Talentontwikkeling en vrij onderzoek

Veel verbeteringen in de gezondheidszorg zijn ondenkbaar zonder vrij onderzoek. Daar zijn talentvolle onderzoekers en professionals voor nodig die - gedreven door nieuwsgierigheid en ambitie - met elkaar werken aan vernieuwing en versterking van wetenschappelijke én praktijkkennis in de gezondheidszorg.

Talentontwikkeling

Door te investeren in talent dragen we bij aan vernieuwing en versterking van wetenschappelijke én professionele kennis in de gezondheidszorg. We stimuleren talentvolle onderzoekers en praktijkprofessionals in diverse stadia van hun carrière. We financieren daarmee zowel aankomend talent als talent dat tot de (inter)nationale top behoort.

NWO Talentprogramma

Het NWO-Talentprogramma biedt onderzoekers de kans om onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen bevorderd. ZonMw voert het programma uit voor het domein van Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Het  programma omvat 3 financieringsvormen, die zijn afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

(zie ook website NWO)

Rubicon

Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlandse kennisinstelling. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière.

Fellowships

Fellowship implementatie science practitioner

Met deze subsidieronde stimuleren we professionals in de zorg om kennis verder brengen. Het doel is  de zorg te verbeteren, waarbij de vier principes van passende zorg centraal staan (waardegedreven, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek, positieve gezondheid).

Klinische Fellows

Een Klinisch Fellowship is een persoonsgebonden subsidie voor een medisch specialist die een brug wil bouwen tussen onderzoek en praktijk binnen eigen vakgebied.

Klinische- en praktijkfellowships in de ggz

Met persoonsgebonden subsidies stimuleren we innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek. Professionals met creatieve ideeën worden met dit fellowship actief betrokken bij de wetenschap. Wetenschappers krijgen de kans geven innovatieve wetenschappelijke ideeën uit te werken.

Onbekend Talent: leer veranderen in je eigen praktijk

Wie kent de ouderenzorg nu beter dan verzorgenden en verpleegkundigen? Juist. Daarom geeft Van Kleef Instituut (VKI) samen met Albeda Zorgcollege en ZonMw 25 mbo-zorgverleners de kans om de zorg voor cliënten zélf te verbeteren. Dit programma is onderdeel van het ZonMw-programma Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Verpleging en Verzorging

Met leertrajecten en persoonsgebonden subsidies ondersteunen we talentvolle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de ontwikkeling van hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Zodat zij hun zeggenschap kunnen vergroten en zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de financiering in de zorg.

Fellowships Dementie

Dit Fellowship is bedoeld voor onderzoekers die maximaal 5 jaar geleden gepromoveerd zijn en met innovatieve wetenschappelijke ideeën op het gebied van dementie. Projectaanvragen kunnen zich richten op fundamenteel onderzoek, risicoreductie, diagnostiek en jonge mensen met dementie.

Gender in Research Fellowship

Wat is de invloed van sekse en gender op onze gezondheid, en hoe kunnen onderzoekers sekse en gender integreren in hun onderzoek? Deze vragen staan centraal tijdens de workshop van het kennisprogramma Gender en Gezondheid in the Erasmus Summer Programme. Met een Gender in Research Fellowship kunnen PhD-studenten en postdoctorale onderzoekers dit zomerprogramma volgen.

Vrij Onderzoek

We zetten ons in voor vrij en ongebonden onderzoek. Onderzoek waarin onderzoekers in alle vrijheid zelf bepalen wát ze onderzoeken, gedreven door nieuwsgierigheid en ambitie. Dergelijk ongebonden onderzoek kan leiden tot baanbrekende resultaten.

2Treat 

In samenspraak met de topsector LSH was de call ‘2Treat’ opengesteld op het domein van de roadmaps ‘Regenerative Medicine’ en ‘companion diagnostics’ op het gebied van  ‘Pharmacotherapy’ gecombineerd met ‘Molecular Diagnostics’ van het innovatiecontract (2013) van de topsector LSH.

Enabling Technologies Hotels 

Enabling Technologies Hotels (ETH) is een uniek subsidie-instrument, waarbij onderzoekers bestaande, hoogwaardige technologieën konden ’lenen’. In deze ‘hotelprojecten’ ontvingen onderzoekers (hotelgasten) en ‘uitleners’ van de technologieën (hotels) gezamenlijk subsidie.

Het inmiddels gesloten ETH-programma werd uitgevoerd binnen de topsectoren Life Sciences and Health (LSH), Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en gefinancierd door ZonMw en NWO Exacte en Natuurwetenschappen. Het programma is opgezet in samenwerking met het Dutch Techcentre for Lifesciences (DTL).

Off Road

We dagen jonge (bio)medische- en gezondheidsonderzoekers uit om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek te bewerkstelligen. We verwachten dat enkele van deze experimentele onderzoeken resulteren in baanbrekende ontdekkingen en accepteren dat dit voor een deel van de Off Road-projecten niet zal gelden.  (‘High Risk- High Gain’ projecten).

Take-off

Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, maar ook starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen. Take-off is een van de instrumenten voor kennisbenutting dat NWO samen met ZonMw uitvoert. 

ZonMw Open Competitie

Het oogmerk van ZonMw Open Competitie is ruimte creëren voor nieuwsgierigheidsgedreven, creatieve samenwerking die leidt tot grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek. Daarnaast zijn kennisbenutting/participatie belangrijke criteria.

Zwaartekracht

Het Zwaartekrachtprogramma brengt onderzoekers uit één vakgebied of uit meerdere vakgebieden samen in consortia en bevordert vernieuwing, excellentie en internationale positionering van het Nederlandse onderzoek. De consortia behoren tot de wereldtop in hun onderzoeksveld of hebben de potentie daartoe. ZonMw voert dit programma uit in opdracht van NWO.