Subsidiemogelijkheden

In maart 2019 is gestart met het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) om de ontstane beweging juiste zorg op de juiste plek in de regio te ondersteunen. Daarnaast ook om meer kennis te verkrijgen over hoe de beweging er in de regio uitziet en welke ondersteuning nodig is voor een duurzame doorontwikkeling.

Om de beweging te stimuleren is aan het begin van het programma gestart met drie soorten impulsen: de Start-, Regio- en Uitvoeringsimpuls. Ook zijn er vouchers uitgegeven voor het opstellen van een regiobeeld. Deze subsidiemogelijkheden zijn meerdere keren opengesteld. Dit betekent echter niet dat de oorspronkelijke subsidie-instrumenten en thema’s vast staan.

Ontwikkelingsgericht programma

Het programma JZOJP is een ontwikkelingsgericht programma. Daarbij wordt gestreefd naar goede aansluiting bij de jzojp-beweging in het veld. Door subsidierondes direct na afloop te evalueren en deze vervolgens in aangepaste vorm te heropenen, wordt een doorlopende kenniscyclus gecreëerd binnen het programma. Zo hebben tussentijdse evaluaties er bijvoorbeeld toe geleid dat Ronde 2 aangescherpt werd ten opzichte van Ronde 1.

Daarnaast betekent het dat de oorspronkelijke subsidiemogelijkheden, de impulsen en de voucher, worden herzien. We zien dat de jzojp-beweging langzamerhand een volgende fase bereikt. De focus ligt niet meer op het, in brede zin, faciliteren van de beweging. Het ligt op de op organiseerbaarheid, transformatie in de praktijk, implementatie en opschaling van best practices.

Subsidiemogelijkheden

Hieronder vindt u een beschrijving van subsidiemogelijkheden die binnen het programma JZOJP beschikbaar zijn gesteld. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u graag naar de subsidieoproepen.

Thematische samenwerking Juist Hartzorg Op de Juiste Plek

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP-beweging. Binnenkort komen de eerste subsidiemogelijkheden beschikbaar.

Regio-impuls

De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor (financiële) ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet minimaal bestaan uit een aanbieder van zorg, welzijn of ondersteuning, een financier van zorg en burgers. De ondersteuning van de samenwerking kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf verzorgen of in handen geven van een externe partij. De looptijd voor regio-impuls projecten is maximaal 24 maanden en heeft een maximum bedrag van €75.000,-.

Hier vindt u projectsamenvattingen van de Regio-impuls projecten uit Ronde 1 en Ronde 2.

Startimpuls

De Startimpuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die net starten en nog ingericht moeten worden. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit partijen als gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De samenwerking richt zich op het regionaal organiseren van ondersteuning en welzijn, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de cliënten in de regio. Het doel van de subsidie is het stimuleren van nieuwe regionale samenwerkingsinitiatieven die verkennen hoe zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren. U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband. De subsidie die voor de Startimpuls kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 37.500,- en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Hier vindt u projectsamenvattingen van de startimpuls projecten uit Ronde 1 en Ronde 2.

Uitvoeringsimpuls

De Uitvoeringsimpuls is een vervolg op de Startimpuls. Het doel van de Uitvoeringsimpuls is de doorontwikkeling van het opgezette samenwerkingsverband en het uitvoeren van de plannen die opgesteld zijn tijdens de Startimpuls. Dit alles ter verbetering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod dat gericht is op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg en aansluit bij de behoeften van de burgers. De subsidie die voor de Uitvoeringsimpuls kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 37.500,- en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.

Hier vindt u projectsamenvattingen van de Uitvoeringsimpuls.

Vouchers

De voucherregeling biedt financiële ondersteuning aan startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een integraal en op de behoeften van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen ontwikkelen. Een voucher vanuit JZOJP biedt financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het vaststellen van een regiobeeld op basis hiervan. Een regiobeeld is een beeld van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hiermee kunnen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en aan laten sluiten op behoeften van de mensen in de regio. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld. De maximale looptijd van een voucher is 9 maanden en er kan een maximum bedrag van €10.000,- worden aangevraagd.

Hier vindt u projectsamenvattingen van de vouchers (regiobeelden).

Stimulering e-health voor lopende Regio-impuls projecten

Deze subsidieronde is ter aanvulling op lopende Regio-impuls projecten. Het doel is om de reeds ingezette e-health toepassing(en) binnen het gesubsidieerde Regio-impuls project te verbreden/op te schalen en verduurzamen. Met deze subsidie wordt er ruimte gecreëerd in tijd en financiële zin om de inzet van e-health verder te brengen en te verduurzamen door bestaande barrières aan te pakken. E-health laat zich het beste omschrijven als het gebruik van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid, het welzijn en de ondersteuning en zorg te bevorderen en/of te verbeteren. E-health kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek; denk aan netwerkvorming, informatie-uitwisseling, zorg op afstand, maar bij ook het voorkomen van zorg. Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt €30.000,- (inclusief btw). De looptijd van het project is gelijk aan het lopende Regio-impuls project. Op basis van de aanvullende activiteiten kan de duur van het Regio-impuls project eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden ten opzichte van de looptijd van het reeds gehonoreerde Regio-impuls project.

Gecombineerde Leefstijlinterventies

Deze subsidie richt zich op partijen die een regionaal samenwerkingsverband willen opzetten, door ontwikkelen en/of uitbreiden rondom het aanbieden van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in hun regio. Het doel van de subsidie is het ondersteunen bij het opzetten en/of door ontwikkelen van regionale samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk opstellen van een implementatieplan voor het aanbieden van minimaal één van de erkende GLI’s in de eigen regio. De subsidie voor de implementatie van de GLI bedraagt maximaal €37.500,- en heeft een maximale looptijd van 12 maanden.

Hier kunt u de projectsamenvattingen van de GLI lezen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website