Implementatie leefstijlinterventies bij chronische aandoeningen

leefstijlgeneeskunde
Welke leefstijlinterventies zijn geschikt bij welke chronische aandoening en bij welke patiënten? Dit onderzoeken 10 consortia in al lopende projecten. Nu zijn er 5 nieuwe aanvullende projecten gehonoreerd om deze leefstijlinterventies te implementeren en de impact te vergroten. Zodat professionals in praktijk en beleid aan de slag kunnen met de interventies in de praktijk.

Om te zorgen dat effectief bevonden leefstijlinterventies uiteindelijk in de praktijk landen is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in belangrijke factoren rondom implementatie. Met deze 5 nieuwe projecten bieden we de al lopende onderzoeken de mogelijkheid om verdere uitwerking en verdieping te geven aan implementatiegerichte activiteiten.

De nieuwe projecten zijn dus specifiek gericht op implementatieonderzoek: het doen van onderzoek naar het implementatieproces en/of relevante factoren bij implementatie. Onder implementatie verstaan we het structureel inbedden van de leefstijlinterventie en ontwikkelde werkwijze in de reguliere werkprocessen.

5 nieuwe aanvullende implementatieprojecten

Dit zijn de 5 nieuwe aanvullende implementatieprojecten:

  • Inzetten van gecombineerde leefstijl bij knieartose en overgewicht

In het lopende LITE-project wordt de effectiviteit van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) onderzocht, in het verminderen van progressie van knieartrose bij mensen met knieartrose en overgewicht. Het is belangrijk dat de inhoud van de GLI goed aansluit bij de wensen en behoeften van zorgverleners en patiënten met knieartrose en overgewicht. In het aanvullende project zal daarom een implementatiestrategie worden ontwikkeld, waardoor meer patiënten met knieartrose en overgewicht behandeld kunnen worden met de GLI.

  • Leefstijlgeneeskunde bij angina pectoris

In het nieuwe project wordt gewerkt aan een optimale strategie om hartrevalidatie te implementeren, in plaats van een chirurgische ingreep, bij patiënten met stabiele angina pectoris. Zo’n strategie is hard nodig omdat bij hartrevalidatie, ondanks het sterke bewijs voor de effectiviteit, sprake is van extreem lage doorverwijspercentages. Het doel is om met de ontwikkelde strategie, implementatie en opschaling van het hartrevalidatieprogramma in gang te zetten.

  • Zelfmanagementprogramma voor patiënten met diabetes

In de lopende DISC-2-studie, wordt de effectiviteit van een zelfmanagementprogramma voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en diabetes type 2 onderzocht. In het nieuwe project, de DISC-IMP-studie, zullen verschillende implementatiestrategieën worden onderzocht. Ze moeten zorgen voor duurzame implementatie, borging én opschaling, zodat het bereik van het programma wordt geoptimaliseerd.

  • Ontspanning middels virtual reality bij psychiatrische ziekten

In de Relax-XL trial wordt op dit moment onderzocht of mensen met een psychiatrische ziekte of burn out baat hebben bij ontspanning door middel van virtual reality (VRelax). In de praktijk verloopt de implementatie van VRelax verschillend in specifieke settings. In het nieuwe onderzoek willen wij in kaart brengen waarom de implementatie in de ene setting beter verloopt dan in de andere, en welke methoden wij kunnen gebruiken om VRelax in alle settings van de GGZ toe te passen. Zodat VRelax in de toekomst voor zoveel mogelijk patiënten beschikbaar wordt.

  • Leefstijlgeneeskunde in het ziekenhuis

Met het huidige LOFIT-leefstijlloket wordt leefstijl onderdeel van de zorg in het ziekenhuis en is er een directe samenwerking met regio initiatieven in het leefstijl en sociale domein. In het nieuwe project worden de ervaren belemmeringen uit het voorgaande project aangepakt, en worden materialen en structuren voor implementatie ontwikkeld. Materiaal wordt toegankelijker gemaakt, bijvoorbeeld voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Daarnaast wordt een monitoring methode ontwikkeld, om effecten en implementatie van alle leefstijlloketten in Nederland in kaart te brengen.

10 al lopende projecten rond leefstijlgeneeskunde

In de artikelenreeks Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg vertellen 10 projectleiders over de al lopende projecten. Hoe zetten zij een gezonde leefstijl in om patiënten gezond te houden en de kans op chronische aandoeningen te verkleinen? Eigenlijk zetten ze leefstijl in als ‘medicijn’.

Het laatste nieuws over subsidies en (tussentijdse) onderzoeksresultaten vindt u op onze themapagina Leefstijlgeneeskunde.

Over passende zorg

Deze projecten zijn gehonoreerd vanuit Passende zorg. Om de kwaliteit van de zorg in Nederland in de toekomst te borgen, is door de overheid, zorgsector en samenleving een gezamenlijke beweging ingezet naar passende zorg. Het vloeit voort uit ontwikkelingen die de afgelopen jaren al zijn ingezet. Denk bijvoorbeeld aan: waardegedreven zorg en uitkomstgerichte zorg, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek en positieve gezondheid.

Met extra middelen uit het regeerakkoord om passende zorg verder te stimuleren, werd het voor ZonMw mogelijk enkele initiatieven te bundelen en een aantal subsidierondes uit bestaande programma’s uit te breiden. Dit heeft in 2022 geleid tot een aantal nieuwe initiatieven gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk. Met deze aanvullende ronde implementatie & impact kan ZonMw de gehonoreerde projecten leefstijlgeneeskunde een boost geven.