Projecten Hartzorg

Hieronder vindt u de publiekssamenvattingen van de gehonoreerde projecten binnen de Regio-impuls Hartzorg ronde 1 (2022).

10100072210002 - Zorg voor Atriumfibrilleren in Amsterdam: vroegtijdig herkennen en het belang van goede zorg erkennen

In dit implementatieproject voor de regio Amsterdam werken zorgorganisaties uit 1e en 2e lijn samen om de zorg voor mensen met atriumfibrilleren (AF) te organiseren. De doelgroep zijn Amsterdammers van 65 jaar ouder, omdat AF bij het ouder worden steeds vaker voorkomt en vaak niet wordt opgemerkt. Enerzijds werken we aan een laagdrempelige en vroegtijdige opsporing van AF in de huisartspraktijk, door de brede inzet van een 1-Lead ECG (Kardia Mobile) voor de huisarts en praktijkondersteuner, anderzijds aan de uitvoering van transmurale afspraken en goede geïntegreerde zorg in de 1e lijn voor mensen met AF. Door alle zorggroepen hierin te ondersteunen verwachten we na twee jaar dat dit voor 80% van alle Amsterdammers (met AF) beschikbaar is.

10100072210004 - Samenhangende atriumfibrilleren- en hartfalenzorg in Twente (Shared care Twente)

In de regio Twente bestaat een steeds groter deel van de bevolking uit ouderen en een kleiner deel jongeren. Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt toe. Voor het leveren van meer zorg zijn minder zorgverleners beschikbaar. Dit motiveert ons om te werken aan een regionale impuls voor De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) voor hartpatiënten.

Voor de zorg rondom hartfalen (HF) en atriumfibrilleren (AF) gelden degelijke afspraken. Echter bredere uitvoering is nodig. Samen met alle betrokken partijen, willen we de zorgverlening verbeteren. Ten eerste door: eerdere en betere opsporing in de Twentse huisartsenpraktijken. En ten tweede, door betere behandeling van AF en HF. Dat draagt bij aan beroertepreventie en kwaliteit van leven. Samen met patiënten willen we hun geïnformeerdheid vergroten door voorlichting en inzet van media. Ook medicatieveiligheid willen we bevorderen. Door peilingen en vragenlijsten meten we voortuitgang en kunnen we de hartzorg bijstellen.

10100072210005 - Nederlands Hart Netwerk: Verbeteren van de atriumfibrilleren- en hartfalenzorg in de volledige zorgketen, middels actualisatie en doorontwikkeling van RTA’s én het ontwikkelen van een nieuw screeningstraject voor atriumfibrilleren

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders uit de 1e, 2e en 3e lijn waarbij cardiologen van de ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Anna Ziekenhuis en Elkerliek Ziekenhuis) en de huisartsen van de zorggroepen (DOH, SGE en PoZoB) zeer nauw samenwerken om de hoogste patiëntwaarde te creëren voor patiënten met een hartaandoening. Gebaseerd op de Value-Based Healthcare methode heeft het NHN netwerken geïnitieerd rondom hartaandoeningen (o.a. atriumfibrilleren (AF) en hartfalen (HF)) waarin zorgaanbieders uit de 1e, 2e en 3e lijn Regionale Transmurale Afspraken ontwikkelen en implementeren in de volledige zorgketen. Middels de subsidieaanvraag worden de Regionale Transmurale Afspraken voor AF en HF geactualiseerd en doorontwikkeld. Om zorg voor AF te voorkomen én de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek te bieden worden daarnaast de ‘lessons learned’ van een eerder screeningstraject toegepast op een nieuw screeningsprogramma voor AF.

10100072210006 - Project eerder opsporen en behandeloptimalisatie AF

In 2019 is de NVVC Connect regio 's-Hertogenbosch tot Regionale Transmurale Afspraken (RTA) gekomen voor atriumfibrilleren (AF). Met dit project willen we inzicht krijgen in hoeverre onze regio werkt conform deze afspraken en waar de knelpunten en verbeterpunten zitten. Met deze implementatie willen we weten of in onze regio de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd voor patiënten met AF. Dit doen we aan de hand van een nulmeting, een tussentijdse meting en een eindmeting. We hebben hierbij een set indicatoren bepaald waarbij ook de ervaringen van de patiënten meegenomen worden.

Parallel aan de implementatie van de RTA gaan we van start met een pilot naar de vroegdetectie van AF bij patiënten ouder dan 65 jaar met hypertensie. We gaan patiënten die in deze doelgroep vallen herhaalde metingen uit laten voeren om zo proactief patiënten met AF op te sporen en juist te kunnen behandelen.

10100072210007 - Hartzorg Salland: de implementatie van vernieuwde samenwerkingsafspraken en het uitvoeren van de pilot telebegeleiding voor hartfalen patiënten in de regio Salland

Regionaal wordt er nauw samenwerkt op het gebied van de juiste zorg op de juiste plaats en op het gebied van digitalisering. Op dit moment start het Deventer Ziekenhuis al met de inzet van telebegeleiding in de 2e lijn, met als doel bij te dragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor patiënten met hartfalen en het bevorderen van zelfmanagement bij chronisch hartfalen. Momenteel zijn er enkele regionale ontwikkelingen op het gebied van telebegeleiding, bijvoorbeeld de succesvolle samenwerking met Carinova in het kader van COVID monitoring, en de wens is nadrukkelijk aanwezig om deze samenwerking verder te ontwikkelen. Het samenwerkingsverband richt zich hierbij op het doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraken, inclusief de bijbehorende activiteiten. Hierbij wordt uitgegaan van het principe: de juiste hartfalen zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.

