleners. Alle partijen leren van elkaar. Het onderzoek geeft zodoende ouderen de regie terug. Onze benadering is lokaal en/of regionaal ingestoken en is gebaseerd op Person centered care (McGormack; Practice Development), Design Thinking (Steen) en Participatory learning and action (O’Reilly-de Brun).

Onze onderzoekers zijn docent en coach. Waar mogelijk zetten we studenten in. Dit doen we om deze toekomstige professionals te trainen in de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties. Maar we zetten hen vooral in omdat hun bijdrage leidt tot duurzame verbeterresultaten. Participatie van ouderen en professionals in actieonderzoek vraagt om een respectvolle attitude, een methodische benadering en veel ervaring. We prijzen ons gelukkig dat we aan deze voorwaarden voldoen.

3 publicaties

•    Stoopendaal A, Strating M, Harps A, Smits C & Bal R. (2013). Met andere ogen: zorgverbetering en borging in het project Zorg voor beter regionaal. Kwaliteit in Zorg (nr. 4), p. 25-29.
•    Finnema E, Smits C, Zwakhalen S. (red.) (2014). Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen, derde, herziene druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
•    Smits CHM, Harps-Timmerman A, Jukema JS, Stoopendaal A, Kamper AM, Strating MMH, Bal R. (2017). Sustainable care improvement programs supported by undergraduate health care education. Clinical nursing Studies, 5(3), DOI: 10.5430/xyz.v1n1p1

Vicky Drost

Meer over Vicky Drost
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik heb ruim 10 jaar werkervaring in het publieke domein. Ik werk als actieonderzoeker en adviseur bij veranderkundige vraagstukken. Mijn ervaring ligt bij samenwerkingsvraagstukken in  de zorg en het sociaal domein. Ik omschrijf mezelf als energiek, gedreven en analytisch. 

Ik werk graag – in een prettige open sfeer - aan verbetering en verandering. Samen puzzelen op taaie vraagstukken, waarbij ik er niet in geloof dat er maar een antwoord mogelijk is. Juist door vanuit een ‘whole system in the room-gedachte' het gesprek met elkaar te voeren, vanuit verschillende perspectieven een vraagstuk te belichten, te reflecteren op de dagelijkse praktijk, kunnen we komen tot verbeteringen of oplossingsrichtingen. 
Ik probeer met een positieve insteek, plezier en aandacht voor de mensen met wie ik werk een beweging en/of verbinding te creëren bij complexe vragen en samenwerkingsissues. 

Visie op actieonderzoek 

Samen met elkaar aan opgaven werken. Met professionals en de groep personen om wie het gaat uitzoeken waarom ‘het gaat zoals het gaat’ en in de praktijk (kleine) verbeteringen doorvoeren en uitproberen.

Actieonderzoek vindt plaats in de praktijk met de volgende kenmerken:

•    Participatief onderzoek. We benutten verschillende perspectieven op het vraagstuk
•    Eigenaarschap bij de professionals
•    Iteratie. We proberen en experimenteren, leren ervan en passen de inzichten direct toe. Learning by doing dus, volgens de cyclus plannen maken, uitvoeren, observeren, reflecteren, plan aanpassen, et cetera
•    Reflectie in actie. We focussen hierin ook niet alleen op ‘wat kan beter’, maar juist ook ‘wat gaat goed’. We zijn ons bewust van onverwachte inzichten, resultaten 
•    Kennisontwikkeling naast directe vernieuwing. Actie-onderzoek levert concrete kennis en inzichten op, waardoor professionals meer van elkaar kunnen leren. Het bevordert het groepsleren 
•    Onderzoeker (outsider) en onderzochte (insider) samen. We zoeken samen naar waarom een aanpak of werkwijze wel of niet werkt. 

3 publicaties

Marc Bruijnzeels

Meer over Marc Bruijnzeels
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Principal investigator van een aantal promotieonderzoeken waarin actieonderzoek is toegepast. Het betrof onderzoek naar de invoering van QuattroZorg voor CVRM in de huisartspraktijk in achterstandswijken, evaluatie van 69 samenwerkingsprojecten in de eerste lijn (SMOEL) en evaluatie van de opkomst van de geboortecentra in Nederland. Momenteel loopt een actieonderzoek naar optimalisatie van de spoedzorg (samenwerking ambulancedienst, huisartspraktijk en SEH). 

Visie op actieonderzoek 

Actieonderzoek is een krachtige methode om de implementatie van veranderprocessen te ondersteunen en tegelijkertijd data voor wetenschappelijke evaluatie te vergaren. De toegevoegde waarde van het actieonderzoek is dat de interventie/implementatie op systematische wijze wordt gemonitord. Hiermee wordt inzicht in de eigen voortgang verkregen. Dit geeft vervolgens ruimte om op basis van de evaluatie de vervolgstappen te zetten, zodat het succes van de implementatie vergroot wordt.

3 publicaties

 • Jansen YJ, de Bont A, Foets M, Bruijnzeels M, Bal R. Tailoring intervention procedures to routine primary health care practice; an ethnographic process evaluation.BMC Health Serv Res. 2007  7;7:125. 
 • Valentijn PP Ruwaard D, Vrijhoef HJ, de Bont A, Arends RY, Bruijnzeels MA. Collaboration processes and perceived effectiveness of integrated care projects in primary care: a longitudinal mixed-methods study. BMC Health Serv Res. 2015 ;15:463 
 • Hillebregt CF, Vlonk AJ, Bruijnzeels MA, van Schayck OC, Chavannes NH. Barriers and facilitators influencing self-management among COPD patients: a mixed methods exploration in primary and affiliated specialist care. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016; 12:123-133.
   

Irene Lapajian

Irene Lapajian

Advies- en onderzoeksbureau Significant

Adviseur en (medisch) organisatie-antropoloog

Telefoonnummer+31 (0)6 42 35 39 00
Meer over Irene Lapajian
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Als adviseur zet ik mij in bij verschillende advies- en onderzoeksopdrachten op het terrein van de zorg en de verbinding daarvan met het sociaal domein. Daarin ben ik gedreven om mensgerichte zorg en ondersteuning te faciliteren met focus op het cliëntperspectief. Ik heb praktijkervaring in de zorg en het sociaal domein die mij goed van pas komt in mijn dagelijks werk.

Met plezier begeleid ik verandertrajecten waarin ik naast de procesmatige kant, ruim aandacht geef aan de ‘menskant’ van de verandering, daar zit de veranderkracht. Participatieve observaties en actieonderzoek zijn hiertoe een mooi middel, waarin ‘een open blik’ en ‘samen leren door te doen’ centraal staan. Mede door mijn achtergrond in de antropologie ben ik in staat om betrokkenen van verschillende niveaus en achtergronden goed te begrijpen, belangen en perspectieven bespreekbaar te maken en gezamenlijk stappen vooruit te zetten.

Daarnaast heb ik ruime ervaring in kwalitatief onderzoek en ben ik bedreven in de gespreksvoering met zowel professionals, bestuurders en cliënten. Ik ben nieuwsgierig, gevoelig voor ‘de onderstroom’ en analytisch sterk. Ik krijg er energie van om gezamenlijk ontwikkelperspectief te creëren en daarmee een stap verder te komen.

Visie op actieonderzoek 

Belangrijkste elementen in actieonderzoek vind ik:

 • Gezamenlijkheid en eigenaarschap. Met een team van betrokkenen de zoektocht aangaan naar een oplossing voor een vraagstuk. Samen een werkwijze en plan van aanpak bedenken en vervolgens dit ook samen uitvoeren. 
 • Ruimte voor leren en ontwikkelen. Actie en reflectie en actie. Dat wil zeggen dat er ruimte is om bedachte oplossingen in de praktijk uit te proberen, dat daarop gereflecteerd wordt en op basis daarvan vervolgens een werkwijze zo nodig wordt bijgeschaafd.
 • Inzicht in de werkende principes, bevorderende en belemmerende factoren. Niet alleen focussen op ‘wat beter kan’, maar juist ook op ‘wat werkt’.

3 publicaties

 • Workshopleider bij de regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis. In de workshops begeleid ik betrokken partijen met het creëren van handelingsperspectief in knelpunten die cliënten ervaren in de zorg en ondersteuning thuis. Hierbij maak ik gebruik van de principes van zowel Actieonderzoek als Design Thinking. 
 • Begeleiding bij de implementatie van technologische innovatie in een verpleeghuis. Ik heb actieonderzoek gedaan bij verpleeghuis Evean Oostergouw bij de implementatie van ‘slim incontinentiemateriaal’. Hiervoor begeleidde ik onder andere de teamleider en kwaliteitsmedewerker en de teams op de afdelingen in de afstemming van hun werkwijze op deze innovatie. Door continu gezamenlijk met elkaar te reflecteren op handelen en effecten ontstond er een nieuwe werkwijze. Meer informatie staat in de eindrapportage op de website van Evean.
 • 41 proeftuinen experimenteren met de vormgeving van de Maatschappelijke Diensttijd: hoe raken en blijven jongeren maatschappelijk betrokken? En waarom? Middels actieonderzoek heb ik twee proeftuinen begeleidt om samen met hen te ontdekken wat de werkzame elementen zijn en wat juist niet. Door aanwezig te zijn en mee te doen en samen met de betrokkenen uit de proeftuin te onderzoeken, is het niet alleen horen hoe de praktijk werkt, maar ook zien en ervaren voor een gezamenlijk ontwerp.
   

Lieke van de Camp

Meer over Lieke van de Camp
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Mijn expertise ligt op het gebied van vraagstukken over de organisatie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen thuis. Vanuit de betrokkenheid bij verschillende onderzoeken ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze doelgroep en ken ik de uitvoeringspraktijk goed. Met mijn enthousiasme voor de inhoud, gedrevenheid en interesse ben ik in staat om onafhankelijk op te treden en betrokkenen mee te nemen. Ik maak makkelijk contact met verschillende partijen en ben sensitief voor de omgeving waarin een vraag zich afspeelt.

Voorbeeldprojecten:

 • Onderzoek naar domeinoverstijgend samenwerken waarin de zorg voor kwetsbare ouderen integraal en thuis wordt georganiseerd - ongeacht uit welk domein de zorg wordt betaald;
 • Begeleiding pilots naar de werking van de Wet zorg en dwang; 
 • Productontwikkeling behandeling door de specialist ouderengeneeskunde;
 • Onderzoek tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 
 • Begeleiding bij de implementatie van de nieuwe zorgalarmering bij zorgaanbieder.

Visie op actieonderzoek 

Om ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen, kiezen wij voor een aanpak waarbij we samen met direct betrokkenen in de praktijk onderzoeken wat de vraagstukken zijn waar betrokken tegenaan lopen bij het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen. 

Actieonderzoek is een manier van onderzoeken die hier heel goed bij past. Actieonderzoek vindt plaats in de praktijk en heeft niet alleen een kennisdoelstelling maar ook een verander- of ontwikkeldoelstelling. Op basis hiervan zijn we in staat om (gericht experimenterend) veranderingen in de geboden ondersteuning en begeleiding van betrokkenen te realiseren. En doordat we zo ervaringen opdoen met andere manieren van begeleiding en ondersteuning aan betrokkenen voor het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken, krijgen we inzicht in hoe ze werken, en met name in hoe de betrokken actoren hierin (kunnen) leren en veranderen.

3 publicaties

Ellen Selten

Ellen Selten

Mura Zorgadvies

Onderzoeker, informatiemanager en adviseur

Telefoonnummer+31 (0)488 41 74 00
Meer over Ellen Selten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

In mijn werk als adviseur bij Mura Zorgadvies ligt mijn expertise op het gebied van informatie- en projectmanagement en het ontwikkelen van zorgprogramma’s. Mura Zorgadvies ondersteunt eerstelijnszorgverleners vanuit een neutrale positie. De doelen en behoeften van de patiënt staan hierbij centraal, vanuit de kaders vanuit quadriple aim (verbeterde kwaliteit van zorg, betere zorguitkomsten, een vermindering of stabilisatie van kosten en bovenal: tevredenheid van de patiënt én zorgverlener!).

Door mijn promotie in de medische wetenschappen heb ik ervaring met diverse vormen (actie)onderzoek, zoals kwalitatief onderzoek en concept mapping methodieken. 
Ik gebruik een onderbouwde, pragmatische aanpak met oog voor verschillende belangen van betrokkenen. Samen met de patiënt én professionals ga ik aan de slag om op een projectmatige wijze veranderingen door te voeren. Dit doe ik in de vorm van creatieve werksessies, netwerkbijeenkomsten, draagvlakonderzoeken en brainstormsessies. 

Ik ben betrokken bij projecten zoals: 

 • Procesevaluatie dementienetwerken Rivierenland
 • Multidisciplinaire netwerken oncologische (na)zorg
 • Trainingen data- en informatiemanagement voor zorgverleners 

Visie op actieonderzoek

Het startpunt van actieonderzoek zijn vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Samen met de betrokkenen (zoals patiënten, zorgverleners, beleidsmakers) bedenken en zetten we de benodigde stappen om het gezamenlijke einddoel te realiseren. Hierbij is continue afstemming en evaluatie belangrijk om tussentijds te leren en bij te sturen.

Ik zorg dat het perspectief van alle betrokkenen wordt meegenomen en ik begeleid in het vinden en nastreven van het overstijgende belang. Als de werkwijze aansluit bij de belangen en doelen van alle betrokkenen blijft de energie stromen! Het actieonderzoek is daarmee ook een middel om samenwerking te versterken. Daarbij houd ik zicht op quadriple aim-doelstellingen; een verbeterde kwaliteit van zorg, betere zorguitkomsten, een vermindering of stabilisatie van kosten en bovenal: tevredenheid van de patiënt én zorgverlener!
Onze gereedschapskist is gevuld met innovatieve, creatieve werkvormen die verbindend werken. We ervaren dat dit écht ondersteunt bij het blijvend leren met elkaar.

3 publicaties

 • Selten EMH et al. Reasons for treatment choices in knee and hip osteoarthritis: a qualitative study. Arthritis Care & Research 2016; 68(9):1260-7. 
 • Selten EMH et al. Hierarchical structure and importance of patients’ reasons for treatment choices in knee and hip osteoarthritis: a concept mapping study. Rheumatology (Oxford) 2016; 56 (2): 271-8.
 • Selten EMH et al. Barriers impeding the use of non-pharmacological, nonsurgical care in hip and knee osteoarthritis: the views of general practitioners, physical therapists, and medical specialists. Journal of Clinical Rheumatology. 2017;23(8):405-410.
   

Erik van Rossum

Erik van Rossum

Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht

O.a. lector 'Wijkgerichte Zorg' bij Zuyd Hogeschool

Telefoonnummer+31 (0)6 28 80 10 06
Meer over Erik van Rossum
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik heb 25 jaar ervaring met het entameren, uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek in de ouderenzorg. Veel projecten zijn gericht op de identificatie van kwetsbare ouderen en het creëren van goede ondersteuningsstructuren. Soms ligt de focus op eerstelijns zorgprofessionals  en in toenemende mate gaat het om meer integrale modellen op het snijvlak van zorg-welzijn-wonen en in de zorgketen.

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn interprofessionele samenwerking, teamvorming en inzet van ondersteunende technologie. Onze projecten en innovatie-activiteiten zijn ingebed in netwerken waarin Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht nauw samenwerken met zorgpartners en andere stakeholders: de academische werkplaats ouderenzorg Zuid-Limburg en Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).

We hebben o.a. projecten afgerond naar proactieve zorg voor kwetsbare ouderen (NPO), transmurale zorgbrug, netwerkondersteuning voor personen met dementie, wmo-leergemeenschappen, interprofessionele samenwerking in de keten. Lopend onderzoek vindt o.a. plaats naar innoveren binnen zorgteams, verpleegkundig leiderschap in wijkteams, en buurtsteun initiatieven.

Visie op actieonderzoek 

Kenmerkend voor actieonderzoek is voor mij dat het theorie en praktijk verbindt en altijd gericht is op het vinden van praktische oplossingen voor knelpunten in de praktijk. De vraag uit de praktijk staat steeds centraal. Het vereist nauwe samenwerking tussen betrokkenen die een gezamenlijk belang of gezamenlijke ambitie hebben, en uiteindelijk met de ontwikkelde oplossing aan de slag (blijven) gaan. De vormgeving van die samenwerking en de inbreng van elke partij (en het gevoel van mede-eigenaarschap) is dan ook cruciaal in actieonderzoek en vereist zorgvuldige aandacht. Tegelijkertijd moet ook systematisch naar een oplossing toegewerkt worden. De ervaring leert dat dit het beste kan gebeuren door in relatief korte cycli aan steeds betere oplossingen te werken (meermaals doorlopen van planning, actie, evaluatie en bijstellen voorlopige oplossing).

3 publicaties

 • Rossum E van & H van Hout. Proactieve zorg voor kwetsbare ouderen: terug bij af? Huisarts & Wetenschap 2016; 59 (10): 451-53.
 • Ament B, van Dijk-de Vries A, Kempen R, Beurskens S, van Rossum E. In Verbinding. De zorg voor kwetsbare ouderen tijdens en na een ziekenhuisopname. Maastricht: Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, 2017.
 • Metzelthin SF, van Rossum E, de Witte LP, Ambergen AW, Hobma SO, Sipers W, Kempen GIJM. Effectiveness of an interdisciplinary primary care approach to reduce disability in community-dwelling frail older people: a cluster randomised controlled trial. British Medical Journal 2013; 347: f5264.
   

Gaby Jacobs

Gaby Jacobs

Universiteit voor Humanistiek

O.a. hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging

Telefoonnummer+31 (0)6 41 95 96 06
E-mailadresg.jacobs@uvh.nl
Meer over Gaby Jacobs
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

In 2002 heb ik mijn eerste participatief actieonderzoek (PAR) uitgevoerd, naar gezond leven bij lage SES-ouderen van Nederlandse en Marokkaanse herkomst. In de projectgroep participeerden: 8 ouderen, een medewerker van de GGD Rotterdam, een medewerker van het toenmalige Transact en 3 onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek. Het project heb ik uitgevoerd met subsidie van ZonMw.

