Subsidiemogelijkheden

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) bestaat uit 4 verschillende subsidie-instrumenten: 3 impulsen en een voucher. Deze subsidie-instrumenten komen jaarlijks (tot en met 2021) beschikbaar – 1 of 2 keer per jaar.

Startimpuls
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor wie

De Startimpuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die net starten en nog ingericht moeten worden. U wilt met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van zorg, ondersteuning en welzijn de zorg regionaal organiseren, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de cliënten in de jullie regio.

Doel

Doel van de subsidie is het stimuleren van nieuwe regionale samenwerkingsinitiatieven die verkennen hoe zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wat

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband. De ondersteuning van de samenwerking kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf verzorgen of in handen geven van een externe partij. Het staat het samenwerkingsverband vrij mensen in te schakelen die al in een andere regio ervaring hebben opgedaan met soortgelijke trajecten.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen doorneemt.

Budget

De subsidie die voor de Startimpuls kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 37.500,- en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Voor de subsidieronde JZOJP Startimpuls 2019 /2020 ronde 2 is maximaal € 937.500,- beschikbaar.

Data

De eerste ronde was geopend van 4 april tot 14 mei 2019. De tweede ronde van deze subsidie is opengesteld op 17 december 2019 en stond open tot en met 11 februari 2020.

Let op

Let op dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt. Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn. Aanvragen met de oude formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Regio-impuls
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor wie

De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. U wilt met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van zorg, ondersteuning en welzijn de zorg regionaal organiseren, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de cliënten in jullie regio.

Doel

De subsidieoproep JZOJP Regio-impuls richt zich specifiek op reeds bestaande, regionale samenwerkingsverbanden, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, die hun netwerken verder willen ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ,maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wat

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van uw samenwerkingsverband. De ondersteuning van de samenwerking kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf verzorgen of in handen geven van een externe partij. Het staat het samenwerkingsverband vrij mensen in te schakelen die al in een andere regio ervaring hebben opgedaan met soortgelijke trajecten.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen doorneemt.

Budget

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt maximaal € 75.000,- voor een Regio-impuls en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Voor de subsidieronde JZOJP Regio-impuls 2019/2020 ronde 2 is maximaal € 1.125.000,- beschikbaar.

Data

De eerste ronde was geopend van 4 april tot 14 mei 2019. De tweede ronde van deze subsidie is opengesteld op 17 december 2019 en stond open tot en met 11 februari 2020.

Let op

Let op dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt. Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn. Aanvragen met de oude formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Uitvoeringsimpuls
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Uitvoeringsimpuls richt zich specifiek op samenwerkingsverbanden waarbij al een goede regiosamenwerking bestaat. De betrokken partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst of zijn bereid die te sluiten. U gaat samen werken aan een gedragen plan voor de regio of het verder ontwikkelen van een plan van aanpak. De Uitvoeringsimpuls kan alleen worden aangevraagd in aansluiting op een Startimpuls.
De subsidieoproep van de Uitvoeringsimpuls gaat naar verwachting in 2020 open.

Voucher
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor wie

De voucherregeling van het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) biedt financiële ondersteuning aan startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die een integraal en op de behoeften van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen ontwikkelen.

Doel

Een voucher vanuit JZOJP biedt financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het vaststellen van een regiobeeld op basis hiervan. Een regiobeeld is een beeld van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Hiemee kunnen regionale samenwerkingsverbanden hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en aan laten sluiten op behoeften van de mensen in de regio.

Wat

Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld. Deze externe expert richt zich op de dataverzameling en data-analyse. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt bij het vaststellen van dit regiobeeld door het kosteloos beschikbaar stellen van een basisdataset via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op een speciale pagina vindt u meer informatie over (de ontwikkeling van) deze basisdataset. Ook het toevoegen van op maat gesneden data van dataleveranciers is een optie. Op dit overzicht met expert(organisatie)s staan de contacgegevens van experts en expertorganisaties die u hiervoor u benaderen.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen doorneemt.

Budget

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, is maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor datalevering en -bewerking.

Looptijd

De subsidieronde stond open van 4 juni tot en met 9 juli. Op 17 december 2019 is de regeling weer opengesteld en deze stond open tot en met 11 februari 2020.. Voor de subsidieronde JZOJP Voucher 2019/2020 ronde 2 is maximaal
€ 400.000,-beschikbaar.

Let op

Let op dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt. Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn. Aanvragen met de oude formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wanneer sluit de oproep?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zowel de voucher als de start- en regio-impuls is momenteel gesloten.

Korter of langer doen over uw aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wanneer uw aanvraag volledig is kunt u deze voor de sluitingsdatum indienen. Het is niet mogelijk om na 11 februari 2020 14.00 uur een aanvraag in te dienen voor de tweede ronde. Houd er rekening mee dat het systeem automatisch sluit om 14.00 uur, ook als u nog bezig bent met uw aanvraag.

Is het voordeliger om mijn aanvraag eerder in te dienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, alle aanvragen zullen in behandeling worden genomen na de sluiting van de oproep. Er wordt geen gebruik gemaakt van het first come first serve principe.

Valt mijn aanvraag onder staatssteun?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meer over dit onderwerp vindt u hier.

Moet ik echt een regiobeeld hebben?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Startimpuls

Wanneer u geen regiobeeld heeft, kunt u een voucheraanvraag indienen als ondersteuning bij het verkrijgen van een regiobeeld. Het is niet verplicht om deze voucher aan te vragen. Het is wel een vereiste dat uw aanvraag een regiobeeld bevat of een plan van aanpak over hoe u een regiobeeld gaat samenstellen.

