Over dit programma

Doel van het programma

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving- en rondom de mensen organiseren. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg - zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. JZOJP is een onderdeel van het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Voor wie is het programma?

Het programma JZOJP richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorg- en ondersteuningsprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit gemeenten en GGD'en, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, zorgaanbieders, aanbieders van ondersteuning en welzijn en burgers en patiënten. Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben.

Programma in ontwikkeling

Het JZOJP programma is voortdurend in ontwikkeling en sluit zo goed mogelijk aan bij de juiste zorg op de juiste plek beweging in het veld. De landelijke beweging en zo ook het JOZJP-programma draaide de afgelopen jaren met name om zaken in gang zetten, enthousiasmeren, pionieren en versnellen van wat er al gebeurde. Die focus verschuift nu naar echte transformatie in de praktijk, implementatie, organiseerbaarheid en opschaling van goede voorbeelden. Om hierbij aan te sluiten bij het veld worden alle subsidierondes direct na afloop geëvalueerd en vervolgens in aangepaste vorm opnieuw opengesteld. Zo wordt een doorlopende kenniscyclus gecreëerd binnen het programma.

Aansluiting bij focus beweging

In de eerste fase van het programma JZOJP waren er meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe initiatieven bekender te maken en een impuls te geven. Om de beweging te stimuleren is aan het begin van het programma gestart met drie soorten impulsen: de Start-, Regio- en Uitvoeringsimpuls. Het doel van de impulsen is het stimuleren van de (door)ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg op basis van een regiobeeld.

De Startimpuls richtte zich samenwerkingsverbanden die net zijn gestart. Vervolgens kan het plan van aanpak dat tijdens de Startimpuls wordt opgesteld met een Uitvoeringsimpuls worden uitgevoerd. De Regio-impuls richtte zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun samenwerkingsverband. Ook zijn er vouchers uitgegeven voor het opstellen van een regiobeeld. In de tweede fase van het programma zal de focus meer komen te liggen op het verder brengen van bestaande initiatieven. Hiervoor zullen er passende subsidiemogelijkheden beschikbaar komen. Dit houdt in dat er geen subsidiemogelijkheden meer komen voor Vouchers en Startimpulsen.

Specifieke thema’s

Het ontwikkelingsgerichte karakter van het programma heeft er voor gezorgd dat er, aanvullend op de oorspronkelijke subsidiemogelijkheden, subsidieoproepen op specifieke thema’s zijn opengezet. Voorbeelden hiervan zijn een subsidie ten behoeve van de implementatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventies en een Stimulering E-health voor lopende Regio-Impuls projecten. Onlangs is ook een thematische samenwerking met de Hartstichting opgezet; ‘de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’.

Raakvlakken met andere onderzoeks- en actieprogramma's

Het thema juiste zorg op de juiste plek komt terug in een aantal programma’s binnen en buiten ZonMw. Hieronder noemen we een aantal. Via onderstaande links is meer informatie te vinden over de inhoud en evt. openstaande subsidiemogelijkheden.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website