Projecten

Lerende gemeenschap met en voor gezinnen van ouders met LVB: tijdig bereiken, signaleren van en anticiperen op opvoedproblematiek, versterken van de samenwerking met het (in)formele netwerk en veerkracht

Lopend (december 2021 - december 2024)

Voor veel ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) is opvoeden van kinderen een grote uitdaging door problemen met leren en multi-problematiek. Voor gezinnen van ouders met LVB is langdurige hulp nodig, zodat problemen niet erger worden en de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. De methodiek HouVast is ontwikkeld in en samen met de praktijk voor deze gezinnen waar opvoedproblemen...

Bekijk dit project

Cuddle & Care: onderzoek naar de werkzame elementen in een aanbod voor baby’s die opgroeien in kwetsbare gezinnen in armoede

Lopend (december 2021 - december 2024)

Armoede treft ongeveer één op de tien baby’s en peuters in Nederland. Deze kinderen hebben minder kans om gezond op te groeien, psychisch én lichamelijk. Als ouders in staat zijn om voldoende op behoeften van hun kind te reageren heeft dat een gunstige invloed op de ontwikkeling van het kind. Door alle (financiële) stress van de ouders is dat vaak moeilijk. ‘Cuddle & Care’ (C&C) is een nieuwe...

Bekijk dit project

Het versterken van kwetsbare gezinnen binnen de Sociaal Medische Indicatie regeling voor kinderopvang door systematische signalering van vroegkinderlijke ontwikkeling en bevordering van ouderschapsvaardigheden

Lopend (november 2021 - november 2024)

Sociaal Medicatie Indicatie (SMI)-kinderopvangregeling Ouders die aangeven de opvoeding van hun kind niet langer aan te kunnen vanwege psychische of lichamelijke klachten, kunnen gebruik maken van reguliere kinderdagopvang via de Sociaal Medicatie Indicatie (SMI)-kinderopvangregeling. Dit ontlast de ouder en biedt het kind een stimulerende omgeving. Ervaren de ouders een afname in...

Bekijk dit project

Troosten en slapen met de Happiest Baby-methode voor álle ouders

Lopend (december 2021 - juni 2024)

De geboorte van een baby is een bijzonder moment voor ouders: nu start het grootbrengen van een klein mensenkindje. Ouders kunnen zich kwetsbaar voelen en dat kan versterkt worden door vermoeidheid of sombere gevoelens. In Nederland bereiden we aanstaande ouders nog weinig voor op het huilen, troosten en slapen van hun baby. Met dit onderzoek willen we bekijken of we (aanstaande) ouders een extra...

Bekijk dit project

Wat mij helpt: jongeren in kwetsbare omstandigheden aan het woord over beschermende factoren.

Lopend (oktober 2021 - oktober 2024)

In Amsterdam groeien veel jongeren op in kwetsbare omstandigheden. Er is inmiddels veel bekend over de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun ontwikkeling. Minder weten we over beschermende factoren die hen helpen om zich positief en voorspoedig te ontwikkelen. Dit onderzoek richt zicht op het in kaart brengen van beschermende factoren bij drie groepen jongeren in kwetsbare omstandigheden:...

Bekijk dit project

Kennissynthese: hoe kunnen we kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden tijdig signaleren en hen zo goed mogelijk ondersteunen door het effectief versterken van beschermende factoren?

Lopend (december 2021 - juni 2025)

We weten dat bepaalde individuele, sociale en maatschappelijke factoren beschermend werken in de ontwikkeling van kinderen. Kennis over hóe professionals en informele medeopvoeders zulke beschermende factoren effectief kunnen versterken om kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen ontbreekt echter. Doel en aanpak Een breed consortium van kenniscentra verwerkt bestaande en nieuwe...

Bekijk dit project

Halt en JIM; een kansrijke toekomst voor jongeren door het versterken van relaties

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

Halt Halt biedt jongeren een buitenstrafrechtelijke afdoening, zodat bij een klein delict, niet het repressieve strafrecht wordt ingezet. Soms blijkt dat behoefte is aan extra ondersteuning. Halt probeert jongeren toe te leiden naar instanties die jongeren ondersteunen. Wat het beste past, verschilt per jongere. JIM en Halt De Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) aanpak biedt Halt-medewerkers een...

Bekijk dit project

KOPPeling: hulp uit eigen kring

Lopend (december 2021 - december 2024)

In Nederland groeien 550.000 kinderen op bij ouders die last hebben van psychische problemen. Deze kinderen ontwikkelen later zelf vaak ook psychische problemen. Als kind moeten ze vaak zorgen voor hun ouders en broertjes en zusjes en daardoor kunnen ze zich niet goed ontwikkelen. Door het zorgen thuis, hebben ze geen tijd of mogelijkheid voor sport en hobby’s en ook nemen ze meestal geen...

