Erkennen en Waarderen

Door onderzoekers op een nieuwe manier te erkennen en waarderen willen we recht doen aan de diversiteit van talenten van onderzoekers: onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap, team science en de patiëntenzorg. Een bredere blik leidt tevens tot onderzoek dat aansluit bij de veranderende rol van wetenschap in de samenleving.

Ruimte voor ieders talent

De manier waarop we onderzoekers en hun onderzoek waarderen, moet recht doen aan al hun kwaliteiten. Tot voor kort werden onderzoekers vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. Met erkennen en waarderen hebben we oog voor diversiteit in carrièrepaden. Denk daarbij aan onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap, maar ook de bijdragen die onderzoekers leveren aan open science en patiëntenzorg. We geven ruimte aan een goede balans tussen individueel talent en team science, passend bij het doel van het onderzoek.

ZonMw neemt deze verschillende aspecten mee in haar beleid en de beoordeling van onderzoek en onderzoekers.

Een nieuwe manier van beoordelen: evidence-based CV

Als onderzoeksfinancier zijn we mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoekssysteem. We willen onderzoek van hoge kwaliteit financieren en onderzoekers de ruimte geven hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we door aanvragers en aanvragen op een andere manier te beoordelen. Het evidence based cv dat we samen met NWO in de NWO-Talentprogramma’s toepassen, is daar een voorbeeld van.
Link naar volgende instructies: E&W filmpje (ontwikkeld met NWO).

Samenwerking

Dit evidence based beleid is één van de activiteiten die volgen uit het position paper ‘Ruimte voor ieders talent’, die we samen met de Universiteiten van Nederland, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) lanceerden. Iedere partij heeft daarin zijn eigen rol te spelen, ook wij als onderzoeksfinancier. Waar mogelijk implementeren we deze uitgangpunten ook op andere manieren in ons beleid en procedures. Zo stimuleren we team science met het programma ZonMw Open Competitie.

Zie ook Universiteiten van Nederland: Erkennen en waarderen van wetenschappers.

Het position paper ‘Ruimte voor ieders talent’ is in lijn met de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), een wereldwijd initiatief onder andere gericht op het terugdringen van onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren zoals de h-index en Journal Impact Factor. DORA werd door ons in 2019 ondertekend , samen met de KNAW, UNL, NFU en NWO.

Ook internationaal is er een beweging op gang gekomen om de manier waarop onderzoek en onderzoekers gewaardeerd worden, te hervormen. Dit heeft geleid tot The Agreement on Reforming Research Assessment, die wij in 2022 ondertekenden.

Wetenschap in beweging

De wetenschap is in beweging. Denk aan Open Access publiceren, datamanagement, betrouwbare wetenschap en integriteit. Ook dat vraagt om een andere manier om onderzoek en onderzoekers te erkennen en waarderen.

Open Science

Ons doel is om de kwaliteit en impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten. We beoordelen aanvragers daarom ook op de manier waarop zij kennis ontwikkelen en resultaten delen. Zo stimuleren we robuuste en betrouwbare kennis die toegankelijk is voor wetenschappers, de maatschappij en de economie. Samenwerken en kennis uitwisselen staan hierbij centraal.

Het gaat om de volgende aspecten:

Betrouwbare wetenschap en integriteit

Goede wetenschap is gebaseerd op integriteit, transparantie, reproduceerbaarheid en verantwoorde onderzoeksmethoden. Onderzoek dat aan deze eisen voldoet, bevordert het vertrouwen in de wetenschap en de impact van onderzoeksresultaten. Het stimuleren van onderzoek naar onderzoek en het innoveren van onderzoeksmethodes dragen hieraan bij.

Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken is gericht op onderzoek naar onderzoek. Nieuwe bewegingen in de samenleving en de wetenschap vragen om nieuwe inzichten zodat verantwoorde onderzoekspraktijken worden gewaarborgd, nu en in de toekomst.

Met Meer Kennis met Minder Dieren stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije modellen en de acceptatie en implementatie van bestaande proefdiervrije onderzoeksmethoden. Waar dat (nog) niet mogelijk is, zetten we in op effectiever gebruik van de resultaten van dierproeven.

Replicatiestudies: bestaand onderzoek opnieuw uitvoeren (repliceren) vergroot de transparantie van onderzoek en draagt bij aan de kwaliteit en volledigheid van onderzoeksresultaten. Replicatiestudies is een gezamenlijk programma van NWO en ZonMw.