Programmalijn 4 - Aanvullende opdrachten

Het programma Wat werkt voor de Jeugd bestond oorspronkelijk uit 3 programmalijnen. In programmalijn 4 zijn een drietal aanvullende opdrachten opgenomen. Deze opdrachten zijn:

4a Gender en Jeugd

ZonMw stimuleert met programmalijn 4a 'Gender en Jeugd' de integratie van sekse en gender in lopende en recent afgeronde onderzoeken binnen een aantal jeugd-programma’s van ZonMw. Om daarmee bij te dragen aan de verankering van sekse en gender in de onderzoeksprogrammering jeugd. Om te werken aan beter toegespitste preventie, opvoedondersteuning en jeugdhulp. De programmalijn komt voort uit een samenwerking van de onderzoeksprogramma’s van het cluster Jeugd en de taakopdracht Gender en Gezondheid.
Binnen deze programmalijn zijn medio 2022 10 projecten gehonoreerd.

4b Verbinding volwassenen-ggz en jeugdhulp

Deze programmalijn heeft als doel om, met actieonderzoek, kennis in de praktijk te ontwikkelen over de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp indien sprake is van:

  • een volwassen ggz-cliënt met zorg voor kinderen
  • een bij de jeugdhulp bekende ouder met psychische problemen.

Het actieonderzoek vindt plaats bij 6 regionale pilots. De samenwerking wordt in de praktijk (door)ontwikkeld, beproefd en wetenschappelijk getoetst.

De samenwerkingsvormen in de pilots worden op werkzaamheid getoetst. Ook wordt in kaart gebracht wat de professionele uitdagingen zijn bij de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp en hoe deze overbrugd kunnen worden. Daarnaast wordt gekeken wat de financiële en organisatorische randvoorwaarden zijn voor de samenwerking en met welke privacy, juridische en ethische issues rekening moet worden gehouden.

4c Residentiële jeugdhulp (2024-2026)

Doel van deze aanvullende programmalijn is met onderzoek ondersteunend te zijn aan de uitvoering van de Hervormingsagenda, in het bijzonder aan het realiseren van de transformatie van de residentiële jeugdhulp. Daarmee wordt bedoeld dat als residentiële jeugdhulp toch nodig is, deze zo thuis mogelijk wordt geboden in regionaal georganiseerde kleinschalige woonvorm. 
Er is in totaal 600.000 euro beschikbaar voor kortdurende onderzoeksprojecten. Naar verwachting wordt de subsidieoproep nog voor deze zomer gepubliceerd. Hou hiervoor onze subsidiekalender en LinkedIn:Jeugd in de gaten.