Bekijk dit project

Een participatief actieonderzoek naar werkzame factoren in het versterken of herstellen van een veilige opgroei- en opvoedsituatie in Poolse gezinnen in Nederland.

Lopend (september 2021 - september 2023)

Razem: samen voor Poolse gezinnen Kwestie Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (VT) ontvangt veel meldingen over gezinnen van Poolse afkomst. Zowel de cultuur als de taalbarrière zorgen ervoor dat het lastig is om contact te leggen en met elkaar te kunnen bouwen aan duurzame veiligheid. Doel Het creëren van een veilige opgroei- en opvoedsituatie van kinderen in Poolse gezinnen door het netwerk te...

Bekijk dit project

Wat werkt in Home-Start om kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden te signaleren en ondersteunen?

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

Duizenden vrijwilligers ondersteunen jaarlijks tienduizenden kwetsbare gezinnen door het aanbieden van informele opvoedondersteuning. De huidige effecten van opvoedondersteuning blijken echter niet erg sterk en grote vrijwilligersorganisaties geven aan behoefte te hebben aan meer kennis over de werkzame elementen in hun hulpaanbod. Daarom wordt in deze studie onderzocht “wat werkt” in de...

Bekijk dit project

Ouder in Detentie

Lopend (december 2021 - december 2023)

Kinderen van gedetineerde ouders zijn kwetsbaar en leven in moeilijke omstandigheden. Vaak zijn zij onzichtbaar voor de hulpverlening en is onbekend wat hun noden en behoeften zijn. Vroegtijdige signalering is noodzakelijk om ernstige problemen of de intergenerationele overdracht van geweld en criminaliteit te voorkomen. De lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken en Veiligheid in...

Bekijk dit project

Cultuursensitieve gidsen: kwaliteitsslag inzet en bemensing wijkteams. Via werkwijze en teamsamenstelling werken aan diversiteit

Afgerond (december 2020 - september 2021)

Gezinnen met een niet-Westerse migratieachtergrond krijgen van wijkteams vaak nog niet de hulp die bij ze past. Daarnaast zijn er veel statushouders die een sociaal beroep hadden, maar in Nederland geen werk vinden. Dit project biedt kansen voor beide vraagstukken. In twee wijkteams in Rotterdam wordt gepilot met Syrische statushouders als ‘cultuursensitieve gidsen’. Gedurende de pilot trekken...

Bekijk dit project

Actieonderzoek 'Baanbrekende Professionals': eenvoud en samenhang door grenzenwerk binnen wijkgericht werken

Afgerond (september 2020 - maart 2022)

Jongeren willen zich fijn en veilig voelen op de plekken waar hun leven zich afspeelt. Wandelinterviews met 35 jongeren in Groningen suggereerden dat jongeren die in hun leven op onveilige plekken komen zich voor de keuze gesteld zien het ‘goede’ of het ‘slechte’ pad te volgen. Zij gaven aan dat veilige plekken en positieve rolmodellen op school, op straat en zeker op de sportvereniging hen helpen...

Bekijk dit project

De specialist dichterbij? Wat werkt voor professionals in een lokale integrale specialistische werkwijze.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Integrale hulp is noodzakelijk om gezinnen met ernstige problemen op meerdere levensgebieden tijdig en passend te ondersteunen. Door het hele land worden integrale specialistische teams opgericht om een lokaal specialistisch hulpaanbod goed vorm te geven, in samenwerking met de wijkteams en het sociaal domein. In het project ‘De specialist dichterbij?’ onderzoeken we met vier integrale...

Bekijk dit project

Doen we de juiste dingen?

Lopend (november 2020 - april 2023)

Doel van dit project is om 2 vragen te beantwoorden die belangrijk zijn voor gemeenten en jeugdzorgaanbieders in de regio Rijnmond. In Rijnmond is veel geïnvesteerd in wijkteams. Het idee is dat wijkteams laagdrempelig zijn en er dus makkelijker gebruik kan worden gemaakt van jeugdhulp. Het eerste doel van dit project is om te bepalen of de inzet van wijkteams heeft geleid tot meer...

Bekijk dit project

Werken aan bestendige domeinoverstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar

Lopend (april 2021 - april 2023)

Jongeren die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet kunnen verschillende problemen ervaren als zij volwassen worden. Zij krijgen dan te maken met regels en instanties die gericht zijn op volwassenen en er wordt van hen verwacht dat ze veel meer zelf kunnen regelen. In de gemeente Oosterhout werken verschillende professionals samen om deze jongeren passende hulp en ondersteuning te...

