Programmalijn 2 - Professionals en hun organisatie

Het programma richt zich op professionals die zich bezighouden met preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen en professionals in de aanpalende sectoren. Hierbij is ook een rol en taak weggelegd voor managers en leidinggevenden.

Om hun werk goed te kunnen uitvoeren moeten deze professionals goed opgeleid zijn, moeten ze voldoende effectieve tools in handen hebben en moeten ze hun kennis en kunde op peil kunnen houden. Professionals hebben onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde kennis nodig, die vervolgens vertaald is naar de werkvloer om er daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen. Het programma draagt hieraan bij door:

2a Het effect van interventies en instrumenten die professionals kunnen gebruiken bij de hulp en ondersteuning

Professionals zetten verschillende interventies en instrumenten in om kinderen en gezinnen te helpen bij het opgroeien en opvoeden. Dit doen ze op verschillende manieren. Voor professionals is het belangrijk om te weten welke manieren om problemen op te lossen goed werken, en waarom dat zo is. Welke dingen spelen nog meer een rol bij succesvolle hulp en ondersteuning? Maar ook: welke manieren om problemen op te lossen werken niet goed?

  2b Versterken en verbeteren van wijkgericht werken

  Er zijn binnen gemeenten of wijken vaak teams samengesteld om jongeren en gezinnen te ondersteunen. Deze teams bestaan uit professionals van verschillende achtergronden. Hoe kan je zulke teams het beste samenstellen en wanneer moeten ze andere kennis  binnenhalen? Op welke manier kunnen ze het beste samenwerken? Hoe kunnen de teams kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben benaderen? Als we dat weten, dan kunnen deze teams problemen eerder voorkomen en de jongeren en gezinnen die problemen hebben zo goed mogelijk bereiken en helpen.

  Binnen deze programmalijn zin in april 2020 12 projecten gehonoreerd die begin 2021 zijn gestart. De projecten hebben een looptijd van 2 jaar. Ook is er 1 project toegekend dat bestaande kennis bundelt en de verschillende lopende trajecten verbindt. De projecten dragen bij aan kennisontwikkeling over wat werkt, en het toepasbaar maken en het benutten van bestaande kennis ter versterking van de kwaliteit van lokale teams en wijkgericht werken met gezinnen.

  2c De opleiding van hulpverleners beter maken

  Voor huidige en toekomstige hulpverleners is het belangrijk om onderwijs te krijgen dat hen de juiste kennis, vaardigheden en houding geeft. Zo kunnen zij met hun vakmanschap de meeste impact maken. Belangrijk is dat nieuwe kennis aansluiting vindt bij opleidingen voor professionals.

  2d Ruimte voor professionals en (lerende) organisaties

  Voor een professional is het van belang dat hij of zij zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk het beste kunnen doen. Als ze die ruimte krijgen, kunnen ze flexibeler op hulpvragen reageren. Professionals lopen er nu tegenaan dat er te veel regels zijn. Hoe kun je een organisatie zo inrichten dat je ruimte kunt maken voor professionals? En hoe zorg je ervoor dat er goed werk wordt geleverd, nu hulpverleners en het management op een nieuwe, andere manier met elkaar om moeten gaan.

  Subsidiemogelijkheden

  We adviseren u zich te abonneren op de nieuwsbrief Jeugd en/of onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd te volgen. Dan blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.