Daarna heb ik andere projecten geleid op dit terrein. Een paar voorbeelden:

 • Ik heb een action learning programma ontwikkeld over empowerment in de gezondheidsbevordering
 • Ik heb een collaborative action research (4- jarig RAAK-PRO project) uitgevoerd in het primair en voortgezet speciaal onderwijs rondom de ontwikkeling van pedagogische sensitiviteit en het moreel leren van leerkrachten
 • Voor de bachelorstudenten Psychologie aan de Keele University heb ik actieonderzoek geïntroduceerd  
 • Een actieonderzoek bij Rivas bevindt zich nu in de opstartfase. Dit onderzoek heeft als doel aandacht voor zingeving te integrereren in de dagelijkse zorgpraktijk 

Mijn interesse en expertise liggen vooral op het vlak van zorg en welzijn. Maar ik heb mijn actieonderzoekexpertise ook op andere terreinen ingezet. Participatie en samenwerking vind ik extra interessant. Hoe geef je deze principes vorm? Wat werkt daarin, hoe werkt dat en voor wie werkt het? En hoe kun je een wat stroeve samenwerking ontstroeven? 

Ik zie het - als hoogleraar in de geestelijke verzorging - ook als mijn taak de ontwikkelingen op het terrein van bijvoorbeeld zingeving in de zorg, menswaardige zorg, en persoongerichte benaderingen met actieonderzoek te ondersteunen.

Visie op actieonderzoek 

Actieonderzoek kent meerdere vormen. De variant waar ik het meest aansluiting bij zoek is participatief actieonderzoek. Dit type onderzoek dient namelijk meerdere doelen: kennisontwikkeling, ontwikkeling/verandering van de praktijk en de professionele ontwikkeling (leren of empowerment) van de deelnemers. De belangrijke vraag daarbij is altijd: participatie van wie, waarin, waartoe en hoe?

In elke fase of stap dient die vraag gesteld te worden; er is geen vaste stelregel of recept. Ook het cyclische karakter van actieonderzoek spreekt me aan: van te voren weet je niet waar je gaat uitkomen (designing the plane while flying it), hoewel er wel sprake is van de spreekwoordelijke stip op de horizon en de tools en competenties om daar als groep of netwerk samen naar toe te werken. ‘Het proces is evenzeer van belang als de uitkomst’ is een cliché, maar al te waar in actieonderzoek. Zeker als het doel is om samenwerking te bevorderen met het oog op goede en efficiënte zorg of ondersteuning, vindt de implementatie daarvan gaandeweg plaats. Tot slot drukt de beroemde uitspraak van Kurt Lewin uit wat mij zo aanspreekt in actieonderzoek: If you want to understand something, try to change it.  

3 publicaties

 • Lieshout, F. van, Jacobs, G. & S. Cardiff (2017) Actieonderzoek. Principes van verandering voor zorg en welzijn. (Boom/Lemma)
 • Schenkels, A. & G. Jacobs (2018). Designing the plane while flying it: concept co-construction in a collaborative action research project, Educational Action Research http://dx.doi.org/10.1080/09650792.2018.1429286.
 • Jacobs, G. (2016). ‘A guided walk in the woods’: boundary crossing in a collaborative action research project, Educational Action Research, 25(4): 575-593. 

Madelon Eelderink

Madelon Eelderink

7Senses

Trainer Participatory Action Research

Telefoonnummer+31 (0)6 39 89 50 95
E-mailadresmadelon@7sens.es
Meer over Madelon Eelderink
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Madelon Eelderink is oprichter van 7Senses (2013) en gespecialiseerd in Participatory Action Research (PAR, actieonderzoek). Met 7Senses streeft ze naar het versneld behalen van de Sustainable Development Goals door diverse belanghebbenden rondom een vraagstuk op een andere manier met elkaar te laten samenwerken. Met PAR faciliteert zij de ‘community-up’ co-creatie van innovaties en oplossingen die passen bij de doelen en behoeften van alle belanghebbenden. 

Haar fascinatie voor en ambities met PAR zijn ontstaan uit haar actieonderzoek in een afgelegen dorp in Guatemala naar (preventie van) kindersterfte, voor haar afstuderen International Public Health aan de VU in Amsterdam. Met lokale middelen wisten belanghebbenden dit complexe probleem aan te pakken en ontstond er lokaal een bijzondere, duurzame samenwerking die ook op andere domeinen tot mooie resultaten leidde.

Sinds 2013 voeren Madelon en haar team wereldwijd actieonderzoek uit op diverse onderwerpen, zoals armoede, onderwijs, natuurbescherming en volksgezondheid en begeleiden zij actieonderzoekers in diverse landen. Ook in Nederland voert Madelon met haar team actieonderzoek uit en begeleidt zij zulke trajecten, met name in de gezondheidszorg, het sociale domein en de energiesector. 

Momenteel voert Madelon een PhD-traject uit voor de Universiteit Utrecht op de werkwijze en het effect van PAR in sociaal-ecologische systemen.

Visie op actieonderzoek 

Actieonderzoek is voor mij dé manier om complexe vraagstukken aan te pakken. De manier waarop nieuwe innovatieve oplossingen ontstaan vanuit de gehele gemeenschap -waar ik als actieonderzoeker en de verschillende belanghebbenden afzonderlijk nooit aan gedacht zouden hebben - vind ik fascinerend. Ook word ik enorm blij van de positieve energie die ontstaat bij de betrokkenen en hoe het behalen van de eerste successen leidt tot meer vertrouwen, een betere samenwerking en nieuwe initiatieven. Dit is voor mij de motivatie geweest om een organisatie op te bouwen die zich richt op puur de methodiek van actieonderzoek en ik hoop dit voor de rest van mijn carrière te mogen blijven doen.

3 publicaties

 • Eelderink, M., and J. Verster. 2010. Development of a Community-specific Health Promotion Plan to Improve Children’s Health in Rural Guatemala. International Journal on Disability and Human Development 9 (1): 35–46.
 • Eelderink, M., Vervoort, J., Snel, D., & de Castro, F. (2017). Harnessing the plurality of actor frames in social-ecological systems: ecological sanitation in Bolivia. Development in Practice, 27(3), 275–287. doi.org/10.1080/09614524.2017.1291583
 • Eelderink, M., Vervoort, J. And van Laerhoven, F. (2019?). Using Participatory Action Research to operationalize Critical Systems Thinking for pluralistic definitions of wicked problems in in social ecological systems.

Elena Bendien

Elena Bendien

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Metamedica

Sociaal gerontoloog

Telefoonnummer+31 (0)20 444 82 66
Meer over Elena Bendien
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik ben sociaal gerontoloog met expertise op het gebied van vitaliteit en goed ouder worden. Ik ben geïnteresseerd in hoe we de oude dag zinvol kunnen besteden en met uitdagingen zoals gezondheidsproblemen kunnen leren omgaan. Daarbij denk ik aan de veerkracht van ouderen zelf, maar ook aan de goede samenwerking met professionals die ouderen kunnen faciliteren, zonder de regie uit hun handen te nemen.

In mijn onderzoeksprojecten heb ik samen met ouderen gewerkt. 3 voorbeelden zijn:

 1. Het project ‘Ouderenvriendelijk Buitenveldert’ over hoe ouderen betekenis geven aan het begrip ‘ouderenvriendelijke buurt’
 2. Het project ‘Meedoen is Meetellen’ voor de vrijwilligersorganisatie Feest van Herkenning, die kwetsbare ouderen en ouderen met dementie ondersteunt met herinneringssessies
 3. Het project ‘Voorbereid op voorzorg’ dat samen met oudere bewoners van Amstelveen is uitgevoerd met als doel het begrip ‘voorzorg’ invulling te geven en in de concrete vormen van ondersteuning te vertalen.

Visie op actieonderzoek 

Mijn streven is dat nieuwe initiatieven niet voor ouderen maar door en met ouderen worden ontwikkeld. Zo kunnen ouderen hun stem laten horen. Uit ervaring weet ik dat ideeën die door ouderen zelf worden gedragen de grootse kans van slagen hebben.

Mijn werkwijze is gebaseerd op participatief actieonderzoek (PAR). PAR betekent dat ouderen optreden als gelijkwaardige deelnemers, uitvoerders en eigenaren van het project. Zo kunnen ouderen onderzoeksvragen opstellen, zelf andere ouderen benaderen/interviewen en gezamenlijk de analyse uitvoeren. Ik ben dan een facilitator die meedenkt en, als dit nodig is, de resultaten opschrijft. Na afloop van het project kan dan het team doorgaan met activiteiten.

PAR is gebaseerd op een pluriformiteit van perspectieven die door alle deelnemende partijen worden gedragen. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor het vormen van een onderzoeksteam, waarin ouderen, onderzoekers en andere professionals samenwerken. Samen met de ouderen-onderzoekers doen we aanbevelingen om continuïteit van de veranderingen die het project op gang heeft gebracht te waarborgen. 

