Aan de slag met sekse en gender in onderzoek en innovatie

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat sekse- en genderverschillen invloed hebben op de gezondheid en zorg. Zo uiten ziektes zich anders bij mannen en vrouwen. Meer kennis en aandacht is nodig en daarom stimuleren we de integratie van sekse en gender in de volle breedte van gezondheidsonderzoek.

Aandacht voor sekse en gender in subsidieaanvragen

Door in een subsidieaanvraag goed rekening te houden met sekse en gender, verbetert de kwaliteit en relevantie van het onderzoeksvoorstel. We hebben bronnen en hulpmiddelen ontwikkeld ter ondersteuning van een goede integratie van sekse en gender in onderzoek. Bekijk bijvoorbeeld de veelgestelde vragen pagina, inclusief bronnen, het e-book met tips voor onderzoekers, ervaringen van gender en preventie onderzoekers of de onderstaande video met ervaringen van onderzoekers.

Aandacht voor sekse en gender in beoordelingen

Beoordelaars toetsen subsidieaanvragen op kwaliteit en relevantie. Uiteindelijk is het uitgangspunt dat resultaten van onderzoek toepasbaar zijn voor iedereen. Dus ook voor elke sekse en gender. In een video lichten beoordelaars toe waarom en hoe zij aandacht hebben voor sekse, gender en diversiteit. Ook hebben we een checklist binnen het e-book voor beoordelaars ontwikkeld om te gebruiken tijdens het beoordelen van een aanvraag.

Aandacht voor sekse en gender in de gezondheidszorg

Met de ontwikkelde kennis binnen de onderzoeken willen we de gezondheidszorg verbeteren. De afgelopen jaren is er kennis vergaard hoe zorgprofessionals rekening kunnen houden met sekse en gender in hun werk. We hebben de kennis over sekse en gender op het gebied van huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, GGZ en preventie en publieke gezondheid gebundeld.

Afbeelding
We zijn binnen ZonMw actief bezig om sekse, gender en diversiteit een goede plek te geven in onderzoeksprogrammering. Met onze opgedane ervaringen willen we vervolgens een voorbeeldrol vervullen voor andere financiers.
Arfan Ikram
Voorzitter van ZonMw

ZonMw en de integratie van sekse en gender

Een unieke positie

Het besef dat sekse en gender invloed hebben op de gezondheid en zorg is ook bij ons steeds sterker aanwezig. Zo hebben we bijvoorbeeld een Gender Equality Plan (GEP) met onze ambities op zowel het subsidiebeleid als het werkgeversbeleid. Met de taakopdracht Gender en Gezondheid willen we een beweging in gang zetten waardoor het steeds vanzelfsprekender wordt om aandacht te hebben voor sekse en gender in onderzoek. Vanuit onze rol als financier geeft dit ons een unieke positie om invloed te hebben op deze richting van het onderzoeksveld. We zetten in op een goede integratie van sekse en gender in onderzoek, zodat we met meer kennis gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen verkleinen.

Financiële impulsen

We zetten onze ambities om in actie mede via financiële impulsen. Zo hebben onderzoekers financiering ontvangen om de onderzoekspraktijk sekse- en gendersensitief maken binnen de domeinen publieke gezondheid, dementiezorg en het (bio)medische wetenschappen. Ook investeren we in kennisontwikkeling, zoals bij de thema’s preventie, proefdieronderzoek en jeugd. We kijken hoe we sekse en gender duurzaam kunnen integreren in ZonMw-programma’s zodat ook na de taakopdracht de beweging doorgezet kan worden.

Inzet op bewustwording en methodologie

Naast financiële impulsen stimuleren we bij onderzoekers, professionals en ZonMw-collega's zowel de bewustwording van het belang, als het gebruik van tools om sekse en gender te integreren in het onderzoek. Ook zetten we in op het vergroten en toepassen van methodologische kennis over sekse en gender in gezondheidsonderzoek, bijvoorbeeld door het organiseren van een intensieve zomercursus samen met het ErasmusMC. Daarnaast werken we aan een community sekse en gender en een pool van experts die onderzoekers kunnen raadplegen bij vragen. Zo ook tijdens de eerste community-bijeenkomst op 31 mei 2023. Op deze manier bevorderen we de ontwikkeling en toepassing van kennis op het gebied van sekse en gender in gezondheid en zorg.