Bekijk dit project

Integraal werken met de 'Jeugdspecialist in de Buurt'

Lopend (september 2020 - september 2022)

Kinderen met problemen bij het opgroeien en/of ouders met problemen bij het opvoeden moeten in hun eigen omgeving hulp krijgen, in eerste instantie van een wijkteam. Als de problemen ernstig zijn of specifieke deskundigheid vragen, is specialistische hulp nodig. Ouders en jongeren willen niet dat ze hiervoor worden 'doorverwezen' naar locaties ver weg, maar dat de specialistische hulp 'erbij...

Bekijk dit project

Samen gezinnen versterken: dat leren we in de wijk!

Lopend (september 2020 - september 2022)

Welzijnswerk, scholen en de jeugdgezondheidszorg (het ‘voorveld’) kunnen ouders steun bieden waar nodig. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. In het Rotterdamse leernetwerk ‘Samen Leren Gezinnen Versterken’ ontdekten we hoe professionals en vrijwilligers onderling van elkaar kunnen leren. Denk aan thema’s als: casuïstiekbespreking, cultuursensitief werken en empowerment. Dergelijke thema’s...

Bekijk dit project

Samenwerken aan preventie en normalisatie rond het jonge kind

Lopend (september 2020 - september 2022)

In het ZonMw-project “Samenwerken aan preventie en normalisatie rond het jonge kind” zijn ouders, professionals en onderzoekers in leergemeenschappen samen aan de slag gegaan in drie Zwolse wijken. Aan de hand van de vijf fasen van Appreciative Inquiry (define, discover, dream, design, deliver/destiny) ontdekten zij wat hun gezamenlijke droom was voor hun wijk en welke activiteiten daar aan bij...

Bekijk dit project

Krachten bundelen bij wijkgericht werken voor jeugd en gezin

Lopend (september 2020 - juli 2023)

Om gezinnen goed te ondersteunen, is het belangrijk dat professionals en organisaties in een wijk integraal samenwerken. Dat blijkt niet altijd eenvoudig. Gezinnen vinden regelmatig dat professionals en organisaties langs elkaar heen werken. Door wetenschappelijk onderzoek en kennis van zowel praktijkprofessionals als ervaringsdeskundigen weten we steeds beter wat werkt bij integraal werken. Die...

Bekijk dit project

Prinsenhof: proeftuin voor ‘VIG in de BUURT’

Afgerond (januari 2021 - juli 2022)

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel dat inwoners gezond en veilig opgroeien. In onze gemeente ligt een wijk die de Prinsenhof heet. Daar wonen relatief veel gezinnen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Wat wilden we gaan doen? Het doel van de proeftuin was om te experimenteren met het vroegtijdig inzetten van een bestaande methodiek die gebruik maakt van ‘drang’. Door...

Bekijk dit project

POH Jeugd & Gezin de ontwikkeling van een wijkgerichte methodiek (ToolBOX)en effectonderzoek

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Als er psychosociale of opvoedproblemen spelen bij een kind of jongere is het een hele klus voor de huisarts om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. En wat de beste manier is om deze problemen op te lossen. Dat vraagt kennis van problematiek, kennis van de beschikbare hulp en ook tijd. De ‘Praktijkondersteuner Jeugd en Gezin’ kan de huisarts hierbij ondersteunen. Sinds 2017 is deze...

Bekijk dit project

Kansrijk Poelenburg: Samenwerking tussen jeugdprofessionals en jonge rolmodellen in wijkgericht werken

Lopend (januari 2021 - maart 2023)

Veel jongeren uit de wijken Poelenburg/Peldersveld in Zaanstad hebben te maken met achterstanden op verschillende gebieden. Poelenburg kwam in 2016 landelijk in het nieuws vanwege vlogs over overlastgevende jeugd. Sociale partners zetten nu sterk in op wijkgericht, preventief werken aan talentontwikkeling. Jeugdprofessionals merken echter dat het nog onvoldoende lukt om kwetsbare jongeren in een...

Bekijk dit project

Intergenerationele overdracht van trauma voorkomen: Een preventieve blended care interventie

Lopend (december 2021 - december 2024)

In dit project wordt onderzocht of een cursus ouders met posttraumatische stressstoornis (PTSS) en hun kinderen kan ondersteunen. PTSS is een psychische stoornis die kan ontstaan na een trauma. Een trauma is een heftige gebeurtenis, zoals geweld of seksueel misbruik. Voor ouders met PTSS is het soms moeilijk om voor hun kinderen te zorgen. Ze kunnen bijvoorbeeld prikkelbaar zijn, sneller boos op...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website