3 publicaties

Carina Pittens

Carina Pittens

VU Amsterdam - Athena Instituut

Assistant Professor Patient Involvement

Telefoonnummer+31 (0)6 15 37 01 06
Meer over Carina Pittens
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Carina Pittens is werkzaam als universitair docent op betrokkenheid van meerdere stakeholders (inclusief cliënten) in de gezondheidszorg, onderzoek en beleid. Haar expertise is gericht op kennis co-creatie, patiëntenparticipatie en leerprocessen. Ze heeft uitgebreide ervaring met kwalitatief en participatief onderzoek (waaronder actieonderzoek) en reflexief leren. Ze is betrokken geweest bij tal van (inter)nationale onderzoeksprojecten waar ze op verschillende domeinen de totstandkoming van betekenisvolle samenwerkingsverbanden (met aandacht voor cliëntenparticipatie) heeft gefaciliteerd en het effect daarvan heeft bestudeerd.

Daarnaast heeft ze twee jaar gewerkt bij Vilans (Kennisinstituut Langdurige Zorg) voor o.a. het programma Waardigheid en trots. Daarbij heeft ze een actieonderzoek geleid naar leiderschap in alle lagen van de verpleeghuisorganisaties (onderdeel van het kennisprogramma Waardigheid en trots), waarbij zij - met actieonderzoek - o.a. heeft gekeken naar de professionele verantwoordelijkheid van zorgmedewerkers (horizontaal leiderschap). 

Visie op actieonderzoek 

Ik vind actieonderzoek een erg passende methodologie die een praktijkvraag als uitgangspunt neemt en betrokkenen ondersteund bij het in gang zetten van veranderingen. Op gestructureerde wijze en in haalbare (tussen)stappen wordt gezamenlijk gewerkt aan duurzame verbeteringen. Alle betrokkenen – bijvoorbeeld partners uit een netwerk - werken samen aan een gemeenschappelijke vraag of probleem, waarbij door gezamenlijk leren en besluitvorming de praktijk wordt geoptimaliseerd.

Als actieonderzoeker heb ik een monitorings- en evaluatierol. Daarbij wordt steeds een continue leerspiraal doorlopen: (1) waarneming, (2) analyse, (3) reflectie en (4) (aanpassing van) activiteiten. Op basis van waarnemingen wordt samen met betrokkenen gekeken naar passende vervolgstappen. Hierbij ligt eigenaarschap steeds bij de betrokkenen. Zij gaan actief aan de slag met leren en verbeteren: elke activiteit is tegelijkertijd een interventie om reflecteren en leren gericht op verandering te bevorderen.

Voor het uitvoeren van actieonderzoek heb ik veel ervaring met de gevalideerde (actieonderzoek)methodiek van Reflexieve Monitoring in Actie.

3 publicaties

 • Pittens, C., Minkman, M. (2018) Prangende vraagstukken in de verpleeghuiszorg. Thema’s voor verdiepend actie-onderzoek in de verpleeghuispraktijk. Kwaliteit en Veiligheid in Zorg.
 • Pittens, C., Zonneveld, N., Vermunt, P., Minkman, M. (2018) Leiderschap in alle lagen van de organisatie. Eindrapportage. Utrecht: Vilans.
 • Pittens, C.A.C.M. (2013) Knowledge co-production in health research, policy and care practice. Patient involvement in health-related decisions. Amsterdam, VU University. PhD thesis.

Tineke Abma

Tineke Abma

Amsterdam UMC

Professor Participation & Diversity

Telefoonnummer+31 (0)20 44 48 219
E-mailadrest.abma@vumc.nl
Meer over Tineke Abma
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Mijn ervaring en deskundigheid liggen op het terrein van participatief actieonderzoek. Ik begeleidde de betrokkenheid van ouderen en andere belanghebbenden om gezamenlijk onderzoek te doen. Onder meer binnen verzorgings- en verpleeghuizen, maar ook in de context van en met thuiswonende ouderen (waaronder Age-friendly city/ouderenvriendelijke wijk). Doel was steeds om partnerschap op te bouwen en samen onderzoek te doen om de praktijk van zorg nog beter af te stemmen op de behoeften en wensen van ouderen. 

Visie op actieonderzoek 

Actieonderzoek staat voor het leren van en reflecteren op participatieve acties ter verbetering van de zorgpraktijk. Participatie betekent dat alle betrokkenen, in dit geval huisartsen, wijkverpleegkundigen maar ook ouderen, belang hebben bij en van belang zijn voor het onderzoek. Het thema van onderzoek moet dus voor ieder belangwekkend zijn om er een zinvolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Werken vanuit partnerschap staat en valt met een open, respectvolle en gelijkwaardige houding. Informele ontmoeting, oprechte interesse in elkaar en samen zoeken naar manieren om eventuele knelpunten op te lossen staan hierbij centraal. De onderzoeker is in dit proces eerder een facilitator dan expert, en zorgt voor de condities om samen onderzoek te doen.

3 publicaties

 • Abma, T.A. (2010) Herinneringen en dromen van zeggenschap. Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg. Boom/Lemma: Den Haag.
 • Groot, B. en T.A. Abma (2018) Participatory Health research with older people in The Netherlands (pp. 165-179). In: Wright, M.T. & K. Kongats (Eds) In: Participatory Health research, Springer Nature Switserland.
 • Abma, T.A. & V. Baur (2014)User involvement in long-term care. Toward a care ethics approach. Health Expectations, 27 April 2014. DOI: 10.1111/hex.12202. 

Minke Nieuwboer

Meer over Minke Nieuwboer
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik werk als adviseur/onderzoeker bij het Radboudumc (afdeling Adviesgroep Procesverbetering en Implementatie). Mijn interesse gaat uit naar het verbeteren van de eerstelijnsouderenzorg via netwerksamenwerking. Ik heb de laatste 10 jaar expertise opgebouwd met lokale netwerkvorming via de projecten ‘Ateliers in de eerste lijn’ en ’DementieNet’. Dit heeft geresulteerd in een beproefde aanpak voor interprofessionele samenwerking in de wijk en inzicht in voorwaarden en succesfactoren. Mijn competenties in de begeleiding van de netwerken zijn: open communiceren, aanpassen aan context, vindingrijk zijn en gevoel hebben voor onderlinge verhoudingen en belangen. Het geeft me energie om als adviseur/onderzoeker samen met professionals en ouderen te zoeken naar werkende oplossingen.

Visie op actieonderzoek

Via actieonderzoek is het mogelijk om praktijk en wetenschap dicht bij elkaar te brengen. Het resultaat staat niet vooraf vast, maar wordt gecreëerd met inbreng van de praktijkprofessionals en ouderen zelf. Daardoor ontstaan maatoplossingen die echt werken en waar de netwerkdeelnemers zich zelf verantwoordelijk voor voelen. Juist in de complexe context van de lokale eerstelijnsnetwerken is dit type onderzoek passend. We hebben de nodige ervaring opgedaan met deze vorm van onderzoek in het ontwikkelen van de DementieNet-aanpak via het systematisch doorlopen van korte cycli van verbeteringen, plannen, actie, evalueren en bijstellen.

3 publicaties

 • Nieuwboer MS, Perry M, van der Sande R, Maassen I, Olde Rikkert MGM, van der Marck MA. Identification of influencing factors and strategies to improve communication between general practitioners and community nurses: a qualitative focus group study. Family practice. 2018;35(5):619-25
 • Nieuwboer MS, Richters A, van der Marck MA. Triple aim improvement for individuals, services and society in dementia care : The DementiaNet collaborative care approach. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie.2017;50(Suppl 2):78-83.
 • Schers H, Nieuwboer M, Molleman G. de Groot M. Wijkgerichte aanpak in de eerste lijn werkt. Medisch contact. 2014; juni:1323-1325
   

Jeanet Landman

Jeanet Landman

Universitair Medisch Centrum Groningen (Gezondheidswetenschappen - afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek)

Senior onderzoeker en projectleider

Telefoonnummer+31 (0) 6 30 31 26 31
Meer over Jeanet Landman
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Na de opleidingen Fysiotherapie en Bewegingswetenschappen heb ik 12 jaar gewerkt als onderzoeker bij het Leefstijl Trainingscentrum. Ik deed daar een vorm van participatief onderzoek naar de ontwikkeling en effectiviteit van leefstijltrainingen voor mensen met chronische aspecifieke lichamelijke klachten en ben in 2005 gepromoveerd op dit onderzoek.

Ik werk nu als senior onderzoeker bij TGO met als aandachtsgebied Autisme Spectrum Stoornissen en maatschappelijke participatie, onder andere in de door ZonMw ondersteunde Academische Werkplaats Autisme. In mijn rol als projectleider van projecten bij Toegepast GezondheidsOnderzoek - onder andere van de door ZonMw gefinancierde projecten ‘De Sensatie van een Goed Leven’ en ‘WerkWeb-Autisme’, in mijn promotietraject, een project in Zuid-Oost Azië rondom programma’s voor hypertensie en diabetes en bij verschillende projecten bij Zorggroep Alliade (ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg) - verbind ik praktijk en wetenschap met actieonderzoek. Ik heb vooral ruime ervaring en expertise met het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Visie op actieonderzoek

In actieonderzoek in de zorg werken de mensen waar het om gaat in het onderzoek nauw samen met onderzoekers aan een gezamenlijk doel: verbeteren van de kwaliteit van die zorg. Ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis zijn gelijkwaardig in dit onderzoek en worden bij elkaar gebracht om programma’s/interventies/behandelingen te ontwikkelen en/of te verbeteren, al gaandeweg het onderzoek. Gevonden (tussen)resultaten over bijvoorbeeld achtergronden van succes- en faalfactoren van (implementatie van) het programma in het onderzoek, leiden direct tot aanpassingen van de te onderzoeken praktijk – actie dus.

