Programmalijn 4 - Aanvullende opdrachten

Het programma Wat werkt voor de Jeugd bestond oorspronkelijk uit 3 programmalijnen. In programmalijn 4 zijn een tweetal aanvullende opdrachten opgenomen. Deze opdrachten zijn:

4a Gender en Jeugd

ZonMw stimuleert met programmalijn 4a 'Gender en Jeugd' de integratie van sekse en gender in lopende en recent afgeronde onderzoeken binnen een aantal jeugd-programma’s van ZonMw. Om daarmee bij te dragen aan de verankering van sekse en gender in de onderzoeksprogrammering jeugd. Om te werken aan beter toegespitste preventie, opvoedondersteuning en jeugdhulp. De programmalijn komt voort uit een samenwerking van de onderzoeksprogramma’s van het cluster Jeugd en de taakopdracht Gender en Gezondheid.
Binnen deze programmalijn zijn medio 2022 10 projecten gehonoreerd.

4b Verbinding volwassenen-ggz en jeugdhulp

Deze programmalijn heeft als doel om, met actieonderzoek, kennis in de praktijk te ontwikkelen over de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp indien sprake is van:

  • een volwassen ggz-cliënt met zorg voor kinderen
  • een bij de jeugdhulp bekende ouder met psychische problemen.

Het actieonderzoek vindt plaats bij 6-10 regionale pilots. De samenwerking wordt in de praktijk (door)ontwikkeld, beproefd en wetenschappelijk getoetst.

De samenwerkingsvormen in de pilots worden op werkzaamheid getoetst. Ook wordt in kaart gebracht wat de professionele uitdagingen zijn bij de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp en hoe deze overbrugd kunnen worden. Daarnaast wordt gekeken wat de financiële en organisatorische randvoorwaarden zijn voor de samenwerking en met welke privacy, juridische en ethische issues rekening moet worden gehouden.

Het overkoepelende onderzoek start eind 2022. De subsidieoproep voor de pilots staat nu online. De veelgestelde vragen bij deze subsidieoproep vindt u op deze pagina

Betere verbinding tussen professionals in de jeugdzorg en volwassenen-ggz

Het ministerie van VWS heeft Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd een voorstel uit te werken en uit te voeren om a) met professionals en landelijke spelers een visie op de onderlinge samenwerking te formuleren b) kansen en mogelijkheden in beeld te brengen om dit in de praktijk te realiseren. Het resultaat van deze opdracht is een digitaal document, gericht op uitvoerend professionals werkzaam in de volwassenen-ggz en jeugdhulp. Hierin staan de kansen en mogelijkheden voor een betere verbinding tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp. Het document gaat ook in op de onderlinge verantwoordelijkheden.

Download het document: