Vervolgprogramma Paramedische Zorg van start!

Het programma Paramedische Zorg 2023-2026 zorg is van start! De missie van het programma is dat de paramedische zorg optimaal bijdraagt aan de ambities zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord (IZA), en dus bijdraagt aan de transformatie naar passende zorg, het versterken van de eerstelijnszorg en het ontlasten van de tweede lijn.

Om dat te bereiken is de inzet van het programma om de paramedische zorg te optimaliseren en een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de paramedische zorg en de gezondheid en/of kwaliteit van leven van patiënten en eventueel hun naasten.

De missie en het doel van het programma willen we bereiken via 2 programmaonderdelen:

  • Kennisvergroting en onderzoek
    Gericht op het optimaliseren van de inzet van paramedische zorg, zoals het verder onderbouwen van het paramedisch handelen, het verder verdiepen van bestaande kennis, toepassing van technologie- en e-health en onderzoek naar interprofessionele zorgverlening en samenwerking.
  • Kwaliteit en transparantie
    Focus op het opzetten en doorontwikkelen van kwaliteitsbeleid, ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten en het verbeteren van de transparantie van zorg om de kwaliteit van zorg en het proces van samen beslissen met de patiënt te verbeteren. 

De volgende paramedische beroepsgroepen zijn betrokken binnen het programma: fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, huidtherapie en optometrie.

Passende zorg

In het IZA zijn de ambities beschreven over hoe de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar kan blijven. Om aan deze ambities te voldoen wordt ingezet op Passende zorg. Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Voor de paramedische zorg, die vaak is gericht op het dagelijks functioneren van de patiënt en meestal dichtbij huis plaatsvindt, zijn er veel kansen om bij te dragen aan de transformatie richting Passende zorg.

Samenwerking en positionering

Het programma heeft een interprofessioneel uitgangspunt. Met interprofessionele samenwerking en zorgverlening wordt zowel samenwerking tussen paramedische beroepsgroepen onderling bedoeld als tussen paramedische beroepsgroepen en andere disciplines in de zorg. Gelijktijdig blijft het belangrijk om aandacht te houden voor de specifieke behoeften, uitdagingen en kennisontwikkeling per beroepsgroep.

Raakvlakken

Het programma heeft raakvlakken met andere ZonMw-programma’s. We stemmen af met en sluiten aan bij andere programma’s om overlap te voorkomen, te verbreden en gezamenlijk op te trekken om impact te vergroten. Dit geldt voor onder andere de volgende programma’s:

Vervolgprogramma

Dit programma is het vervolg op het programma Paramedische Zorg 2019-2022. In dit programma is gewerkt aan kennisvergroting en kwaliteitsverbetering voor de fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en huidtherapie. Het nieuwe programma maakt gebruik van en bouwt voort op de ontwikkelingen en resultaten van dit voorgaande programma.

ZonMw en paramedische zorg

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, dragen we op verschillende manieren bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg. 

> Bekijk alle initiatieven