Voor actieonderzoek is het heel belangrijk om in het betrokken netwerk een veilige en prettige werksfeer te ontwikkelen, zodat op gelijkwaardige wijze kan worden gecommuniceerd. Dat is essentieel om bovenstaande te bewerkstelligen. Daarvoor is regelmatig contact nodig: fysieke bijeenkomsten waarin iedereen elkaar kan ontmoeten en in een open dialoog van gedachten kan wisselen over de relevante onderwerpen voor het project. 

3 publicaties

•    Op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector zijn de tussenresultaten en -producten te vinden van ‘De Sensatie van een Goed Leven’ (project is 2 jaar bezig en loopt nog tot en met 2020). 
•    Landsman J, Brouwer S, Vervoort J. (2017) Eigen regie voor opleiding en werk: Zelfmanagement-instrument voor mensen met een autisme spectrum stoornis: ontwikkeling, blauwdruk en implementatieplan. 1-Mar-2017 Utrecht: Arbeidsdeskundig Kenniscentrum. ISBN 978-90-367-9658-3 . Dit onderzoek is de basis voor het project ‘WerkWeb-Autisme’ (1 jaar bezig, nog 1,5 jaar te gaan en lancering 2 april 2019). Op deze website staat hierover meer informatie.
•    Landsman (2005) Proefschrift: “Building an effective short healthpromotion intervention”. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen.

Evert Jan van Hasselt

Evert Jan van Hasselt

7Senses

Innovatieleider (o.a.)

Telefoonnummer+31 (0)6 83 60 17 58
Meer over Evert Jan van Hasselt
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Evert Jan houdt zich al jaren bezig met andere manieren van samenwerken, bijvoorbeeld zonder hiërarchie of aansturing. Hij schreef daar verschillende boeken over en geeft geregeld lezingen. Evert Jan ontdekte participatief actieonderzoek als de ideale methodiek om een dergelijke vorm van samenwerking op gang te brengen en sloot zich om die reden aan bij 7Senses.

Vanuit 7Senses is Evert Jan betrokken bij uiteenlopende actieonderzoeken, waaronder het actieonderzoek gericht op eenzame ouderen in de Utrechtse wijken Ondiep en Pijlsweerd, woongeluk in de L-flat in Zeist, het betrekken van de Zeister bevolking bij verduurzaming (Samen Duurzaam Zeist) en het redden van het koraal in het Nederlands deel van het Caraïbisch gebied.

Visie op actieonderzoek

Actieonderzoek begeleidt een gemeenschap bij het vinden van hun gemeenschappelijke wil en vervolgens bij het ontwikkelen van gemeenschappelijk gedragen doelen en acties op basis van die gemeenschappelijke wil. Door binnen een gemeenschap uiteenlopende perspectieven op thema’s, problemen en oplossingen te onderzoeken en inzichtelijk te maken voor de verschillende belanghebbenden en daar vervolgens een dialoog over te faciliteren, zien betrokkenen raakvlakken en ontdekken ze waar hun verschillende belangen aansluiten en hoe ze op elkaars ideeën kunnen doorbouwen. Doordat ze daar vervolgens zelf gezamenlijke actieplannen op definiëren, ontstaat verbinding en gedeeld eigenaarschap. Actieonderzoek leidt tot oplossingen die anders nooit gevonden zouden worden.

3 publicaties

 • Ecosystem for Business – From Efficiency to Effectiveness (Society 3.0 Foundation, 2013)
  Boek over wat we over samenwerking kunnen leren van mieren in een mierenkolonie. Die werken op organische wijze samen zonder aansturing en toch bijzonder effectief!
 • Van CEO naar tuinman – De rol van leiderschap in het nieuwe organiseren (Business Contact, 2014)
  Boek over leiderschap bij organisch samenwerken. Dit lijkt meer op hoe een tuinman zijn tuin bewerkt dan de traditionele CEO. De tuinman geeft zijn planten geen opdrachten, maar creëert optimale omstandigheden waarin de planten de tuin maken, zoals de tuinman hem ongeveer in zijn hoofd heeft.
 • Niet alleen meedenken, maar ook meedoen (VNG Magazine, februari 2018).
  Artikel over het activeren van de Zeister samenleving om bij te dragen aan ambitieuze duurzaamheidsdoelen.

 

Loes van Bokhoven

Loes van Bokhoven

Universiteit Maastricht en Medisch Centrum Elsloo

Huisarts en universitair hoofddocent aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde

Telefoonnummer+31 (0)6 10 75 40 03
Meer over Loes van Bokhoven
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik ben praktiserend huisarts en universitair hoofddocent (UHD) aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht. Mijn aandachtsgebied is het beter interprofessioneel leren samenwerken in de praktijk. In de praktijk ben ik oprichter van een interprofessioneel zorgnetwerk voor alle ouderen in de wijk. Daarin werken huisartsen, paramedici, apotheker, thuiszorg en intramurale ouderenzorg samen om onze zorg voortdurend te verbeteren. Dat doen we door gesignaleerde verbeterpunten projectmatig op te pakken. Het zorgnetwerk werkt nauw samen met burgerinitiatieven in de wijk en de gemeente/ sociaal domein.

Als UHD begeleidde ik verschillende actieonderzoekstrajecten, zoals naar het opstellen van een gezamenlijk zorgplan voor ouderen binnen de eerste lijn. De lessen uit deze projecten worden inmiddels toegepast en verder ontwikkeld in verschillende settings, waaronder het sociale domein. Onze groep bestaat uit professionals, docenten en wetenschappers vanuit zowel mbo, hbo als wo en heeft expertise in o.a. interprofessioneel leren/samenwerken in zorg en welzijn, ontwerpgerichte werkvormen, onderwijskunde en veranderkunde.

Visie op actieonderzoek

Het uitgangspunt in actieonderzoek zijn de verbeterpunten uit de dagelijkse praktijk. Samen met andere professionals en de doelgroep ouderen worden deze op een systematische manier opgepakt. Op die manier wordt gebouwd aan een lerende cultuur. De zorg is voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt van zorg en sociaal domein dat zij functioneren als lerende netwerken, waarin ruimte en handvatten zijn voor kritisch reflecteren, uitproberen en evalueren.

Actieonderzoek draagt bij aan het vormgeven van dergelijke netwerken. Het mooie is dat samenwerken aan concrete, praktijkrelevante, verbeteringen niet alleen een doel is. Mijn ervaring is dat het tegelijk een middel is om de onderlinge samenwerking binnen organisatie of netwerk te versterken. In actieonderzoek vind ik het belangrijk dat het wiel niet steeds zelf wordt uitgevonden, maar dat we ook leren van best practices elders. Verder staat voor mij centraal dat praktijkervaring wordt gecombineerd met een stevige vakinhoudelijke, methodologische, onderwijskundige en veranderkundige basis.

3 publicaties

 • Van Dongen JJJ, van Bokhoven MA, Goossens W, Daniëls R, van der Weijden T, Beurskens. A. Development of a customizable programme for improving interprofessional team meetings. An action research approach. Int J Integr Care 2018;1(8)
 • Van Dijk-de Vries A, Rulkens L, Janssen H, van Bokhoven L. Domeinoverstijgend samenwerken in een wijk, kan dat? Samen leren als zorgteam, gemeente en zorgverzekeraar. De Eerstelijns 2018;10(5):40-42
 • Van Dongen J, van Bokhoven L. Vergeet de voorzitter niet! TVZ tijdschrift voor verpleegkundig experts 2015; 125(5):19-20.

 

Famke van Lieshout

Famke van Lieshout

Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

Lid lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering

Telefoonnummer+31 (0)6 10 91 99 97
Meer over Famke van Lieshout
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Famke van Lieshout is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en docent-onderzoeker. In 2013 promoveerde zij aan de University of Ulster (UK) op een studie die gericht was op het complexe samenspel tussen de actieonderzoeker en de context en hoe deze hierin het best begeleid kan worden.

Haar interesses zijn faciliteren en leiderschap in transformationele processen, de waarde van systems of support binnen dergelijke processen en persoonsgerichte methoden van werken. Verder is zij gepassioneerd over het gebruik van kunst, creativiteit en verhalen bij het doen van onderzoek en het ontwikkelen van gezondheidszorg-contexten.

Famke faciliteert een actieonderzoek binnen een zorginnovatiecentrum (ZIC), begeleidt BA- en MA-afstudeerprojecten met actiegerichte onderzoekdesigns en is mede-ontwikkelaar van de landelijke leergang actieonderzoek/ ontwerponderzoek. Zij geeft verder diverse trainingen en cursussen over actieonderzoek. Ook is zij bij Fontys kartrekker van de ontwikkeling van een leeromgeving voor hbo-docenten die MA-studenten begeleiden bij het doen van actieonderzoek.

