Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) bouwt, vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector.

Over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) bestaat uit 3 programmalijnen. We besteden op deze pagina aandacht aan Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Opdracht deelprogramma kennisontwikkeling

Doel van het deelprogramma Kennisontwikkeling, in opdracht van VWS, is het versterken en ontwikkelen van (wetenschappelijke) kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuning, om zo de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur te bevorderen. Hierbij is specifieke aandacht voor het stimuleren van het lerend vermogen en innovatie van de langdurige zorg en ondersteuning. Om de kwaliteit van zorg te bevorderen, wordt gevraagd om een nauwe samenwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Bij alle activiteiten van het programma staat het perspectief van de cliënt centraal.

Het deelprogramma biedt ruimte voor innovatieve vormen van onderzoek, het ontwikkelen van kennis  en het ondersteunen van professionals verder het professionaliseren van de praktijk. Zo is er in het programma onder andere aandacht voor praktijkonderzoek naar de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en (toekomstige) professionals, talentstimulering en de ontwikkeling van alternatieve subsidievormen om onderzoek in nauwere samenwerking met de dagelijkse zorg en ondersteuningspraktijk vorm te geven.

Subsidierondes deelprogramma kennisontwikkeling

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft in 2018 t/m 2022 subsidieoproepen uitgezet voor zorg-, ondersteunings- en welzijnsorganisaties en -professionals die werken met ‘zeer kwetsbare mensen’ en ‘mensen die vanuit meerdere domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben’. Ouderen hebben in dit programma een centrale positie en krijgen specifieke aandacht - onder meer vanwege de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg

De prioritering van de onderzoeksthema’s werd in samenspraak met cliënten, professionals en andere partijen in de langdurige zorg bepaald, getoetst en gedurende de looptijd waar nodig aangescherpt.

De subsidierondes hebben verscheidene inzichten opgeleverd en enkele rondes en projecten zijn nog in de afrondende fase. De projecten die een subsidie hebben ontvangen vanuit het programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning kunt u vinden in de projectdatabank.

Commissieleden Langdurige Zorg en Ondersteuning

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter: mevrouw drs. G.J.J. (Trudy) Prins
Vice-voorzitter: mevrouw prof. dr. G.J. (Gerjan) Navis
Leden: de heer dr. D.G. (Daan) Andriessen
  de heer dr. P.C. (Dik) Hermans
  de heer prof. dr. W.J.A. (Wim) van den Heuvel
  mevrouw prof. dr. H. (Hester) Vermeulen
  de heer drs. J.L.H. (Joost) Degenaar
  de heer Prof. Dr. M.G. (Martin) Boekholdt
  de heer R.G.A. (Roelof) Ettema
  mevrouw J. (Johanna) Haanstra
Ervaringsdeskundigen: de heer G.L.M. (Gerard) Nordkamp
  mevrouw P. (Paula) van Driesten
Waarnemers: mevrouw I.D. (Ingrid) Blok

Programmalijnen Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

LZO heeft drie doelstellingen:

  1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.
  2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.
  3. Het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen in het kader van het VWS programma Eén tegen eenzaamheid.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

In de nieuwsbrief Ouderen en de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch zieken delen we met regelmaat nieuws over de voortgang van het programma. U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrieven.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 32.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Marije Blok
Senior Programmamanager
lzo [at] zonmw.nl