Nieuwe projecten voor bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Het faciliteren van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, krijgt de laatste jaren veel aandacht. Welke rol kunnen professionals van diverse partners binnen het sociaal domein spelen om de interactie tussen werkgever en werkzoekenden met een arbeidsbeperking te verbeteren? Binnenkort gaan 5 projecten aan de slag met de verbetering van de werkgeversdienstverlening rondom arbeidsintegratie voor mensen met een arbeidsbeperking.

De projecten richten zich op de uitvoeringspraktijk waarbinnen professionals mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar werk. Hiermee streven we naar een evidence based practice; professionals handelen op basis van én eigen ervaringskennis, én wetenschappelijke kennis én wensen en behoeften van cliënten.

Projecten Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Onderstaande projecten zijn gehonoreerd binnen de ronde ‘Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking’ van het programma Vakkundig aan het werk. De kennis die voortkomt uit de projecten wordt door middel van opleiding, intervisie en kwaliteitsborging beschikbaar gemaakt zodat deze breed kan worden toegepast binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.  De 5 projecten zullen na de zomer van start gaan.

Samenwerking

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG en UWV het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Inmiddels is het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2 gestart. Hierin ligt het accent op de innovatie binnen de lokale praktijk en is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur om kennis toegankelijk te maken.

Meer weten?