Visie op actieonderzoek

Ik benader participatief actieonderzoek vanuit een relationeel-constructionistisch en kritisch-emancipatoir perspectief. Dat houdt in dat deze vorm van onderzoek gekenmerkt wordt door een relationeel proces van betekenisgeving waarbij belanghebbenden gezamenlijk een praktijk vormen en hervormen en waar de uitkomst niet van te voren vaststaat.

Er wordt een drieledig doel na gestreefd: praktijkontwikkeling/ verbetering, van elkaar leren en professionele groei en kennisontwikkeling. Een diversiteit van onderzoeksmethoden kan ingezet worden in diverse fasen van het onderzoek om antwoorden te verkrijgen op verschillende vragen die gedurende het proces geformuleerd worden.

Het gebruik van verhalen en creatieve kunstvormen worden actief ingezet om belichaamde kennis tastbaar te maken en om hier woorden aan te geven. Persoonsgerichtheid is een belangrijk principe (uitgangspunt) dat mij richting geeft in hoe ik - als onderzoeker, facilitator van leren en ontwikkelen en ook actor - in relatie sta tot anderen en omgekeerd.

3 publicaties

 • Lieshout van, F. (2013). Taking Action for Action. A study of the interplay between  contextual and facilitator characteristics in developing an effective workplace culture in a Dutch hospital setting, through action research. (PhD), University of Ulster, Belfast, UK
 • Van Lieshout, F., Jacobs, G., Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek: Principes voor verandering in zorg en welzijn. Van Gorcum, Assen (NL).
 • Jacobs, G,. Cardiff, C., Lieshout van F. (2018) Actieonderzoek: de praktijk centraal! TVZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap. Volume 128, Issue 4, pp 56–57

 

 

Alistair Niemeijer

Alistair Niemeijer

Universiteit voor Humanistiek

Universitair docent Zorgethiek en Beleid

Telefoonnummer+31 (0)30 23 90 100
Meer over Alistair Niemeijer
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Sinds 2013 ben ik universitair docent Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek en geef ik o.a. les in zorgethiek en kwalitatieve onderzoeksmethoden aan verschillende zorgprofessionals. Daarnaast ben ik als onderzoeker betrokken (geweest) bij meerdere onderzoeken in zorg en welzijn. Een van die onderzoeken was mijn promotieonderzoek naar goede zorg met technologie in de langdurige zorg. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij een responsief onderzoek naar de waardigheid van kwetsbare Utrechters (i.s.m. de Gemeente Utrecht) en bij een actieonderzoek naar vrijheidsbeperkingen in de ouderenzorg (i.s.m. het VUmc). Verder was ik onderzoeker bij een responsief onderzoek naar onbegrepen gedrag van mensen met een ernstig verstandelijke beperking (i.s.m. het VUmc en het CCE).

Als onderzoeker én vader van een meervoudig gehandicapt zoontje heb ik affiniteit met (de zorgpraktijk van) mensen met langdurige/chronische beperkingen. Hierbij heb ik specifieke aandacht voor kwetsbaarheid en verschillende vormen van kennis, waaronder ervaringskennis. Ik gebruik vaak verschillende manieren om onderzoek te doen. Actieonderzoek is in mijn optiek slechts één manier. Door kritisch te kijken naar de verschillende elementen die in sociale praktijken een rol spelen - inclusief de specifieke rol van ervaringskennis van chronisch zieke patiënten - beoog ik met mijn onderzoek uiteindelijk het partnerschap met patiënten en cliënten te stimuleren en te verbeteren.

Visie op actieonderzoek

Het mooie aan actieonderzoek is dat het (vaak) beter de details van de alledaagse problematiek van mensen in de (zorg)praktijk blootlegt dan dan dat enquêtes of andere klassieke methoden dat doen. Dat heeft deels te maken met het feit dat kennis bij actieonderzoek ‘gedemocratiseerd’ is: de onderzoeker laat de gemeenschap of praktijk waarin hij onderzoek doet net zo veel meedoen en meedenken  en geeft de gemeenschap dezelfde status als iemand met een meer academische achtergrond.

Als onderzoeker kun je volgens mij niet zeggen dat je verantwoordelijkheid stopt bij het opleveren van wetenschappelijke kennis - als je je begeeft op terreinen als zorg en welzijn en daar onderzoek doet dat zich richt op verandering. Je signaleert problemen en die onderzoek je om tot oplossingen te komen. Daarbij vraag je mensen tijd vrij te maken voor een onderzoek. Je hebt in mijn ogen dan een verantwoordelijkheid om te kijken hoe je deze kennis optimaal benut.

Actieonderzoek laat goed de 'rommelige kant' van onderzoek doen zien. Het verschil tussen de schijnbare rechtlijnigheid van onderzoek in onderzoeksverslagen en/of -artikelen en de daadwerkelijke praktijk is vaak groot. Bij (gedegen) actieonderzoek is de onderzoeker daar heel open over.

3 publicaties

 • Niemeijer, A. (2015). Exploring good care with surveillance technology in residential care for vulnerable people.  Amsterdam: VU University Press
 • Niemeijer, A. & Visse, M. (2016). Challenging standard concepts of ‘humane’ care through relational auto-ethnography. Social Inclusion 4 (4): 168-175.
 • Schmidt, J., Niemeijer, A., Leget, C., Trappenburg, M. & Tonkens, E. (2018). De Waardigheidscirkel. Den Haag: ZonMw

 

 

Shaun Cardiff

Shaun Cardiff

Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

Docent en programmaleider professionele ontwikkeling

Telefoonnummer+31 (0)6 19 27 97 23
Meer over Shaun Cardiff
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik werk sinds 2001 als docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid - en ik ben van huis uit (intensive care) verpleegkundige. Sinds 2002 ben ik lid van het lectoraat en in deze functie actief in onderwijs, onderzoek en in projecten die gericht zijn op evidence-based practice, professionele ontwikkeling, ontwikkeling van de beroepspraktijk, persoonsgerichte praktijkvoering en (vakinhoudelijk) leiderschap.

Ik heb ervaring in het (bege)leiden van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en van actieonderzoek. In 2014 ben ik gepromoveerd op een actieonderzoek over persoonsgericht leiderschap.

Persoonsgerichte praktijkvoering is de focus van het lectoraat en dat definiëren wij als het voortdurend samen vormgeven van relaties en structuren binnen zorg-,  leer- en werkomgevingen. En dat op zo'n manier dat eigen regie en waardigheid van alle betrokkenen worden gerealiseerd. Mijn interesse ligt in het co-creëren van omgevingen waarin zorgvragers (en familie) en professionals tot hun recht komen. Huidige projecten zijn o.a.:

 • Consultant bij een Europees project waarin een model wordt ontwikkeld voor duurzame zorg aan mensen die leven met dementie
 • Leergemeenschap waarin regieverpleegkundigen in de ouderenzorg en wijkverpleegkundigen hun leiderschap ontwikkelen
 • Gedeelde besluitvorming in de dagelijkse praktijkvoering
 • De invloed van ‘schaduwen’ op de beeldvorming en integratie van studenten tijdens hun stage in de gehandicaptenzorg

Visie op actieonderzoek

Actieonderzoek is leren door veranderen. Mijn voorkeur is een participatieve benadering – met en voor belanghebbenden (professionals, cliënten en familie). De basisstructuur is: plannen, doen, observeren en reflecteren. Na een oriëntatiefase word(t)(en) een of meerdere actieplan(nen) opgesteld en uitgevoerd. Dan worden de gevolgen onderzocht en de groep reflecteert op de betekenis en wenselijkheid voordat nieuwe acties worden gepland.

Deze 3 kernopvattingen hebben invloed op hoe ik in actieonderzoek sta:

 • Wat een individu waarneemt, denkt en communiceert is niet noodzakelijk hoe het echt is. Openstaan voor - en werken met - meerdere perspectieven is dus belangrijk.
 • Mensen in relatie creëren omgevingen (structuren, processen en relaties). Deze omgevingen beInvloeden het toekomstige (wel)zijn van henzelf en anderen. Terwijl een groep de potentie heeft om zijn omgeving te veranderen, is deze groep zichw ook bewust van potentiele gevolgen voor anderen. Uitdagingen liggen ook in het zien van mogelijkheden en het durven experimenteren.
 • Transformationele kennis wordt in gezamenlijkheid gegenereerd. Deze kennis geeft de betrokkenen (en anderen) de kracht om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

3 publicaties

 • Lieshout van, F., Jacobs, G., & Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek: Principes voor verandering in zorg en welzijn. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Cardiff, S., & Lieshout van, F. (2014). Het kritisch-creatief hermeneutisch data-analyseraamwerk: Analyseren met in plaats van voor participanten. KWALON Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 19(2), 30-36.
 • Cardiff, S., McCormack, B., & McCance, T. (2018). Person-centred leadership: A relational approach to leadership derived through action research. Journal of Clinical Nursing, 27(15-16), 3056–3069.