Regio-impuls

Voor de regio-impuls is het hebben van een regiobeeld verplicht. Wij vragen u te onderbouwen hoe u tot dit regiobeeld gekomen bent.

Kan ik een startimpuls aanvragen zonder voucher?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, mits u een gedeeld regiobeeld heeft of voornemens bent deze op te stellen.

Kan ik een regio-impuls aanvragen zonder voucher?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, mits u een gedeeld regiobeeld heeft.

Mag ik bij een voucheraanvraag ook met andere organisaties dan de in de oproep genoemde organisaties samenwerken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, mits het een financier of zorgaanbieder is, zoals in de oproep beschreven.

Mogen we ook zelf een expert aandragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U bent vrij om samen te werken met een expert die niet op de expertlijst staat van ZonMw. Wanneer u dit besluit te doen dient u het daarvoor beschikbare registratieforumlier in te vullen en mee te sturen om de expertise van de expert aan te tonen.

Hoe bepaal ik de bedragen voor professionals?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De tarieven zijn een afgeleide van het gebruikelijke salaris van de professional die deel uitmaakt van uw samenwerkingsverband.

Hoe bepaal ik de bedragen voor burgers/patiënten en ervaringsdeskundigen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het staat u vrij de vergoeding voor ervaringsdeskundigen zelf te bepalen. Het is gebruikelijk dit te doen in de vorm van vacatiegeld. Houd hierbij rekening met een eventuele uitkering die ervaringsdeskundigen ontvangen; dan zijn bijverdiensten aan een maximum gebonden.

Ik heb meer dan het maximaal genoemde aantal pagina’s. Wat nu?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ZonMw-programma JZOJP gaat over samenwerking ten behoeve van een integraal op de behoefte van zorgvragers afgestemd aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning. Licht vooral toe hoe uw project en samenwerking bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek en de eventuele relatie met andere projecten of samenwerkingsverbanden. U zult uw aanvraag moeten terugbrengen tot het maximaal genoemde aantal pagina’s.

Wanneer horen we meer over onze aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nadat de oproep is gesloten op 11 februari 2020 om 14.00 uur wordt door ZonMw bekeken of uw aanvraag compleet. Indien uw aanvraag incompleet is, ontvangt u hierover van ons binnen 48 uur bericht. U hebt dan 24 uur de tijd om uw aanvraag te completeren. Wanneer uw aanvraag compleet is, is het eerste contactmoment het commentaar van de referenten (data zie oproep).

Wat weegt zwaar in de beoordeling? Tips?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De programmacommissie beoordeelt de relevantie en kwaliteit van de aanvragen. Uw aanvraag wordt als eerste gelezen door referenten en ervaringsdeskundigen. Over onderdelen die voor hen niet duidelijk zijn, zullen zij u vragen stellen (het hoor). U krijgt deze vragen toegestuurd en kunt, door het beantwoorden van de vragen, uw aanvraag verbeteren (het wederhoor). Maak gebruik van deze gelegenheid.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de criteria uit de oproep, waarna ze indien nodig worden geprioriteerd. Voor de beoordelingscriteria verwijzen wij u daarom naar de oproep. De belangrijkste tip is dan ook: lees deze goed door!

Is het mogelijk om later te starten dan de genoemde datum in de besluitbrief?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, u dient uiterlijk op de genoemde datum te starten.

Kan ik eerder starten dan de genoemde datum in de besluitbrief?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uw mag uw project starten voordat u een besluitbrief ontvangen hebt. U neemt hiermee een risico dat u het project zelf moet financieren als uw aanvraag niet gehonoreerd wordt.

Als uw project wel gehonoreerd wordt, kunt u alleen kosten financieren uit de subsidie die ná ontvangst van de besluitbrief gemaakt zijn.

We halen de deadline niet, kan ik later nog indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wanneer u de deadline niet gehaald hebt, kunt u de aanvraag niet meer in deze ronde indienen. De (eventuele) volgende ronde is de eerstvolgende gelegenheid om uw aanvraag in te dienen.

Hoe weet ik of mijn aanvraag goed is ingediend?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na het indienen in ProjectNet ontvangt u een e-mail met daarin een ‘Verklaring akkoord’. Deze dient ondertekend te worden door de hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke. De verklaring akkoord dient binnen een week na het indienen van de aanvraag geretourneerd te zijn.

Mijn aanvraag is in de eerste ronde niet gehonoreerd, kan ik dezelfde aanvraag nogmaals indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit is mogelijk. Er zijn echter aanpassingen gedaan in zowel de oproeptekst als het aanvraagformulier op basis van de evaluatie van de eerste ronde. U dient het nieuwe aanvraagformulier te gebruiken voor uw aanvraag. Tevens adviseren wij u rekening te houden met de aandachtspunten die u hebt meegekregen in de besluitbrief.

Kan ik de aanvraagformulieren van de eerste subsidieronde JZOJP gebruiken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, dit kan niet. Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn. Oude aanvraagformulieren kunnen wij niet in behandeling nemen.

De Uitvoeringsimpuls staat niet tussen de opengestelde oproepen. Klopt dit?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze oproep staat op dit moment inderdaad niet open. De uitvoeringsimpuls is namelijk een oproep op uitnodiging die alleen beschikbaar is voor samenwerkingsverbanden die een Startimpuls succesvol hebben afgerond. Zij ontvangen na afronding van de startimpuls een link naar deze subsidieoproep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website