Subsidiemogelijkheden

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) bestaat uit 4 verschillende subsidie-instrumenten: 3 impulsen en een voucher. Deze subsidie-instrumenten komen jaarlijks (tot en met 2021) beschikbaar – 1 of 2 keer per jaar.

Startimpuls
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor wie

De Startimpuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die net starten en nog ingericht moeten worden. U wilt met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van zorg, ondersteuning en welzijn de zorg regionaal organiseren, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de cliënten in de jullie regio.

Doel

Doel van de subsidie is het stimuleren van nieuwe regionale samenwerkingsinitiatieven die verkennen hoe zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wat

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband. De ondersteuning van de samenwerking kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf verzorgen of in handen geven van een externe partij. Het staat het samenwerkingsverband vrij mensen in te schakelen die al in een andere regio ervaring hebben opgedaan met soortgelijke trajecten.

Budget

De subsidie die voor de Startimpuls kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 37.500,- en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. 

Data

De eerste ronde was geopend van 4 april tot 14 mei 2019. De subsidieronde wordt, onder voorbehoud van beschikbaar budget, in het najaar van 2019 nog een keer opengesteld. Voor deze subsidieronde is in 2019 een totaalbudget € 750.000,- gereserveerd.

Regio-impuls
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor wie

De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. U wilt met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van zorg, ondersteuning en welzijn de zorg regionaal organiseren, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de cliënten in jullie regio.

Doel

De subsidieoproep JZOJP Regio-impuls richt zich specifiek op reeds bestaande, regionale samenwerkingsverbanden, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, die hun netwerken verder willen ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ,maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wat

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van uw samenwerkingsverband. De ondersteuning van de samenwerking kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf verzorgen of in handen geven van een externe partij. Het staat het samenwerkingsverband vrij mensen in te schakelen die al in een andere regio ervaring hebben opgedaan met soortgelijke trajecten.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt maximaal € 75.000,- voor een Regio-impuls en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. 

Data

De eerste ronde was geopend van 4 april tot 14 mei 2019. De subsidieronde wordt, onder voorbehoud van beschikbaar budget, in het najaar van 2019 nog een keer opengesteld. Voor deze subsidieronde is in 2019 maximaal € 750.000 gereserveerd.

Uitvoeringsimpuls
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Uitvoeringsimpuls richt zich specifiek op samenwerkingsverbanden waarbij al een goede regiosamenwerking bestaat. De betrokken partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst of zijn bereid die te sluiten. U gaat samen werken aan een gedragen plan voor de regio of het verder ontwikkelen van een plan van aanpak. De Uitvoeringsimpuls kan alleen worden aangevraagd in aansluiting op een Startimpuls.
De subsidieoproep van de Uitvoeringsimpuls gaat naar verwachting in het najaar van 2019 open.

Voucher
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor wie

De voucherregeling van het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) biedt financiële ondersteuning aan startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een integraal en op de behoeften van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen ontwikkelen.

Doel

Een voucher vanuit JZOJP biedt financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het vaststellen van een regiobeeld op basis hiervan. Een regiobeeld is een beeld van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hiemee kunnen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en aan laten sluiten op behoeften van de mensen in de regio.

Wat

Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld. Deze externe expert richt zich op de dataverzameling en data-analyse. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt bij het vaststellen van dit regiobeeld door het kosteloos beschikbaar stellen van een basisdataset via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op een speciale pagina vindt u meer informatie over (de ontwikkeling van) deze basisdataset. Ook het toevoegen van op maat gesneden data van dataleveranciers is een optie. Op dit overzicht met expert(organisatie)s staan de contacgegevens van experts en expertorganisaties die u hiervoor u benaderen.

Budget

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, is maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor datalevering en -bewerking.

Looptijd

De subsidieronde stond open van 4 juni tot en met 9 juli. In het najaar wordt de regeling - mogelijk in aangepaste vorm - weer opengesteld.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website