Preventie 5: Deelprogramma 4 - Preventie in de zorg

huisartspraktijk
Professionals in zorg richten zich in toenemende mate op leefstijl en preventie. Onderzoekers ontwikkelen en implementeren kennis voor professionals in de eerstelijnszorg. Om hen te ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl bij patiënten. In dit deelprogramma van het 5e Preventieprogramma staat preventie in de eerstelijnszorg centraal.

Aanleiding

De kijk op gezondheid verandert en dat vraagt om vernieuwing van de zorg. Professionals in zorg richten zich in toenemende mate op leefstijl en preventie. Interprofessioneel samenwerken is hierbij een sleutelwoord, net als gedrags- en attitudeverandering. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn van belang om de kracht van een gezonde leefstijl beter te benutten.

Doel

Onder dit deelprogramma vallen alle preventieve activiteiten verricht door (vooral eerstelijns) zorgverleners, die voortkomen uit een individuele zorgbehoefte. De doelgroep bestaat uit mensen met een verhoogd risico en mensen met klachten of een beginnende ziekte. Daarmee betreft preventie in de zorg selectieve en geïndiceerde preventie. 

Preventie in de zorg stimuleert kennisontwikkeling voor:

 • De onderbouwing en implementatie van een preventief aanbod in de zorg waarin prioriteit wordt gegeven aan de eerste lijn;
 • Het verbeteren van de samenwerking rond preventie in de zorg, met name rondom de eerste lijn.

Samenwerking

Een integrale benadering van preventie is belangrijk. De samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en tussen het zorgdomein en professionals daarbuiten draagt hier aan bij.

Prioriteiten

De prioriteiten liggen bij het vergroten, bundelen en benutten van kennis over de volgende aspecten van preventie:

 • Het stimuleren van zelfmanagement en eigen regie inzake preventie, het bereiken van een goed geïnformeerde keuze over preventie in de zorg en het bieden van effectieve keuzeondersteuning daarbij, met name aan kwetsbare groepen;
 • Het verbeteren en onderbouwen van (de implementatie van) het preventieve aanbod binnen de eerste lijn. Niet alleen effecten op korte termijn, maar ook langetermijneffecten (behoud van gedragsveranderingen) zijn van belang;
 • De samenwerking tussen zorgprofessionals onderling (met als spil de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige) en tussen het zorgdomein en professionals daarbuiten (GGD’en, gemeenten, sport, welzijn, arbeid) voor een integrale benadering van preventie;
 • De kosten en baten (ook buiten het zorgdomein) van kansrijke preventiemechanismen, zoals technologische innovaties (eHealth, ICT), stepped-care, zorgsubstitutie, preventie op maat en zelfmanagement.

5e Preventieprogramma 2014-2018

Het 5e Preventieprogramma levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie. Dat doen we binnen de deelprogramma’s: Opvoeding en onderwijs, Gezonde wijk, Werk(en) is gezond, Preventie in de zorg, Vroege opsporing.  

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode bouwen we voort op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan.

Commissieleden Preventie in de zorg

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

 • L.F.L. (Laurent) de Vries

Vice-voorzitter

 • Dr. G.A. (Ardine) de Wit

Leden

 • Dr. M.J.H. (Marja) van Bon-Martens
 • Prof. dr. A. (Jos) de Keijser
 • Drs. C.G. (Carel) Mastenbroek
 • Dr. I. (Ivo) Smeele
 • Dr. B.G.M. (Berna) Sol-de Rijk

Waarnemer

 • Drs. L. (Laura) Steentjes (Ministerie van VWS)

Programmamanager

 • Drs. J. (Julia) van Os

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Op de hoogte blijven?

Contact

Julia van Os

Programmamanager
os [at] zonmw.nl