Marieke Perry

Marieke Perry

Radboudumc en Radboud Alzheimer Centrum

Huisarts Velp en senior onderzoeker bij afdelingen Geriatrie en Eerstelijnsgeneeskunde

Telefoonnummer+31 (0)6 16 35 76 75
Meer over Marieke Perry
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik ben huisarts in Velp - een van de meest vergrijsde dorpen in Nederland. Daarnaast ben ik senior onderzoeker bij de afdelingen Geriatrie en Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Mijn onderzoeksgebied betreft de verbetering van integrale eerstelijnszorg voor ouderen - in het bijzonder mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ik richt mij daarbij primair op de ondersteuning van hulpverleners in het zo goed mogelijk vormgeven van deze zorg, bij voorkeur in afstemming met elkaar.

In mijn promotieonderzoek onderzocht ik het effect van een training voor huisartsen en praktijkondersteuners over dementie. Andere onderzoeksthema’s waren screening op kwetsbaarheid, multidisciplinaire samenwerking via een digitale overlegtafel en verbetering van transmurale oncologische ouderenzorg.

Op dit moment werk ik aan onderzoeksprojecten over (eerstelijns) interprofessionele samenwerking (DementieNet), advance care planning in de eerstelijn (Memorabel-project Decidem) en de relatie tussen sociale gezondheid en dementie. De brug tussen wetenschap en praktijk sla ik door mee te werken aan de totstandkoming van diverse Nederlandse dementierichtlijnen.

Visie op actieonderzoek

Wat voor mij belangrijk is voor de uitvoering van actieonderzoek is dat de doelgroep niet alleen gehoord wordt, maar ook wezenlijk betrokken is bij doorontwikkelingen en evaluatie van de implementatie(processen). Daarnaast vind ik het belangrijk ervoor te waken dat vooringenomenheid door het onderzoeksteam over hoe een te ontwikkelen dienst, product of zorgproces eruit zou moeten zien zoveel mogelijk wordt vermeden. Dit vergroot in mijn ogen de kansen op betere aansluiting bij de doelgroep en daarmee op een duurzamere en brede implementatie. Ik zie mijn eigen rol hierin als bewaker van deze waarden, maar ook als steller van kritische vragen en inbrenger van praktijkverhalen als voeding en toetsing van het proces.

3 publicaties

 • Richters A, Nieuwboer M, Olde Rikkert M, Melis R, Perry M, van der Marck M. Longitudinal multiple case study on effectiveness of network-based dementia care towards more integration, quality of care, and collaboration in primary care. PLoS One. 2018 Jun 27;13(6):e0198811
 • Nieuwboer M, Perry M, van der Sande R, Maassen I, Olde Rikkert M, van der Marck M. Identification of influencing factors and strategies to improve communication between general practitioners and community nurses: a qualitative focus group study. Fam Pract. 2018 Feb 26
 • Perry M, Melis R, Drašković I, van Achterberg T, van Eijken M, Lucassen P, Olde Rikkert M. An in-home geriatric programme for vulnerable community-dwelling older people improves the detection of dementia in primary care. Int J Geriatr Psychiatry. 2008 Dec;23(12):1312-9

 

Hans Barf

Hans Barf

NHL Stenden - onderzoeksgroep Zorg en Welzijn in Leeuwarden

Docent-onderzoeker

Telefoonnummer+31 (0)6 28 30 33 69
E-mailadreshans.barf@nhl.nl
Meer over Hans Barf
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Sinds 7 jaar ben ik docent-onderzoeker bij de NHL Stenden en de opleiding Verpleegkunde. De rode lijn in mijn werkzaamheden - nu en in het verleden - was en is altijd de kwaliteit van zorg vanuit patiënten- en/of cliëntenperspectief. Als post-doc-onderzoeker ben ik betrokken bij het FAITH-consortium en - meer specifiek - bij het onderzoek naar frailty en het perspectief van ouderen daarop.

Daarnaast ben ik betrokken bij diverse onderzoeks- en onderwijsontwikkelprojecten die gaan over ouderenzorg, de psychiatrie of het sociale domein. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en met praktijkonderzoek en toegepast onderzoek. Ik deed dit als trekker van een project of als participerend onderzoeker. Ik ben goed in staat de vraag-achter-de-vraag te achterhalen en onderzoek zo te vertalen dat het ook voor leken begrijpelijk is.

Visie op actieonderzoek

Actieonderzoek is voor mij een mooie manier om een probleem of vraag vanuit de praktijk met de praktijk te onderzoeken en te komen tot concrete veranderingen. Het verbindt vaak de doeners met de denkers en levert inzichten op over hoe een groep mensen samenwerkt en samen leert. Mensen die participeren krijgen vaak een beter inzicht in hun eigen rol en ontwikkeling. Actieonderzoek is ook een manier om de mythe van onderzoek dat het altijd groot en moeilijk moet zijn te ontkrachten. Zo is de kans groter dat er meer draagvlak is voor het onderzoek en de resultaten en dat men sneller zelf actieonderzoek inzet in de toekomst. 

3 publicaties

 • Barf H, Jager B de, Kooij E (2018). Werkplaats Sociaal Domein Friesland - Rapport 4e meting Project Gebiedsgericht werken; 17 deelrapportages op gemeente- en wijkteamniveau.
 • Finnema, E., Aalbers, B., Barf, H., Berghuis, I., Dreier, E., Haan, A., . . . Sieswerda, F. (2018). De vitale regio en de Werkplaats Sociaal Domein Friesland. In M. Coenders, J. Metselaar, & J. Thijssen (Reds.), Vital Regions - samen bundelen van praktijkgericht onderzoek (pp. 29-44). Delft, Nederland: Eburon.
 • Postma, DW., Dijkstra W., Barf, H., Boonstra, N. (2018). Wie is hier nu eigenlijk in de war? In M. Coenders, J. Metselaar, & J. Thijssen (Reds.), Vital Regions - samen bundelen van praktijkgericht onderzoek (pp. 45-58). Delft, Nederland: Eburon.

 

Gea van Dijk

Gea van Dijk

NHL Stenden - onderzoeksgroep Zorg en Welzijn in Leeuwarden en Noorderbreedte in Leeuwarden

Associate lector bij NHL Stenden en adviseur Kwaliteit en Innovatie bij Noorderbreedte

Telefoonnummer+31 (0)6 20 61 19 66
Meer over Gea van Dijk
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik ben associate lector ‘Ouderen met psychische problemen’ bij NHL Stenden, en Adviseur Kwaliteit en Innovatie bij ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte. Ik heb veel ervaring in de (ouderen)zorg, en heb mijn werk altijd gecombineerd met het doen en begeleiden van onderzoek. Het gaat hierbij om kwetsbare ouderen en om het omgaan met probleemgedrag binnen diverse sectoren. Samenwerking en het leggen van verbindingen tussen professionele zorg, de zorgorganisatie en onderzoek vormen mijn expertise.    

Projecten waar ik mij momenteel mee bezighoud als trekker of als participerend onderzoeker richten zich o.a. op het creëren van een onderzoeksklimaat op alle professionele niveaus en de cyclus 'kwaliteit van zorg – onderzoek – implementatie onderzoeksresultaten'. Ik ben ook betrokken bij actieonderzoek dat is gericht op de invloed van contextfactoren op het omgaan met probleemgedrag en bij actieonderzoek dat zich richt op het realiseren van dagbesteding bij ouderen, waarbij de eigen regie van de cliënt voorop staat.

Visie op actieonderzoek

Actieonderzoek verbindt voor mij optimaal de praktijk met onderzoek. Niet alleen staat de vraag van (medewerkers uit) de praktijk centraal, maar medewerkers doen feitelijk zelf het onderzoek of nemen zelf actief deel aan het onderzoek. Tijdens het onderzoek ontwikkel je met elkaar welke kant het op gaat met de uitvoering van het onderzoek om optimale resultaten te behalen voor de praktijk zelf.  

De verbetering van de praktijk, het verminderen van de voorgedragen problematiek doet zich ook al voor tijdens het onderzoek zelf. Dit komt doordat de deelnemers zich bewust worden van hun eigen handelen, nieuwe ideeën en handvatten genereren en gelijk met tussentijdse resultaten aan de slag gaan. Actieonderzoek enthousiasmeert. Het implementeren van de uitkomsten van het onderzoek kan beter verlopen omdat men zelf al betrokken en verantwoordelijk was voor het onderzoek en de uitkomsten ervan. Hierdoor ontstaat draagvlak voor de implementatie.

3 publicaties

 • G.C. van Dijk, T.C. Boonstra. Daar kom ik mijn bed voor uit! Nurse Academy GGZ 2019(1): 46-51.
 • G.C. van Dijk, A. Dijkstra en R. Sanderman. Belevingsgerichte zorg bij een sterk beperkende chronische aandoening: De stand van zaken van Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL) in de ouderenzorg. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2009; 119(4): 129-135.
 • G.C. van Dijk en A. Dijkstra. Passivitäten des täglichen Lebens. Die andere Seite der Medaille ATL. Pflege Zeitschrift 2006; 6: 362-365.