10100072210008 - RegioImpuls Hartfalen Mijnstreek

Toename van hartfalen (HF) patiënten leidt tot ruimte- en tijdgebrek in begeleiding van complexe/onstabiele patiënten in ziekenhuizen. Zorg aan minder complexe en/of stabiele patiënten kan plaatsvinden in de 1.5e en 1e lijn. Deze verschuiving vraagt (werk)afspraken t.a.v. verwijzing, communicatie, inhoud en logistiek. Zuyderland Medisch Centrum, Pluspunt Medisch Centrum, Anders Beter Centrum en huisartsenorganisaties Meditta en Huisartsenorganisatie Oostelijk Zuid-Limburg willen daarom een eenduidige regionale aanpak en samenwerking opzetten tussen de 1e, 1.5e en 2e lijn in de gehele Mijnstreekregio. In dit project worden de huidige Regionale Transmurale Afspraken (RTA in gezamenlijkheid) geoptimaliseerd en geactualiseerd naar de huidige standaarden, waarna deze regio breed wordt geïmplementeerd. Zo wordt kwalitatief goede HF-zorg voor iedere patiënt op de juiste plek, verbeterde eigen regie en ervaring van patiënt en optimale, integrale, transmurale behandeling geborgd.

10100072210009 - Transmurale Hartzorg Maastricht

Binnen de huidige Regionale Transmurale Afspraken (RTA) voor atriumfibrilleren (AF) en hartfalen (HF) worden AF en HF veelal onder dezelfde noemer geschaard. Daarnaast blijkt uit een survey onder huisartsenpraktijken dat de in de RTA beschreven ketenzorg momenteel suboptimaal functioneert. Het doel van dit project is het opstellen van een vernieuwde transmurale ketenzorg, deze actualiseren en verder ontwikkelen in lijn met aanbevelingen uit (inter)nationale richtlijnen. Het huidige project bestaat uit een tweetal onderdelen. Aan de basis van een goede ketenzorg, staat goede registratie van AF patiënten, waar deel één van het project zich op zal richten. In fase twee van het project zal vervolgens een plan voor AF specifieke transmurale ketenzorg opgesteld en uitgewerkt worden, waarbij de nadruk komt te liggen op vroege initiatie en optimalisatie van AF management, met aandacht voor comorbiditeiten en de inzet van digitale zorg op afstand.

10100072210010 - Revival (doorstart) RTA Hartfalen Utrecht

Het 'Revival (doorstart) RTA Hartfalen Utrecht' project richt zich in samenspraak met patiënten op:
i) vernieuwen ii) concretiseren van de afspraken en iii) wetenschappelijk evalueren en iv) verspreiden van nieuwe kennis over Regionale Transmurale Afspraken (RTA) voor hartfalen. Door het verschijnen van nieuwe richtlijnen voor de behandeling van hartfalen, onvoldoende concreet actieplan en meer kennis en aandacht voor vroege opsporing van hartfalen in de regio is er noodzaak om de RTA te herzien met een concreet actieplan.

De Utrechtse cardiovasculaire stuurgroep (UCS) bestaande uit o.a. zorgprofessionals bestuurders en patiënten zal alle facetten van het proces aansturen. Bij de evaluatie van de uitgevoerde acties zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van al ontwikkelde en bestaande research infrastructuur, onderzoeksmethoden en linking mogelijkheden van de routinezorg huisartsen database JHN (Julius Huisartsen Netwerk) en ziekenhuisgegevens (NHR).

10100072210011 – HART (Hartfalen sAmen Regionaal beTer)

De regio westelijk Brabant streeft naar de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met hartfalen, door de inrichting van een optimaal zorgpad. Dat start bij tijdige herkenning van hartfalenklachten door de huisarts. Aangezien patiënten met hartfalen niet genezen kunnen worden, is er veel aandacht voor het stabiel houden van de patiënt en het vertragen van het verergeren van de aandoening en bijbehorende klachten. Door vroege opsporing worden klachten eerder gesignaleerd, gevolgd door de juiste diagnose door de cardioloog in het ziekenhuis. Snel schakelen tussen de 1e en de 2e lijn zorgt voor tijdige behandeling, waardoor verslechtering voorkomen wordt, het ziektebeeld sneller stabiliseert en de patiënt tijdig terugverwezen wordt. De samenwerkingsafspraken tussen de zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Regionale Transmurale Afspraak (RTA), welke in dit project geactualiseerd wordt. Einddoel is een transmuraal zorgteam hartfalen welke de ingezette PDCA continu zal vervolgen.

10100072210012 - De juiste hartfalenzorg op de juiste plaats, Dijklanderziekenhuis & Zorgkoepel West-Friesland

Hartfalen is een chronische ziekte waarbij door een onvoldoende pompfunctie van het hart het lichaam te weinig bloed en zuurstof ontvangt. Hierdoor ontstaan allerlei klachten en is er een verhoogde kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen of te overlijden. In Nederland heeft ongeveer 1% van de bevolking hartfalen en dit zal in de toekomst groeien. De ziekte kan bestaan uit relatief lange periodes zonder met tijdelijke periodes van toename van klachten. In Nederland vinden er jaarlijks 30.000 ziekenhuisopnames per jaar plaats voor mensen met hartfalen. Om de zorg voor het groeiende aantal mensen met hartfalen in de toekomst te waarborgen, zijn veranderingen nodig. Het project heeft als doel om hartfalen en verergering zo snel mogelijk te herkennen en te behandelen, maar ook om de controles van patiënten die stabiel zijn niet in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Op deze manier bieden we de beste zorg voor mensen met hartfalen in de regio én zijn we voorbereid op de toekomst.

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website