 

Feija Schaap

Feija Schaap

NHL Stenden - onderzoeksgroep Zorg en Welzijn in Leeuwarden

Onderzoeker

Telefoonnummer+31 (0)6 43 75 61 12
Meer over Feija Schaap
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ik ben onderzoeker bij de onderzoeksgroep Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool. Ik ben opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier heb ik de opleiding Andragogiek gedaan - een opleiding waarin actieonderzoek een prominente plaats heeft. Ik heb ruime ervaring met kwalitatief en participatief onderzoek. Als (actie)onderzoeker heb ik ervaring met ouderen met een verstandelijke beperking, kwetsbare ouderen, kinderen en jongeren. Ik heb deze onderzoeken uitgevoerd in ouderenzorg, verslavingszorg, en vanuit patiëntparticipatie.

Mijn interesse en expertise liggen vooral op het vlak van zorg en welzijn, met nadruk op ouderen. Projecten waar ik mij mee bezig heb gehouden als (actie)onderzoeker zijn gericht op de kwaliteit van zorg vanuit zowel patiëntperspectief (ouderen en kinderen) als vanuit professional-perspectief.  In deze projecten werd in een iteratief proces gewerkt aan kwaliteit van zorg, het uitvoeren van participatief onderzoek en de implementatie van de resultaten. Momenteel ben ik bezig met de afronding van mijn promotieonderzoek dat is gericht op ouderen met een verstandelijke beperking en dementie.

Visie op actieonderzoek

Actieonderzoek is voor mij een manier om te komen tot een duurzame verandering. Het is bij een uitstek een manier om vanuit een praktijkvraag bij te dragen aan een verandering die voor de betrokkenen bruikbaar is, zowel voor professionals als voor patiënten of cliënten. Door actieonderzoek wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan ontwikkeling en verandering: het generen van kennis, verandering van de praktijk en (professionele) ontwikkeling van de deelnemers. Doordat het onderzoek wordt uitgevoerd door de deelnemers zelf ontstaat er draagvlak voor verandering en implementatie van de uitkomsten en/of oplossingen. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de deelnemers zelf verder met de resultaten en dragen zij zorg voor borging binnen de organisatie.  

De verandering van de praktijk ontstaat niet pas na afronding, maar is een proces dat zich voordoet tijdens het onderzoek. Dit komt doordat de deelnemers zich bewust worden van hun eigen handelen, nieuwe ideeën opdoen en in het iteratieve proces ook met tussentijdse resultaten meteen aan de slag gaan.

3 publicaties

 • Schaap, FD; Dijkstra, GJ; Finnema, EJ; Reijneveld, SA. (2018) Dementia Care Mapping in the care for older people with intellectual disability: a process analysis according to the RE-AIM framework. Aging and Mental Health.
 • Schaap, FD; Fokkens, AS; Dijkstra, GJ; Reijneveld, SA; & Finnema, EJ (2018).Dementia Care Mapping to support staff in the care for people with intellectual disabilities and dementia: a feasibility study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.
 • Meegewerkt als participatief actieonderzoeker aan: Dedding, C; Willekens, T; & Schalkers, I (2012) Kinderparticipatie in het ziekenhuis. Een praktische inleiding. Amsterdam: VU – Athena Instituut/Stichting Kind en Ziekenhuis/Zorgbelang Nederland.

Anneke van Dijk-de Vries

Meer over Anneke van Dijk-de Vries
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Als gezondheidswetenschapper en gepromoveerd onderzoeker (promotie 2015) bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht (deelprogramma Implementation of evidence) gaan mijn interesse en aandacht uit naar ondersteuning van interprofessionele samenwerking in de eerstelijnszorg. Vanuit concrete vragen en behoeften uit de praktijk bereid ik een (actie)onderzoekplan voor, om dit vervolgens samen met de praktijk uit te voeren en het proces en uitkomsten te evalueren. Voorbeelden: opzet van een eerstelijns zorgnetwerk, evaluatie van de implementatie van een transmurale zorgbrug voor ouderen in verschillende regio’s, een interprofessionele, wijkgerichte aanpak voor onrust bij ouderen ontwikkelen. 

In het programma Limburg Meet - gericht op slimmer meten voor een betere gezondheid en zorg - faciliteer en onderzoek ik co-creatie in projecten waarin onderzoekers, patiënten/burgers, zorginstellingen en bedrijven samenwerken aan zorginnovaties. Hierdoor heb ik een brede expertise over de inzet van co-creatie-methodieken waarbij mensen van diverse achtergronden samen iets ontwikkelen. In actieonderzoeken zijn deze methodieken goed toe te passen. 

Visie op actieonderzoek

Actieonderzoek betekent in een gezamenlijk, open, actief en creatief proces iets ontwikkelen en evalueren dat waardevol is voor de praktijk. Mensen uit de lokale context blijven probleemeigenaar en leren van elkaar gedurende het proces. Actieonderzoek is dus ook meteen een middel om te leren samenwerken.

Actieonderzoek betekent dat zowel ouderen, hun naasten en professionals die bij de dagelijkse zorg betrokken zijn, participeren in alle fasen van een verbeterproject. Bij het stellen van de prioriteiten en het opstellen van een plan tot en met de uitvoering en evaluatie. Binnen Design Thinking en in de wereld van business en marketing zijn hier allerlei bruikbare methodieken voor.

De rol van de onderzoeker is om het gezamenlijk ontwikkelproces te faciliteren, de methodische aanpak te borgen en met een helikopterview te kunnen blijven kijken naar de overall lessen die uit verschillende projecten en settings kunnen worden geleerd. 
 

3 publicaties

 • Van Dijk-de Vries AN, Van Dongen JJ, Van Bokhoven, MA. Sustainable interprofessional teamwork needs a team-friendly healthcare system: Experiences from a collaborative Dutch programme, Journal of Interprofessional Care, 2017 Mar;31(2):167-169.
 • Van Dijk- de Vries AN, Ament B, Kempen GIJM, Beurskens S, Rossum E van. Zorg voor ouderen tijdens en na ziekenhuisopname. Initiatieven in drie Limburgse regio’s. Gerõn 2017; 19: 38-43.
 • Van Dijk – de Vries AN, Duimel-Peeters IGP, Muris JW, Wesseling GJ, Beusmans GHMI, Vrijhoef HJ. Effectiveness of Teamwork in an Integrated Care Setting for Patients with COPD: Development and Testing of a Self-Evaluation Instrument for Interprofessional Teams. International Journal of Integrated Care. 2016;16(1):9.
   

Marlies van Bemmel

Marlies van Bemmel

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Docent-onderzoeker bij lectoraat Innovatie in de Care

Telefoonnummer+31 (0)6 45 26 68 55
Meer over Marlies van Bemmel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

In de rol van docent-onderzoeker onderzocht ik van 2000 tot 2002 de interventies van casemanagers ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. 
In 2002 participeerde ik in een onderzoek naar het methodisch werken van casemanagers dementiezorg - samen met collega-onderzoekers van Hogeschool Windesheim - volgens de onderzoeksmethodologie practice-development. Dit heeft geresulteerd in een werkmethodiek. In deze werkmethodiek is een netwerkanalysetool ontwikkeld die nu verder ontwikkeld wordt tot een app die het netwerkgericht werken van hulpverleners faciliteert.

In 2016 startte ik een onderzoek rond het thema 'normatieve professionalisering'. Dit is een traject waarin collectief en actief geleerd wordt en waarin uiteenlopende kennisbronnen worden gebruikt om vanuit de bestaande kennis - in co-creatie - tot nieuwe ‘praktijkkennis’ te komen.  Op dit moment onderzoek ik de interventie 'Plezierige activiteiten’.

Visie op actieonderzoek

Ik zie actieonderzoek als een vorm van handelingsonderzoek. Dit onderzoek naar handelen vindt plaats in de beroepspraktijk waarbij de interactie binnen die beroepspraktijk centraal staat. 

Doel van actieonderzoek is het verbeteren van het handelen in de praktijk. Dit betekent dat een aantal processen sterk met elkaar zijn verweven: Onderzoek, zelfonderzoek/reflectie en leren. Dit maakt dat dialoog en systematische reflectie een belangrijk onderdeel vormen van dit soort onderzoek. 
Hierbij worden uiteenlopende kennisbronnen aangesproken: reguliere bronnen van evidence en andere vormen van kennis. Denk hierbij aan praktische, morele of emotionele kennis. In actieonderzoek worden deze kennisbronnen toegankelijk gemaakt en meegenomen in praktijkontwikkeling. 

3 publicaties

 • Ketelaaar N., Jukema JS., Bemmel M. van, Adriaansen M., Smits CM, et al (2015) Casemangement dementie, Methodisch werken en positionering in de keten, Een werkmethodiek ontwikkeld door drie regionale dementieketens. Windesheim
 • Ketelaar N., Van Bemmel, M. Jukema JS. De onmisbare ‘tweetaligheid’ van casemanagers dementie. Denkbeeld 01-08-2016 | Uitgave 4/2016
 • Bemmel, M. van. (2014). Netwerkanalyse-tool. Onderwijs en Gezondheidszorg, (38).6, 14-16
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website